+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zvýšení provozní efektivnosti hospodaření s energií v psychiatrické nemocnici Philippa Pinela

02.10.2023 Autor: Ing. Eva Švarcová Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 4/2023

Psychiatrická nemocnice Philippa Pinela v Pezinku je státní příspěvková organizace, která se zabývá poskytováním specializované ambulantní a lůžkové zdravotní péče. Zabývá se diagnostikou, léčbou, rehabilitací, resocializací a dispenzarizací pacientů s psychiatrickými onemocněními a poskytuje komplexní zdravotní péči osobám závislým na psychoaktivních látkách.

Zakázka s názvem „Zvýšení provozní účinnosti hospodaření s energiemi v Psychiatrické nemocnici Philippa Pinela“ měla za cíl nově navrhnout technická opatření, která sníží provozní výdaje nemocnice na energie, personální náklady a náklady na opravy a údržbu.

Image 0Obr. 1 • Předizolované plastové potrubí pro Psychiatrickou nemocnici Philippa Pinela Pezinok

Společnost NRG flex se podílela na projektu a přípravě koncepce řešení výměny parní části stávajícího systému tepelného hospodářství budov Psychiatrické nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Výměna parních rozvodů tepla bude realizována prostřednictvím nového předizolovaného plastového potrubí, které bude v areálu nemocnice nainstalováno, a přívodních uzlů pro odběr tepla ze zdroje tepla do celkem více než deseti pavilonů v areálu nemocnice.

Image 1Obr. 2 • Rekonstrukce rozvodů tepla pro psychiatrickou nemocnici

Návrh nových tepelných sítí se skládal ze dvou větví, kde bylo zvoleno plastové předizolované potrubí NRG HeatFlex v dimenzích d110, d90, d63 a d32 a systém NRG FibreFlex v dimenzi d160 [2]. Plastové flexibilní trubky vykazují nízké tepelné ztráty unikající do země a jejího okolí a i přes své větší rozměry se ve srovnání s ocelovými trubkami, které se musí každých 12 m svařovat, snadno instalují.

Image 2Obr. 3 • Realizace navržených předizolovaných trubek v areálu psychiatrické nemocnice

Výše potenciálních úspor provozních nákladů umožňuje, aby realizaci potřebných opatření financovala třetí strana (dodavatelem je společnost e-Dome a. s.; která je součástí společného podniku ESCO Slovakia a realizovala již řadu podobných energeticky úsporných projektů v nemocnicích) prostřednictvím smlouvy o dílo s rozšířenými zárukami, kdy investice do rekonstrukce bude splacena z budoucích úspor provozních nákladů. Celý projekt je řešen formou EPC, tj. úspory energie se zárukou. To znamená, že dodavatel e-Dome garantuje úspory a zároveň jsou investiční výdaje spláceny přímo z úspor za energii. Odhadované roční úspory přesahují 380 000 € ročně (včetně DPH), což zahrnuje úspory za zemní plyn, vodu, elektřinu a provozní náklady. Celková výše investice bude činit téměř 3,5 milionu € včetně DPH.

„Potrubí NRG FibreFlex a NRG HeatFlex nám výrazně usnadnilo práci a také zkrátilo dobu realizace,“ uvedl Peter Lehocký, jednatel společnosti Insta-PL, která práce prováděla.

Navinuté trubky na kotoučích usnadnily realizaci a díky jejich pružnosti bylo také možné kopírovat trasu bez použití kolen, jak je vidět na obr. 4 a) b).

