+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/4

13.11.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2023

Výběr se Sbírky zákonů
částka 74/2023 až 105/2023

č. 152/2023 Sb.
Zákon ze dne 10. května 2023, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Novela nezavádí ve stavebním řádu změnu základních principů právního stavu, ale přesto nastoluje určité změny v oblasti institucionálního rámce stavebního řádu. Cílem novely je hlavně zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

č. 165/2023 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 8. června 2023 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022

ERÚ uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost ERÚ podle údajů ke dni 31. prosince 2022 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v ČR celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v ČR v roce 2022:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2022 činil 6 240 851.

2. Celková spotřeba plynu v ČR v roce 2022 činila 81 294 178,202 MWh.

č. 169/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 8. června 2023o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

Vyhláška stanoví kritéria pro dva typy odpadu, které mohou přestat být odpadem.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 17. června 2023.

č. 170/2023 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 8. června 2023 o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen … a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 58/2000 Sb. (energetický zákon), … vydal cenové rozhodnutí ERÚ č. 01/2023 ze dne 2. června 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 01/ /2023 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. června 2023, v částce 3.

Cenové rozhodnutí nabude účinnosti dnem 1. ledna 2024.

č. 214/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Novela má za cíl zachovat ceny zajišťování distribuce elektřiny a plynu na úrovni roku 2022 a upravuje postupy pro výpočet prokazatelných ztrát a přiměřeného zisku obchodníků s elektřinou a plynem.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2023.

č. 215/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu je zavedení možnosti velkého podnikatele žádat o uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu i v případě podání zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu po lhůtě stanovené v § 8d odst. 2 předmětného nařízení, zpřesnění vymezení pojmu EBITDA ve smyslu ustanovení dočasného krizového rámce a explicitní stanovení, že nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob může ovlivnit pouze taková osoba v seskupení osob, která sama získala majetkový prospěch odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2023.

č. 216/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023

Cílem nařízení je snížit dříve schválenou celkovou výši dotace na financování provozní podpory z obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů energie o 14,22 mld Kč na 22,78 mld Kč pro rok 2023.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2023.

č. 221/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 28. června 2023 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022

Návrh upravuje problematiku tzv. úniku uhlíku, což je situace, kdy v důsledku růstu nákladů na elektřinu průmyslovým subjektům v důsledku zvyšujících se cen povolenek na emise skleníkových plynů dochází ke zvýšení nákladů na výrobu v EU, což může vést k přesunu výroby do zemí s nižšími provozními náklady a nižšími náklady na emise.

To může vést k celosvětovému nárůstu emisí skleníkových plynů. Členské státy EU mají možnost poskytovat státní podporu odvětvím, která jsou ohrožena tímto rizikem, aby předešly úniku uhlíku.

Vláda České republiky každoročně určuje částku ze státního rozpočtu pro poskytování finančních kompenzací, pro rok 2022 je tato částka stanovena na 1 640 000 000 Kč.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 15. 7. 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2023

Vydané ČSN

13. ČSN EN 12952–8, kat. č. 516904
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva; Vydání: Červen 2023

14. ČSN EN 12952–9, kat. č. 516903
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva; Vydání: Červen 2023

15. ČSN EN 12952–16, kat. č. 516902
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotte na pevná paliva; Vydání: Červen 2023

43. ČSN EN IEC 62109–3, kat. č. 516959
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech – Část 3: Zvláštní požadavky na elektronická zařízení v kombinaci s fotovoltaickými prvky; Vydání: Červen 2023

44. ČSN ISO 20729, kat. č. 516676
Zemní plyn – Stanovení sirných sloučenin – Stanovení celkového obsahu síry metodou ultrafialové fluorescence*); Vydání: Červen 2023

45. ČSN EN ISO 23590, kat. č. 517146
Požadavky na bioplynový systém pro domácnost: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost; Vydání: Červen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

1. ČSN EN ISO 80000–1, kat. č. 516771
Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně+);
Platí od 2023-07-01

6. ČSN EN 12098–1, kat. č. 516748
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3–5, 6, 7, 8;
Platí od 2023-07-01

7. ČSN EN 12098–3, kat. č. 516747
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3–5,6,7,8;
Platí od 2023-07-01

8. ČSN EN ISO 9809–4, kat. č. 516866
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1100 MPa;
Platí od 2023-07-01

10. ČSN EN 1253–6, kat. č. 516864
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm;
Platí od 2023-07-01

11. ČSN EN 1253–7, kat. č. 516863
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s mechanickým uzávěrem;
Platí od 2023-07-01

32. ČSN EN 1566–1, kat. č. 516843
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovkya systém;
Platí od 2023-07-01

33. ČSN EN 1455–1, kat. č. 516844
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
Platí od 2023-07-01

35. ČSN EN ISO 11296–9, kat. č. 516842
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovou vnitřní vrstvou;
Platí od 2023-07-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2023

Vydané ČSN

5. ČSN EN ISO 23553–1, kat. č. 517300
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury; Vydání: Červenec 2023

21. ČSN EN 62446–1+A1, kat. č. 517150
Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola; Vydání: Červenec 2023

Změny ČSN

39. ČSN EN 1854 ed. 2, kat. č. 517505
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Prosinec 2010
Změna Z1; Vydání: Červenec 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

12. ČSN EN 16905–5, kat. č. 517057
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 5: Výpočet sezonních výkonů v režimu ohřevu a chlazení; Platí od 2023-08-01

13. ČSN EN 1854 ed. 3, kat. č. 517056
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv; Platí od 2023-08-01

16. ČSN EN 15218, kat. č. 517052
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky; Platí od 2023-08-01

60. ČSN EN 15001–1, kat. č. 517358
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití –Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení; Platí od 2023-08-01

61. ČSN EN 15001–2, kat. č. 517357
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití –Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu; Platí od 2023-08-01

70. ČSN EN ISO 13266, kat. č. 517008
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty – Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravou; Platí od 2023-08-01

71. ČSN EN ISO 13268, kat. č. 517006
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty – Stanovení kruhové tuhosti; Platí od 2023-08-01

72. ČSN EN ISO 13267, kat. č. 517007
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů – Stanovení odolnosti proti zborcení; Platí od 2023-08-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

❑ ❑ ❑