+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Povinnosti obce v případě zajištění dodávek pitné vody

12.09.2023 Autor: MUDr. František Kožíšek Spoluautoři: JUDr. Ivana Kožíšková Časopis: 4/2023

Otázky 4/2023

Otázka:

Vážená redakce,

naše obec vlastní po domcích na vesnici byty + sociální byty. Zásobování vodou je z vrtů většinou u nemovitosti. Obracím se na Vás s žádostí, zda byste mi mohli poskytnout odpověď na následující dotaz, tedy zda má obec povinnost:

  1. Zajistit vodu pro tyto byty?
  2. 2. Zajistit pitnou vodu pro tyto byty, tj. buď z vrtů, nebo jinak?

Pro vysvětlení. Podle jedné verze je povinné, aby byla voda pitná až pro společný vodovod pro 50 a více osob. Podle druhé je obec povinná (zajistit pitnou vodu) v každém případě, a tak se musí odebírat vzorky pravidelně z každého vrtu.

Předem Vám děkuji.

Odpověď:

Z dotazu jasně nevyplývá, jaká je v této konkrétní obci a u těchto pronájmů (resp. jejich smluv) sku­tečná situace, takže lze odpovědět víceméně jen v obecné rovině. Není např. jasné, zda obec pronajímá (poskytuje) byt nebo rodinný dům. V obou případech se totiž situace ohledně nájmů resp. povinností ohledně dodávky pitné vody liší.

Základní pravidla vztahu pronajíma­tele a nájemce bytu a služeb spoje­ných s nájmem bytu upravuje usta­novení § 2247 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění poz­dějších předpisů, takto:

(1) Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ustanovení odstavce 2.
(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

V každém jednotlivém případě tak záleží na tom, co si pronajímatel a nájemce ujednali ve smlouvě o nájmu bytu. Pokud v ní výslovně nevyloučili, že by byl pronajímatel povinen poskytovat nájemci dodáv­ku pitné vody (nebo i jen obecně vody), tak pronajímatel povinnost dodávat nájemci vodu má.

Image 0Ilustrační fotografie: Shutterstock.com / luchschenF.

Zde přirozeně vyvstává otázka, zda „dodávka vody“ znamená jen dodávku pitné vody nebo i vody jiné (nižší) jakosti. Tato otázka byla v minulosti opakovaně řešena soudy a judikatura Nejvyššího sou­
du se přiklonila k názoru, že musí jít o vodu pitnou. Je to zřejmé např. z rozsudků Nejvyššího soudu čj. 26 Cdo 2008/2003, 26 Cdo 513/2006 nebo 28 Cdo 1271/2011, jimiž se soud vyjadřoval sice ke staré právní úpra­vě platné do 31. 12. 2013, nicméně použitelné rovněž od 1. 1. 2014 za účinnosti nového občanského záko­níku č. 89/2012 Sb., který výslovně o dodávce pitné vody nehovoří.

Pokud je obec jako pronajíma­tel bytu na základě smlouvy o ná­jmu bytu nebo na základě zákona povinen nájemci zajistit dodávku pitné vody, tak se na ni vztahuje § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, ve zně­ní pozdějších předpisů, tedy má mj. i povinnost kontrolovat, zda dodá­vaná voda požadavky na pitnou vodu splňuje, musí zpracovat pro­vozní řád atd.

Připomínáme, že zákon č. 258/2000 Sb. požaduje, aby i voda k osobní hy­gieně měla kvalitu pitné vody, po­kud orgán ochrany veřejného zdraví (tj. krajská hygienická stanice) neur­čí svým rozhodnutím jinak. Takže po­kud nebude pronajímatel ve smlou­vě o nájmu bytu deklarovat, že voda je jen na splachování WC nebo úklid podlah, měl by zajistit, že se bude jednat o vodu pitnou (nebo alespoň vhodnou k osobní hygieně na základě rozhodnutí KHS) a vodu kontrolovat.

V takovém případě ale musíme ná­jemce upozornit, že náklady na pří­padné sanace či dezinfekce stud­ny (vrtu), na rozbory vody apod. jsou součástí nákladů pronajíma­tele na dodávku vody a mohou být nájemci podle ustanovení § 5 zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s posky­továním plnění spojených s užívá­ním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, přeúčtovány(popř. je­li odběratelů vody z daného zdro­je více, tak poměrně přeúčtovány).

Výše uvedené platí ale jen pro pronájem bytů. Odlišná situace je u pronájmu rodinných domů či jejích částí (to je poměrně častá situace v menších obcích, kde bý­valy rodinné domy pro zaměstnan­ce JZD apod.). Tam výše uvedená úprava neplatí a smluvní strany by se měly ve smlouvě o nájmu dohodnout, zda je nájemce rodinného domu oprávněn užívat i pozemek u  rodinného domu a na něm umístěnou studnu a v jakém rozsahu (v m3 ročně, měsíčně i denně) je oprávněn z ní odebírat vodu. A tam by si měli dohodnout i to, kdo bude provádět rozbory vody, případnou dezinfekci či sanaci studny.

Pokud ve smlouvě o nájmu nic takového sjednáno nemají, měli by si to sjednat dodatečně. Pokud by se tak nestalo, byl by nájemce ro-dinného domu neoprávněným odběratelem vody, za což by mohl být vodoprávním úřadem sankcionován pokutou. On by také plně nesl riziko, že užívá vodu, která nesplňuje parametry pitné vody.
Pokud oprávnění odebírat vodu ze studny u pronajatého rodinného domu sjednáno ve smlouvě bude, bude podle našeho názoru pravidlem, že veškeré náklady, povinnosti i rizika spojená s odběrem pitné vody ponese nájemce. Množství vody, které lze z jednotlivých vodních zdrojů odebírat, stanoví svým rozhodnutím – povolením k odběru podzemních vod – místně příslušný vodoprávní úřad.

Abychom se tedy závěrem vyjádřili k dotazu tazatele: je nutno rozlišit, zda má v pronájmu rodinný dům či jeho část nebo byt. To není totéž, a jak vyplývá z výše uvedeného, práva a povinnosti se v jednotlivých případech, pokud jde o dodávku pitné vody, dost zásadně liší.

Literatura

[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – znění od 6. 1. 2023. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010–2023 [cit. 12. 6. 2023]. Dostupné z: https://bit.ly/3NBACQm>.
[2] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – znění od 1. 1. 2023. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010–2023 [cit. 12. 6. 2023]. Dostupné z:https://bit.ly/3CvKG77>.
[3] Zákon č. 67/2013 Sb., zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty – zněníod 1. 1. 2023. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010–2023 [cit. 12. 6. 2023]. Dostupné z: https://bit.ly/3JkZ2Ln>.

Odpovídali:
MUDr. František Kožíšek, vedoucí NRC pro pitnou vodu, Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Praha
JUDr. Ivana Kožíšková, advokátka, Praha

Autor:
vedoucí NRC pro pitnou vodu, Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Praha
Související časopisy