+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 4. část – Na pomoc praxi

23.07.2019 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4/2019

Článek volně navazuje na předešlé články vydané v sešitech č. 1–3/2018. Opět se podíváme na vybrané montážní chyby a nedostatky při realizaci přetlakových spalinových cest se zaměřením na plastové systémy odkouření. Vybrané fotografie ukazují reálné příklady z praxe.

1. Používání centrických a excentrických redukcí

Výrobci plastových systémů odkouření nabízí dvě varianty provedení redukcí. Jednu jako centrickou a druhou jako excentrickou. Na obr. 1 je vidět, že centrická redukce se smí používat pouze ve svislé části odkouření. Excentrická redukce je univerzální a lze ji použít jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze. Excentrická redukce se také často používá ve svislé poloze pro vyosení odvodu spalin.

Image 1Obr. 1 • Použití redukcí

V případě používání redukcí je třeba mít vždy na mysli volný a plynulý tok kondenzátu směrem ke spotřebiči tak, aby se nikde kondenzát nezachytil – viz obr. 2 s kolenem. Takové místo se zachyceným kondenzátem má vliv na životnost plastového odkouření.

Image 2 Obr. 2 • Hromadění kondenzátu

Na obr. 3 je vidět případ instalované centrické redukce v horizontální poloze. Daný montážník s ohledem na malý prostor v koupelně potřeboval provést přechod odkouření z průměru 60/100 mm na průměr 80/125 mm. V případě koncentrických odvodů spalin, nebývají v nabídkách výrobců excentrické redukce, ale pouze centrické.

Image 3Obr. 3 • Nesprávně použití redukce

Nutno říci, že ve velmi krátké době po instalaci došlo k nápravě a byla zde osazena excentrická koncentrická redukce, čímž se zajistil plynulý tok kondenzátu.

První výrobci odkouření již začali tyto excentrické koncentrické redukce nabízet, a je tak možné je v těchto ojedinělých případech využít.

2. Umístění odvodu kondenzátu u kaskádového odvodu spalin

Pokud máme instalovaný jeden kondenzační kotel s vlastním odvodem spalin, tak v drtivé většině případů není potřeba řešit odvod kondenzátu z potrubí odvodu spalin. Kotle jsou vyrobeny tak, že množství kondenzátu, které sami vyprodukují, se odvede až ze samotného kotle. Je nutné ke každému kotli přistoupit individuálně a požadavky na odvod kondenzátu ze spalin vyčíst z technického návodu kotle.

V případě kaskádového odkouření je situace odlišná. Na jednu spalinovou cestu máme připojeno 2 a více kondenzačních kotlů a odvod kondenzátu z kaskády odkouření je nutné řešit vždy.

U kaskády typu AXIAL, kde jsou odbočky z kaskádového odkouření provedeny dolů nejčastěji pod úhlem 87° nebo 45°, je nutné odvést kondenzát z odvodu spalin před odbočkou kotle, který je nejblíže komínu, aby kondenzát nevtekl do prvního kotle – viz obr. 4.

Image 4Obr. 4 • Kaskáda typu AXIAL

U kaskády typu OFFSET, kde jsou odbočky z kaskádového odkouření provedeny do boku nejčastěji pod úhlem 45° nebo 87°, je nutné odvést kondenzát až na konci kaskády. Toto je znázorněné na obr. 5. Díky tomu, že průměr kaskády je vždy většího průměru než samotné odbočky k jednotlivým spotřebičům, tak společný kaskádový sběrač vytváří žlab, kterým kondenzát nevteče do odboček a teče až do odvodu kondenzátu umístěného na konci kaskády.

Image 5Obr. 5 • Kaskáda typu OFFSET

Na obr. 6 je vidět, že montážník vložil odvod kondenzátu mezi odbočky ke spotřebičům. Kondenzát ze spalinové cesty tak vteče do kotle, který je instalován blíže komínu. Mezi kotle se odvod kondenzátu instalovat nemusí, na tomto krátkém úseku odvodu spalin se vytvoří pouze malé množství kondenzátu, které vteče do kotle a je odváděno až ze samotného kotle. I v tomto případě, bylo vše napraveno ještě před uvedením daných spotřebičů do provozu a žádné problémy, tak nevznikly. Po úpravě byl odvod kondenzátu instalován na místo kolene, kterým se provedl přechod z horizontálního odkouření na vertikální. Jednalo se o T-kus se změnou směru, kde ve spodní části byl odvod kondenzátu.

Image 6Obr. 6 • Nesprávné umístění odvodu kondenzátu

3. Spojování plastového odkouření

Na obr. 7 až 9 je vidět neoborné provedení přechodu z flexibilní hadice na pevné potrubí a naopak. Každý z výrobců plastového odkouření má k těmto přechodům v nabídce patřičné přechodové díly, které je nutné použít.

Image 7Obr. 7 •

Image 8Obr. 8 •

Image 9Obr. 9 •

Je zcela zřejmé, že u plastové přetlakové spalinové cesty bude docházet u takové instalace k únikům spalin z komínové vložky. Navíc není v žádném případě možné potrubí nýtovat, z důvodu případných netěsností. Pro zpevnění spojů, pokud je to nutné, lze využít jisticích kroužků, spon apod. Hliníková páska těsnost nezajistí.

4. Kotvení horizontálního odvodu spalin

Na obr. 10 a 11 je vidět odvod spalin od kondenzačních kotlů, kde na kaskádě ani na kouřovodu není zajištěno kotvení. Respektive je zajištěno velmi neodborně. Kaskáda typu AXIAL je kotvena přes špulku toaletního papíru na kotli a je vidět, že konec kaskády se láme dolů, protože je bez jakékoliv podpory (obr. 10). Při pohledu na kouřovod směrem k patnímu kolenu je vidět, že kouřovod je v místě, kde je zaústěn do stěny, podepřen dřevěnými prkýnky (obr. 11). Plastové potrubí je značně zdeformováno vlivem vlastní váhy i váhy komínu a je jen otázkou času, kdy dojde ke zlomení potrubí.

Image 10Obr. 10 •

Image 11Obr. 11 •

Mimo jiné si lze všimnout i toho, že na spalinové cestě vyjma konce kaskády není žádný kontrolní otvor a spalinová cesta tak není kontrolovatelná. Kontrolním otvorům bude věnováno další pokračování Na pomoc praxi.

Kotvení horizontálního potrubí musí být vždy dostatečné, aby nedocházelo ke zlomům potrubí a jeho deformacím. Je k tomu nutno využít kotevní techniky od renomovaných výrobců nebo kotvení od výrobce odkouření. V tomto konkrétním případě by kotvení mělo být zavěšeno pod strop kotelny ve 3 až 4 místech. Postačily by objímky se závitovou tyčí.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články