+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 8. část – Na pomoc praxi

29.03.2021 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 1/2021

Z ohlasů čtenářů je zřejmé, že série článků o montážních chybách „Takto NE – Na pomoc praxi“ neztrácí na oblíbenosti. To nás těší, a proto jsme si připravili další díl.
V České republice jsou nejpopulárnějším zdrojem vytápění plynové kotle. Dle Nařízení komise č. 813/2013 na ekodesign splňují sezonní energetickou účinnost vytápění pouze kotle kondenzační, které se už od 26. září 2015 mohou jako jediné ve své kategorii uvádět na trh. Z tohoto důvodu se tentokrát zaměříme právě na tento typ spotřebičů. Popíšeme si teď některé problémy, které mohou při odvodu spalin od kondenzačních kotlů nastat.

Neúčinná výška komínu ve venkovním prostředí

Dříve než začneme popisovat konkrétní chybu, je důležité si v případě kondenzačních kotlů uvědomit vznik kondenzátu. Tak, jak se postupně zvyšovala účinnost spotřebičů, se teplota spalin snižovala, až dosáhla bodu kondenzace. Odtud pramení termín kondenzační kotel. Během spalování vzniká kondenzát na dvou místech, jednak v samotném spotřebiči, a také ve spalinové cestě. Nás bude zajímat druhý zmiňovaný případ. Prouděním spalin komínem dochází k jejich postupnému ochlazování a kondenzování. Vznikající vlhkost se usazuje na stěnách komínového tělesa a vlivem gravitace postupně stéká směrem ke spotřebiči. Spalinová cesta by měla být navrhnuta a vyhotovena tak, aby se v ní vznikající kondenzát jímal ve vnitřním prostředí. Pokud tomu tak není, hrozí ve venkovním prostředí jeho hromadění a následné zamrznutí.

Image 1Obr. 1 • Zamrzlý kondenzát v kontrolním otvoru v patě komínu

Image 2Obr. 2 • Průnik kondenzátu na plášť komínu vlivem deformace

V uvedeném případě byla bohužel vertikální část fasádního komínu provedena včetně neúčinné výšky. Odvod kondenzátu v patě komínu byl sice doplněn tepelnou izolací, přesto došlo vlivem nízkých teplot k jeho promrznutí. Stoupající hladina kondenzátu pak nakonec způsobila kompletní zamrznutí celé neúčinné výšky komínu, včetně části sopouchu. Zmenšil se tak průměr spalinové cesty, což způsobilo poruchu na připojených spotřebičích a nefunkčnost vytápění v období, kdy to bylo nejméně vhodné. Celá zamrznutá část musela být postupně rozmrazována a rozebí­rána, aby byl odstraněn veškerý led. To vyžadovalo v konečném důsledku demontáž značné části komínu, což bylo finančně velmi náročné.

Nefunkční zpětné klapky

U přetlakových spalinových systémů s více spotřebiči vyžaduje situace použití zpětných klapek. Zpětné klapky zabraňují zpětnému proudění spalin do spotřebiče nebo do prostoru instalace. V dnešní době spousta výrobců dodává na trh kotle s integrovanými zpětnými klapkami, jejich umísténí je pevně dáno konstrukcí spotřebiče. Pokud jsou zpětné klapky instalovány do spalinové cesty, můžeme je umístit jak v horizontální, tak vertikální části kouřovodu. Jejich pozice a vhodné provedení zaručují funkčnost celého systému. Ať už jsou zpětné klapky mechanické nebo elektronicky řízené, jsou náchylné k poškození, a proto také nejcitlivější částí celého spalinového systému.

Na chybné montáží, respektive poškození, zpětné klapky si ukážeme dva nejběžněji se vyskytující problémy.

Chybná montáž zpětné klapky

Všichni výrobci zpětných klapek uvádějí návody pro správnou montáž. Při jejich instalaci je nutné se těmito pokyny řídit. Existuje totiž mnoho případů, jak se dá zpětná klapka namontovat nevhodně. Jeden z nich si nyní popíšeme. V uvedeném případě byla zpětná klapka namontována do kouřovodu, který byl pod úhlem 45°. Konstrukce této konkrétní klapky umožňuje její umístění pouze tak, aby byl aretační třmínek ve vertikální poloze. V tomto případě byl však třmínek vodorovně. Tato nevhodná instalace měla za následek, že jedno křidélko se nevracelo do uzavřené polohy. Díky tomu je klapka v této pozici nefunkční a neplní svůj účel.

Image 3Obr. 3 • Pohled na nevhodně instalovanou zpětnou klapku

Image 4Obr. 4 • Kouřovod napojený pod úhlem 45°

Poškozená zpětná klapka

Před montáží zpětné klapky je nutné se vždy přesvědčit, že klapka nevykazuje žádné známky poškození a je plně funkční. Některá mechanická poškození nemusí být na první pohled zřetelná. Projeví se až s odstupem času vlivem opakovaného namáhání. V daném případě došlo k selhání zpětné klapky až po jednom a půl roce od uvedení zařízení do provozu. Během prohlídky kotlů bylo zjištěno, že dochází k průniku spalin do kotle. Tyto spaliny následně v kotli kondenzovaly, vlivem vlhkosti poškodily elektroniku a spalinový ven­tilátor. Při demontáži zpětné klapky bylo zjištěno její mechanické poškození. Bylo ulomeno uchycení ­třmínku, který vymezuje křidélka ve své poloze. Selháním této části došlo k odpadnutí třmínku i křidélek, a tím pádem k nefunkčnosti celé klapky. Odborným posouzením byla vyloučena chyba materiálu. S největší pravděpodobností došlo k poškození klapky během manipulace. Na fotografiích můžete vidět detail ulomení uchycení třmínku a stopy po zkondenzovaných spalinách uvnitř kotle.

Image 5Obr. 5 • Detail poškození zpětné klapky

Obecně může mít zpětné proudění spalin za následek nejenom vážné poškození zařízení, ale i vnik spalin do objektu. Díky včasnému odhalení nefunkční, nebo nějakým způsobem poškozené zpětné klapky, můžete předejit následným škodám. Z tohoto důvodu doporučujeme v případě instalace zpétných klapek zvýšenou pozornost.

Image 6Obr. 6 • Stopy po kondenzaci spalin uvnitř kotle

Firemní článek
Související články