+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 5. část – Na pomoc praxi

05.11.2019 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 6/2019

Tento článek volně navazuje na předešlé články, které byly vydány v předchozích vydáních a je zaměřen na vybrané montážní chyby a nedostatky při realizaci přetlakových spalinových cest se zaměřením na plastové systémy odkouření. Vybrané fotografie v článku ukazují reálné příklady z praxe.

1. Použití nevhodného materiálu na odvod spalin

Na všech těchto fotografiích je vidět použití nevhodného materiálu pro odvod spalin od kondenzačních kotlů. Je pravda, že k odvodu spalin od kondenzačního kotle můžeme použít plastových spalinových systémů, ale tyto systémy musí být pro tyto účely certifikovány. Každý prvek výrobce odkouření má být označen. Na označení by měla být uvedena harmonizovaná norma a zatřídění spalinové cesty, kde můžeme vyčíst, zda daný prvek je, nebo není, vhodný k odvodu spalin. Plastové spalinové systémy se certifikují dle evropské normy EN 14471:2013+A1:2015.

Image 1

Image 2

Image 3

Spalinové cesty na fotografiích jsou však provedeny z odpadních potrubí tzv. HT systém nebo z kanalizačního potrubí tzv. KG systém. Tyto odpadní a kanalizační systémy jsou certifikovány dle zcela odlišných norem (např. EN 1451-1, EN 13476-2, EN 1401-1 apod.) než plastové odvody spalin. Nelze je tedy použít pro odkouření od kondenzačních kotlů.

Navíc si, vyjma jedné fotografie, můžete všimnout, že orientace hrdel potrubí není tzv. po vodě (směr toku kondenzátu směrem ke spotřebiči nebo spotřebičům), ale právě naopak – je to dáno jinými prvky odpadního popř. kanalizačního systému, než je tomu u systému odvodu spalin.

2. Zastřešení ukončení plastového odvodu spalin

Z fotografií je patrné, že zastřešení komínového tělesa bylo provedeno dříve než odvod spalin plastovým potrubím od kondenzačního kotle. Stříška komínového tělesa má být variantou na stříšku Napoleon a pravděpodobně při používání plynového atmosférického kotle plnila svou funkci. Kvalitu provedení stříšky nyní ponechme stranou. V praxi se s podobnými provedeními lze setkat poměrně často.

Image 4

Image 5

V případě odvodu spalin od kondenzačního kotle je nezbytné, aby ústí spalinové cesty bylo zcela volné a nic nebránilo plynulému odvodu spalin do volného ovzduší. Neměla by se tedy na ústí komínu instalovat žádná stříška, hlavice nebo kryt proti dešti.

Důsledky takové instalace jsou patrné z fotografií. Stříška je velmi silně namrzlá a v extrémním případě by mohlo dojít k ucpání ústí komínu ledem.

V tomto konkrétním případě by jako opatření posloužilo použít o cca 10 cm delší černou UV stabilní ukončovací trubku, která by byla vyústěna nad stříšku, a k zamrzání by nedocházelo, protože spaliny by plynule odcházely do volného ovzduší.

3. Kontrolní otvory spalinové cesty

Na fotografii spalinové cesty můžeme vidět, že do komína spadl pták, který se otrávil spalinami, když sedl na spalinovou cestu. Přestože se toto neděje příliš často, stát se to může.

Image 6

V jednom z předchozích článků „Takto NE aneb Na pomoc praxi“ jsme již uváděli důvody, proč nemá smysl na spalinovou cestu instalovat stříšky, hlavice, košíčky apod. Na obrázku je nicméně zřejmá montážní chyba, protože bylo použito nevhodné koleno, které neumožňuje jednoduše vyjmout ptáka ze spalinové cesty.

Pokud je totiž spalinová cesta provedena v souladu s normou ČSN 734201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, tak je ­jakákoliv ochrana proti ptactvu naprosto zbytečná. V případě odvodu spalin od kondenzačního kotle nebo kondenzačních kotlů je v této normě uvedeno, že pokud je do komínového průduchu kouřovod připojen patním kolenem, kontrolní otvor se musí umístit na přístupovém místě v kouřovodu, co nejblíže komínovému průduchu, nebo nad patním kolenem. Dále norma uvádí pro kouřovody kondenzačních kotlů, že nerozebíratelné kouřovody musí být opatřeny odpovídajícím počtem čistících nebo kontrolních otvorů, rozmístěných po celé délce kouřovodu. Otvory mají být v místech směrových změn kouřovodů a ve vzdálenosti nejvýše 6 m délky (měřeno vodorovně). Plastová spalinová cesta není jednoduše rozebíratelná, takže dle znění normy musí být opatřena kontrolními otvory.

Přeneseme-li tedy normu na ochranu proti ptactvu, tak je z fotografie zřejmé, že pokud by koleno bylo kontrolní, tak se pták jednoduše vytáhne ze spalinové cesty a nebude bránit odvodu spalin. Pokud cokoliv spadne do plastové spalinové cesty, projde to celým potrubím až do patního kolene a co nejblíže patnímu kolenu máme kontrolní otvor, kterým překážku odstraníme.

V dalším dílu na pomoc praxi se budeme věnovat i jiným spalinovým cestám než plastovým.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články