+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 1. část

26.02.2018 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 1/2018

Tento článek je zaměřen na vybrané montážní chyby a nedostatky při realizaci přetlakových spalinových cest se zaměřením na plastové systémy odkouření.

Vybrané fotografie ukazují reálné příklady z praxe.

1. Nevhodné ukončení odkouření vedeného po fasádě s nevhodným systémem odkouření

Na fotografii je vidět, že komín vedený po fasádě je proveden z koncentrického potrubí, které ovšem není certifikováno pro vnější použití. Jednoduchým indikátorem, zda daný systém je nebo není použitelný pro montáž do exteriéru, je orientace hrdel vnějšího pláště. Dešťové kapky by měly stékat po povrchu pláště, a proto by orientace hrdel měla být opačná než v případě vnitřního potrubí – vnitřní potrubí má mít hrdlo směrem nahoru, kdežto vnější potrubí směrem dolů. Nejdůležitější je ovšem certifikace daného výrobce odkouření.

Image 0

Druhým problémem této aplikace je ukončení spalinové cesty, které je pod střechou. Podbití je opatřeno velmi svéráznou ochranou, aby nedocházelo k navlhnutí od spalinové cesty. K navlhání stěny budovy ovšem docházet bude, a proto je nutné dodržovat zásady ukončení spalinové cesty dle ČSN 73 4201.

Další problém představuje použití stěnových objímek (kotvení) odkouření. Každý výrobce odkouření dodává k fasádním komínům stěnové objímky, které jsou certifikované s daným komínem – jedná se zejména o statiku komínu i s ohledem na odolnost od poryvů větru.

2. Bod pro měření spalin

Drtivá většina výrobců kotlů má na spotřebičích nebo na přírubách měřicí otvory, ale výjimkou nejsou kotle ani typy odkouření, kde je nutné měřicí body instalovat jako součást odvodu spalin. Z toho důvodu je nutné využít systémových dílů (trubka, koleno nebo T-kus s měřicím otvorem), které jsou součástí sortimentu daného výrobce odvodu spalin a jsou certifikovány. Při absenci měřicího prvku přetlakové spalinové cesty není v žádném případě možné potrubí svévolně provrtat a následně opatřit hliníkovou páskou, což je patrné z fotografie. Jak je známo, tlak se šíří všemi směry rovnoměrně a taková páska by se mohlo odlepit a spaliny by tak mohly pronikat do místnosti.

Image 1

3. Odkouření vedené po fasádě

Někteří výrobci plastových systémů odkouření dodávají na trh jednovrstvé plastové komponenty, které jsou UV stabilní (většinou v černé barvě). To však neznamená, že tento systém je vhodný pro odkouření vedené po fasádě. Opět je důležitá certifikace daného systému odkouření.

Žádný výrobce odkouření neposkytuje certifikaci pro jednovrstvý plastový systém, který by byl vhodný pro montáž v exteriéru. Jednovrstvý systém je certifikován pouze jako vložka do komínového průduchu, přičemž UV stabilní komponenty se využívají pro ukončení komínu. UV stabilní prvky se navíc nemohou po­užít i z toho důvodu, že fasádní komín musí být vždy vícevrstvý. Povrch takového komínu neumožňuje plynulé stékání dešťových kapek a v montážních návodech výrobců pro tuto aplikaci není řešeno statické zajištění komína.

Image 2

Všechny výše popsané chyby a nedostatky byly nakonec odstraněny a spalinové cesty byly provedeny dle všech platných předpisů.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články