+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novela vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

10.11.2023 Časopis: 4/2023

Vzhledem k povinné transpozici evropské směrnice 2020/2184 (v plném rozsahu nahrazuje směrnici Rady 98/83/ES; do legislativy ČR je v základním rámci provedena především novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., jež stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vzhledem k tomu, že směrnice 2020/2184 z velké části vychází z původní směrnice 98/83/ES, je značná část požadavků této směrnice již plně implementována do našich současných právních předpisů. Stará směrnice 2015/1787 umožňovala omezit přístup založený na posouzení rizik pouze na monitorovací aspekty, proto bylo na evropské úrovni vyhodnoceno jako žádoucí zavést komplexní přístup k bezpečnosti vody založený na posouzení rizik, který zahrnuje celý zásobovací řetězec (od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod až po místo spotřeby).

Dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody je tedy nezbytné upravit dle platné směrnice 2020/2184, která nově vyžaduje posuzování a řízení rizik pro celý zásobovací řetězec:

a) posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru surové vody, jehož účelem je zmapování míst odběru, ochranných pásem i jejich širšího okolí a určení hlavních nebezpečí (pro kvalitu vody), které zde hrozí. Tato část však není předmětem navrhované právní úpravy, pouze je na ni odkazováno, resp. je uveden požadavek na zohlednění výsledků této analýzy při vypracování posouzení a řízení rizik navazujícího systému zásobování pitnou vodou;

b) posouzení a řízení rizik každého systému zásobování (vodovodu), tj. riziková analýza celého systému od zdroje vody až po konec distribuční sítě. Tato část již byla z velké části dříve implementována v národní legislativě, viz stávající znění zákona č. 258/2000 Sb. a podrobně rozpracována právě ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.;

c) posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody (vnitřních vodovodů), se zaměřením především na olovo a legionely. Vypracování posouzení bude vyžadováno v tzv. prioritních prostorech, které jsou legislativně definovány. Touto analýzou se navrhovaný právní předpis nově podrobně zabývá.

Z hlediska hygienických limitů jsou novelou zákona č. 258/2000 Sb. na základě požadavku aktuální směrnice mimo stávající hodnoty (nejvyšší mezní hodnoty, mezní a doporučené hodnoty) navíc nově zavedeny směrné a referenční hodnoty. V návrhu předpisu jsou tyty nové hygienické limity blíže specifikovány.

V návrhu předpisu jsou uvedeny směrné hodnoty pro ukazatele, jež vychází z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2022/679 ze dne 19. ledna 2022, kterým se podle směrnice 2020/2184 stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy (oznámeno pod číslem C(2022) 142).

Jedná se o látky nebo sloučeniny, které u veřejnosti nebo vědecké obce vzbuzují obavy ze zdravotních důvodů. Komise vychází především z vědeckého výzkumu a nové zařazení na seznam sledovaných ukazatelů musí být vždy řádně odůvodněno. Jelikož se jedná o nový typ hygienického limitu, je v návrhu předpisu specifikován postup, jak s tímto limitem pracovat.

Novela zákona č. 258/2002 Sb. dále nově zavádí povinnost vypracování posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody (vnitřních vodovodů) se zaměřením především na olovo a legionely pro provozovatele tzv. prioritních prostorů, které jsou definovány novelou tohoto zákona na základě zhodnocení rizikovosti ve vztahu k využití budov.

Navrhovaný právní předpis tuto analýzu podrobně specifikuje a přináší přehledné schéma postupů, jak vyhodnocení provádět.

Navrhovaný právní předpis nastavuje limity nově sledovaných ukazatelů. Jedná se o 3 nové ukazatele – bisfenol A (BPA), halogenoctové kyseliny (chloroctová, di- a trichloroctová, bromoctová a dibromoctová kyselina) a suma látek typu PFAS (suma 20 uvedených per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin).

V souladu s povinnou transpozicí směrnice 2020/2184 dochází u některých stávajících ukazatelů ke zpřísnění limitů, a naopak pro některé ke zmírnění. Například dochází ke zmírnění limitu pro antimon, bor a selen, naopak ke zpřísnění limitu pro chrom a olovo, nově je také zaveden doporučený limit pro draslík.

Vzhledem k tomu, že nová směrnice 2020/2184 učinila posuzování a řízení rizik povinné, došlo k drobným úpravám a doplnění postupu vypracování posouzení a řízení rizik v systémech zásobování, které již bylo v právním řádu ČR zavedeno. Jedná se např. o úpravu terminologie nebo povinnost zohlednění výsledků rizikové analýzy v částech povodí souvisejících s místy odběru surové vody.

Zdroj: VeKLEP;
Důvodová zpráva Ministerstva zdravotnictví

Související časopisy