Image 3Obr. 4a • Navinuté ohebné trubky na kotouči

Image 4Obr. 4b • kopírování terénu bez použití kolen

V rámci tepelného hospodářství bude dále realizováno hydraulické vyvážení otopných soustav budov a instalace termoregulačních ventilů na otopná tělesa v provedení antivandal. Nové tepelné hospodářství bude vybaveno novým systémem MaR s centrálním dispečinkem, který nabídne moderní vymoženosti současné technologie, a to zobrazení a evidenci jednotlivých provozních parametrů, nastavení provozních parametrů z jednoho místa, dálkové ovládání funkčnosti zařízení s hlášením poruchových stavů, komunikaci se systémem energetického managementu. Zavedení systému energetického managementu (EMS) poskytne komplexní systém měření, evidence, porovnávání a vyhodnocování spotřeby jednotlivých druhů energie na úrovni celé společnosti (fakturované náklady), jednotlivých oblastí spotřeby energie (spotřeba vybraných objektů) a jednotlivých vybraných technologií s nejvyšší spotřebou, s cílem navrhovat, realizovat a vyhodnocovat úsporná opatření [3]. Dalším významným opatřením je výměna technologie kuchyně z důvodu odstavení páry a opatření zaměřená na úsporu studené vody. Veřejný zadavatel požaduje záruku na úsporu energie platnou po celou dobu záruční doby, která činí 9 let.

Předmětem této zakázky je soubor opatření zaměřených na zvýšení provozní efektivnosti hospodaření s energiemi a zlepšení kvality prostředí a skutečného stavu budov s cílem maximalizovat využití budoucích provozních úspor při financování investice.

O Psychiatrické nemocnici Phillippa Pinela

Původně, do roku 1918, se na místě současné Psychiatrické nemocnice nacházely železité lázně. V této části Malých Karpat se vyskytuje celá řada různých nerostů a v těsné blízkosti lázní se nacházely také antimonové doly. Zpočátku byli pacienty pouze muži, nejprve na 130 lůžkách, později na 150 lůžkách. V roce 1938 bylo zprovozněno ženské oddělení s dalšími 100 lůžky. Po obnovení Československé republiky v roce 1947 přešla nemocnice pod správu ministerstva zdravotnictví v Bratislavě jako „Státní léčebný ústav pro choroby mozku“. V roce 1950 měl ústav již 330 lůžek a z iniciativy tehdejšího ředitele profesora Matulaye bylo o dva roky později zřízeno pedopsychiatrické oddělení s 20 lůžky. V roce 1957 získal ústav nový statut – stal se Krajskou psychiatrickou nemocnicí s 350 lůžky. O deset let později, v roce 1962, přibylo v nově vybudovaném pavilonu pro děti a dospívající 76 dalších pedopsychiatrických lůžek. Pezinská nemocnice se tak stává největší psychiatrickou nemocnicí na Slovensku [1].

Díky profesoru Pogádymu, který s obrovským úsilím prosazoval modernizaci nemocnice, byl v roce 1976 položen základní kámen nové psychiatrie, jejíž budování trvalo dlouhých sedmnáct let. Po dokončení nové kotelny byl v roce 1980 otevřen nový pavilon ženského oddělení s jídelnou pro personál v přízemí. V následujících letech byly rekonstruovány i původní budovy. V souladu se společenskými a politickými změnami po roce 1989 a reformou psychiatrické péče bylo záměrem dalšího ředitele Pavla Černáka zrovnoprávnit psychiatrii s ostatními lékařskými obory, což se podařilo mimo jiné získáním statutu Psychiatrické nemocnice v roce 1994. Dne 1. února 1995 byla nemocnice přejmenována na Psychiatrickou nemocnici Philippa Pinela na počest významného francouzského lékaře a prvního reformátora v oblasti psychiatrie [1]. V současné době má nemocnice kapacitu 449 lůžek, celkem 370 zaměstnanců, z toho 230 lékařských a 140 nelékařských pracovníků se 6 klinickými odděleními.

Zdroje

[1] História Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela, https://bit.ly/3pfSTJD
[2] Plastové predizolované potrubia NRG flex: https://bit.ly/43TRV4G
[3] Energetické služby e-Dome, https://bit.ly/3COB0oi

Image 5

Foto: Miro Pochyba

Firemní článek