+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2022

09.11.2022 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 6/2022

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Pro srovnání byly použity nové normály za období 1991 až 2020. V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2022. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

Image 5

Kde je
T – hledaná průměrná měsíční teplota daného místa,
TS – teplota nejvhodnější stanice,
H – nadmořská výška daného místa,
HS – nadmořská výška nejvhodnější stanice,
PDS – hledaný počet denostupňů daného místa,
PDSS – počet denostupňů nejvhodnější stanice.

Image 0Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu °C (T) za první pololetí roku 2022. Její odchylka od normálu 1991 až 2020 (dT). Počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C (PDS)

Image 1Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

První pololetí jako celek bylo v Česku ve srovnání s obdobím 1991 až 2020 teplotně nadnormální (+1 °C). Duben byl podnormální (–2,1 °C), březen normální, ostatní měsíce byly nadnormální, největší odchylku únor (+3,1 °C). Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2021 do června 2022. V tab. 3 jsou sumy měsíčního globálního záření s odchylkami od normálu. Podprůměrný byl duben, nadprůměrné byly březen, květen a červen. Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2017/2018 až 2021/2022 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 2Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2021 až 6/2022

Image 3

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ,m-2] za první pololetí roku 2022; její odchylka od normálu 1991 až 2020 (dG)

Image 4Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 20017/2018 až 2021/2022

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav-Hřiště. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu(422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav-Hřiště nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (3,0 °C) a počet denostupňů za březen (309 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K1 = –0,0047 a K2 = 0,1428

Podle rovnic a) a b) opak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2022 pro Havlíčkův Brod:
T = 3,0 + (422 – 532)·(–0,0047) =
= 3,5198 ~ 3,5 °C

Počet denostupňů za březen 2022 pro Havlíčkův Brod:
PDS = 309 + (422 – 532)·0,1428 =
= 293,3923 ~ 293 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2022

Keywords: air temperature, climate data, degreedays.