+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2023

Úvodník

Vážení čtenáři,

s účinností od 1. 1. 2021 ukládá zákon č. 526/2020 Sb., který novelizuje zákon o technických požadavcích na výrobky, v novém § 6c povinnost umožnit tzv. „sponzorovaný přístup“ k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům. Sponzorovaným přístupem se rozumí bezplatné poskytnutí přístupu k ČSN nebo jinému technickému dokumentu, na které je ve zvláštním právním předpisu uveden výlučný odkaz, čímž se takové dokumenty stávají závaznými s povinností podle nich postupovat.

V případě závazných českých technických norem se postupuje tak, že ministerstva nebo jiný ústřední správní úřad, do jejichž působnosti tento zvláštní právní předpis spadá, mají s Českou agenturou pro standardizaci uzavřenou smlouvu o přístupu k normám. Sponzorované normy jsou následně koncovým uživatelům k dispozici na samostatném portálu https://sponzorpristup.agentura-cas.cz.
Jedná se o službu, která umožňuje bezplatný dálkový přístup na základě jednoduché registrace. Zveřejněné ČSN jsou zde, na rozdíl od placené licence, zpřístupněny pouze pro čtení bez možnosti tisku či stahování souborů.

To, co dle výše citovaného zákona bez problémů fungovalo v oblasti závazných ČSN, však zdaleka neplatilo pro jiné technické dokumenty. Konkrétně v případě technických pravidel pro plynová zařízení (TPG), jejichž užití v oblasti plynárenství a odběrných plynových zařízení jasně nařizuje energetický zákon. Když Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou ČAS odmítlo žádost zástupců Českého sdružení pro technická zařízení o zřízení bezplatného přístupu k TPG jako neopodstatněnou, podalo ČSTZ úspěšnou žalobu proti MPO ve věci ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu.

Městský soud v Praze ve svém rozsudku uložil MPO povinnost zajistit sponzorovaný přístup k technickým pravidlům (TPG) ve lhůtě 6 měsíců od nabytí právní moci. Od 17. července tak mohou zájemci, po registraci na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz/registrace-sponzorovany-pristup/, bezplatně nahlížet do všech dosud vydaných technických pravidel. Stejně jako v případě ČSN jsou zde i TPG zpřístupněny bez možnosti stahování souborů. Při zkoušce v redakci se nám podařilo v omezeném režimu tisknout, vždy však pouze po jedné stránce.

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah