+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2023

31.10.2023 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 4/2023

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Pro srovnání byly použity normály za období 1991 až 2020. V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2023. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tabulce 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

a) T = TS + (H – Hs)·K1

b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde je
T – hledaná průměrná měsíční teplota daného místa,
TS – teplota nejvhodnější stanice,
H – nadmořská výška daného místa,
HS – nadmořská výška nejvhodnější stanice,
PDS – hledaný počet denostupňů daného místa,
PDSS – počet denostupňů nejvhodnější stanice.

Image 0Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu °C (T) za první pololetí roku 2023. Její odchylka od normálu 1991 až 2020 (dT). Počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C (PDS)

První pololetí jako celek bylo v Česku ve srovnání s obdobím 1991 až 2020 teplotně nadnormální (+0,8 °C). Silně nadnormální byl leden s odchylkou +3,4 °C, nadnormální únor a březen (+1,5 a +1,4), podnormální duben (–2,1 °C), Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2022 do června 2023

Image 1Tab. 2 • Koeficienty K1 , K2

V tab. 3 jsou sumy měsíčního globálního záření s odchylkami od normálu. Podprůměrný byl duben, nadprůměrný červen. Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2018/2019 až 2022/2023 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 2Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření [MJ.m-2] (G) za první pololetí roku 2023. Jeho odchylka od normálu 1991 až 2020 (dG)

Image 3Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2022 až 6/2023

Image 4Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 20018/2019 až 2022/2023

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav-Hřiště. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu(422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav-Hřiště nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (4,3 °C) a počet denostupňů za březen (269 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty
K1 = –0,0063 a K2 = 0,1927

Podle rovnic a) a b) opak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2023 pro Havlíčkův Brod:
T = 4,3 + (422 – 532)·(–0,0063) = 4,993 ~ 5,0 °C7

Počet denostupňů za březen 2023 pro Havlíčkův Brod:
PDS = 269 + (422 – 532)·0,1927 = 247,803 ~ 248 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2023

Keywords: air temperature, climate data, degreedays.

❑ ❑ ❑