+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ceník inzerce

Topenářství instalace – všeobecné podmínky 2024

Charakteristika

Časopis Topenářství instalace od roku 1966 informuje projektanty a architekty, pracovníky montážních a servisních organizací, řemeslníky, pracovníky správ objektů, provozovatele tepelných zdrojů, obchodníky, správce majetků obecních úřadů i družstev vlastníků bytových domů a další zainteresované osoby o aktuálním stavu vývoje techniky, technologií, legislativy, nabídky výrobků, publikací aj. z oboru vytápění, větrání a klimatizace, instalace rozvodů pitné i teplé vody, odpadní instalace, technické vybavení sanitárních prostorů a rovněž o ekologických aspektech s tím spojených. Pro tuto širokou odborně zaměřenou veřejnost představuje časopis Topenářství instalace jeden ze základních zdrojů informací.

www.topin.cz

Časopis Topenářství instalace se začátkem března roku 2017 úspěšně transformoval také do zcela nové elektronické podoby, která je doplňována mimo jiné o různá montážní, produktová či další zajímavá videa. Časopis Topenářství instalace je na adrese www.topin.cz volně dostupný včetně rozsáhlého archivu. Online verze je pravidelně doplňována aktuálními informacemi o pořádaných akcích, přehledem veletrhů, novinek atd.

Vydavatel

Topin Media s.r.o.
Na Břevnovské pláni 1363/71
CZ - 169 00 Praha 6
Telefon: +420 724 023 455
E-mail: topin@topin.cz
Internet: www.topin.cz

Jednatel

Jakub Vokoun
E-mail: vokoun@topin.cz

Šéfredaktorka

Alena Malátová
E-mail: malatova@topin.cz

Předplatné

Předplatné ve výši 248 Kč vč. DPH / 10,00 € na Slovensku, zahrnuje časopis, poštovné a balné.
Je vztaženo na kalendářní rok, během kterého vychází 6 čísel.

Analýza tiskového nákladu:

náklad 2 500 – 3 000 ks, předplacené výtisky 2 054 ks (stav k 1. 12. 2023)

Cílové území Výtisků* Podíl*
PSČ 100 až 255 (Praha a okolí)   534 15 %
PSČ 255 až 599 (ostatní Čechy) 1687 49 %
PSČ 600 až 799 (Morava, Slezsko 1112  32 %
Slovensko   146   4 %

*) Průměrný stav za předchozí rok

Analýza složení čtenářů

(statistické vyhodnocení údajů zadávaných předplatiteli, ostatními čtenáři a z vlastního průzkumu, průměrný stav za předchozí rok)

obor zastoupení
energetika 5 %
výstavba vytápěcích, větracích, klimatizačních zařízení, plynových, vodovodních a odpadních instalací, koupelen, WC, kuchyní aj. 35 %
obchodní činnost 6 %
učiliště, školy 8 %
kanceláře architektů a projektantů 27 %
správní a provozní péče o zařízení budov 10 %
výrobci a dodavatelé zařízení TZB 8 %
ostatní 1 %

Termíny 2024

Sešit Uzávěrka Vychází
1 15. 1. 22. 2.
2 11. 3. 18. 4.
3 13. 5. 20. 6.
4 8. 7. 15. 8.
5 9. 9. 17. 10.
6 11. 11. 19. 12.

Topenářství instalace a www.topin.cz - specifikace a ceny prezentace

1. Základní rozměry prezentace 

Formát časopisu 210 x 297 mm, zrcadlo 176 x 266 mm.

rozměr šířka x výška
1/1 strany 176 x 266
1/1 na spad * 210 x 297
1/2 strany 86 x 266, 175 x 129
1/2 na spad * 103 x 297, 210 x 146
1/3 strany 56 x 266, 176 x 84
1/4 strany 86 x 129, 176 x 61
1/8 strany 86 x 61

*) Rozměr na „spad“ je nutné předem dohodnout. Jeho použití závisí na možnostech redakce. Přidávají se 3 mm na ořez.

2. Přílohy

Přílohy zhotovuje a expeduje objednatel na své náklady. Termín a místo stanoví vydavatel.

