+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2022

28.04.2023 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 1/2023

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu, počtu denostupňů a sum globálního záření z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Pro tab. 1 a 3 byly použity normály 1991 až 2020. V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1991 až 2020) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce druhého pololetí roku 2022. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

Image 1

Kde je
T – hledaná průměrná měsíční teplota daného místa,
TS – teplota nejvhodnější stanice,
H – nadmořská výška daného místa,
HS – nadmořská výška nejvhodnější stanice,
PDS – hledaný počet denostupňů daného místa,

PDSS – počet denostupňů nejvhodnější stanice.

Image 3Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za druhé pololetí roku 2022; její odchylka od normálu 1991 až 2020 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS; nadmořská výška N.V.

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně v roce 2022 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Chladné jsou měsíce duben a září, teplé únor a říjen. Rok 2022 měl v Česku odchylku ve srovnání s normálem 1991 až 2020 +0,9 °C.

Image 0Obr. 1 • Průměrná denní teplota vzduchu na stanici Praha-Ruzyně v roce 2022 ve srovnání s normálem 1951 až 2000 [°C]

Globální záření

Globální záření (tab. 3) bylo podprůměrné v srpnu, nadprůměrné v červenci a říjnu. Rok 2022 byl nadprůměrný.

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav-Hřiště. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav-Hřiště nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (–0,4 °C) a počet denostupňů za prosinec (417 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K1 = –0,0041 a K2 = 0,1277.

Image 2Tab. 2 • Koeficienty K-1] , K-2]

Podle rovnic a) a b) opak určíme:

Průměrná prosincová teplota roku 2022 pro Havlíčkův Brod:
T = –0,4 + (422 – 532)·(–0,0041) = 0,053774 ~ 0,1 °C
Počet denostupňů za prosinec 2022 pro Havlíčkův Brod:
PDS = 417 + (422 – 532) · 0,1277 = 402,949 ~ 403 denostupňů

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za druhé pololetí roku 2022; její odchylka dG [MJ·m–2] od normálu za období 1991 až 2020; celoroční suma globálního záření [MJ·m–2]; její odchylka dG od normálu za období 1991 až 2020 v [MJ·m–2] a v [%]; nadmořská výška N.V. Přepočet na [kWh·m–2] se provede dělením číslem 3,6. Údaje lze využít pro posouzení přínosu solárních kolektorů i fotovoltaických panelů v daných měsících a za celý rok vzhledem k dlouhodobému normálu


The average monthly air temperature, degreedays and annual global solar radiation for the second half of the year 2022

Keywords: air temperature, climate data, degreedays, global solar radiation.