Přílohy jsou z vnějšku přikládány k zadní straně obálky časopisu a vytvořený svazek je balen do obalu z plastové fólie. Pořadí příloh, je-li jich více, není garantováno. Cena za vložení 1 listu A4 do celého nákladu je 20 000 Kč nebo 4,90 Kč za každý přílohou obložený sešit. Papír do 160 g/m2. Pro rozsáhlejší přílohy z hlediska počtu listů nebo hmotnosti platí cena dohodou. Rozměr příloh maximálně 210 x 297 mm.

3. Podklady pro tištěnou inzerci

Soubory dat - tisková PDF - pro zpracování na CTP (barevný rozklad CMYK, v souboru musí být zahrnut i text včetně tiskových fontů, loga atp.), bez příplatku. Pro PR články případně formáty TIF, EPS, JPG, rozlišení 300 dpi nebo fotografie, perokresby, texty ve Wordu, ze kterých zhotoví tiskové podklady vydavatel na náklady objednatele.

4. Potvrzení objednávky, platební podmínky, smluvní pokuta, ztráta slev

Vydavatel zasílá objednavatelům placených služeb potvrzení o přijetí objednávky s kalkulací ceny. Faktury vydavatel zasílá doporučeně a jejich splatnost je 14 dnů od data zdanitelného plnění. Při prodlení v úhradě vzniká vydavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a může ihned odstoupit ze svých závazků vůči objednavateli, včetně poskytnutých slev, bez vzniku nároku objednavatele na jakoukoliv náhradu.

5. Stornovací poplatky

Pokud objednavatel zruší vydavatelem potvrzenou objednávku do termínu „Uzávěrka", je to bez poplatku, do 4 kalendářních dnů před termínem „Do tisku" má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 10 % z ceny, při pozdějším zrušení má vydavatel nárok na úhradu poplatku ve výši 100 % z ceny.

6. Zprostředkovatelská provize

15 % z ceny pro konkrétního zákazníka při dodání kompletně zpracovaných tiskových podkladů, tj. souboru PDF ve formátu pro CTP, 5 % z ceny, pokud podklady zhotovuje vydavatel.

7. Reklamace

Nelze reklamovat vady textů, obrázků, grafiky, neboť podklady před předáním do tisku zasílá vydavatel objednateli k odsouhlasení na jeho e-mailovou adresu použitou pro komunikaci týkající se objednávky. Reklamovat lze pouze chybné umístění a barevné podání, pokud s tímto požadavkem vydavatel předem souhlasil a potvrdil jej.

8. Platnost, DPH

Platnost od 1. 12. 2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozsah prezentace na rok 2024 Cena
1 tisková strana   19 960,-
2 tiskové strany   35 500,-
4 tiskové strany + partner Topin (logo na domovské straně a záznam v katalogu firem na www.topin.cz)   64 700,-
8 tiskových stran + partner Topin + neomezená prezentace na www.topin.cz   99 800,-
8 tiskových stran + obálka + partner Topin + neomezená prezentace na www.topin.cz 127 100,-
10 tiskových stran + partner Topin + neomezená prezentace na www.topin.cz 127 100,-
10 tiskových stran + obálka + partner Topin + neomezená prezentace na www.topin.cz 152 400,-

Sjednaný počet tiskových stran nelze překračovat.

V případě formátu jiného než 1 A4 bude k nacenění vypracována individuální kalkulace.
Cena prezentace v rozsahu, který není uveden v tabulce (viz výše) bude předmětem individuální kalkulace.
Tiskové strany jsou po vydání časopisu postupně převedeny na online verzi www.topin.cz následovně:

  • Články jsou převedeny formou článků v plném znění.
  • Inzeráty partnerů Topin jsou převedeny formou bannerů zobrazujících se alternativně v odpovídajících kategoriích, současně s články odpovídající firmy s možností prokliku na internetové stránky firmy či produktu.
  • Produkty uvedené v časopise jako „novinky“ jsou převedeny na online verzi formou produktů.
  • Neomezená prezentace na www.topin.cz se týká produktů, článků (včetně obrázků a videí) a souvisejících bannerů.


PriceList