+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Emisní limity NOx – Hrozba nebo příležitost?

10.04.2018 Firma: QUANTUM, a.s. Časopis: 2/2018

Už několik let se setkáváme s nařízeními evropské komise na snižování emisních limitů NOx. Letošní rok můžeme považovat za zlomový, kdy od 26. 9. 2018 bude platit nové nařízení komise EU č. 814/2013.

Image 2

Toto naří­zení říká, že pro konvenční ohřívače vody využívající plynná paliva musí platit emisní limit NOx do 56 mg·kWh–1 spotřebovaného paliva vyjádřeného jako spalné teplo. Tzn., že od tohoto data musí výrobci standartních ohřívačů vody vyrábět produkty pouze splňující tento ­limit. Tato hodnota emisního limitu je pro stávající ­výrobní řady ohřívačů vody dosti vzdálená.  U současné produkce se pohybují emise NOx v rozmezí od 100 mg·kWh–1 až po 180 mg·kWh–1. Jak je vidět, snížení emisního limitu NOx je radikální. Samotní výrobci tento problém delegovali na výrobce hořáků, jelikož nechtěli ve svém výrobním procesu měnit stávající nádrže a spalovací komory. Kdyby tak učinili, jednalo by se o zcela nové výrobky. Přenesli tedy tento problém emisního limitu NOx na výrobce hořáků. Komu se to podařilo a komu ne, zjistíme na konci tohoto roku.

Z pohledu zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM lze jednoznačně říci, že naší výrobci budou od 26. 9. 2018 vyrábět zásobníkové ohřívače vody, které budou splňovat zmiňovaný limit NOx do 56 mg·kWh–1. Nicméně toto není všechno, v současné chvíli evropská komise projednává možnost zpřísnění limitů NOx od roku 2020 až na hodnotu 35 mg·kWh–1. Takové chování evropské komise velmi připomíná snižování emisních limitů u dieslových motorů, nebo kotlů na tuhá paliva.

V případě kotlů na tuhá paliva, Česká republika několikrát podpořila formou tzv. „Kotlíkových dotací“ výměnu starých kotlů za nové (nutno dodat, že opět za zdroj na tuhá paliva), emisně splňující současné nařízení. U kotlů na tuhá paliva víme, že nebudou splňovat emisní limity zdrojů tepla na plynná paliva. Samozřejmě, že plynofikace není v rámci ČR stoprocentní, ale v rámci snahy o zlepšování životního prostředí by stálo za úvahu podpořit, pokud by byl možný přechod na jiný typ paliva v rámci uznatelných nákladů spojených např. s vybudováním plynofikační přípojky, plynofikace objektu, úpravy spalinové cesty, řešení odvodu kondenzátu atd. Tímto krokem by tak mohlo dojít k podpoře plynových zdrojů tepla splňujících i ty nejpřísnější emisní limity. Další diskutovanou otázkou je striktní odmítnutí této podpory pro zdroje na plynná paliva, které jsou určeny pouze pro přípravu teplé vody.

Pro kotle na tuhá paliva požadavky stanovuje novela zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je platná od 1. 9. 2012 a přinesla tyto změny:

  • od 1. 1. 2014 – ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
  • od 1. 1. 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva. Pokuta až 20 000,– Kč.
  • od 1. 1. 2018 – ukončen prodej kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
  • od září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, jinak jim hrozí pokuta ve výši až 50 000 korun, kotle nižších emisních tříd proto už nebude prakticky možné provozovat.

Problematické provozování kotlů na tuhá paliva potvrzuje kauza z loňského roku, kdy kontrolní orgán ministerstva životního prostředí zkontroloval nově pořízený kotel z kotlíkových dotací, který vykazoval nadprůměrné hodnoty emisních limitů NOx, byť výrobce deklaroval emisní třídu NOx5. Ano, laboratorní zkoušky splnění emisních limitů výrobci deklarují, ale to je především díky vhodnému typu použitého paliva. Nicméně praxe je taková, že majitel kotle na tuhá paliva nemá zájem nebo nemá možnost zajistit vhodný druh použitého tuhého paliva a z toho důvodu, pak ve výsledku kotel na tuhá paliva při provozu vykazuje mnohem vyšší emisní zátěž, než jaký deklaruje výrobce.

Tento případ je prakticky vyloučen v případě použití zdrojů tepla na plynná paliva, u kterých kvalitu používaného paliva garantuje dodavatel plynu. U našich kondenzačních kotlů QUANTUM Q7K a Q7K HRE již dnes dosahujeme emisní třídu NOx5. U zásobníkových kondenzačních ohřívačů vody QUANTUM splňujeme dokonce emisní limity NOx do 37 mg·kWh–1. Tzn. hluboko pod emisní normou NOx, která bude v platnosti od 26. 9. 2018. Emisní třídu NOx ukazuje tab. 1.

Image 1

Tab. 1 • Třídy NOx

Využijte příležitost na změnu a vyberte si již dnes kondenzační kotle a zásobníkové kondenzační ohřívače vody QUANTUM splňující ty nejpřísnější emisní limity a požadavky na účinnost při přípravě teplé vody nebo vytápění. Společnost QUANTUM vám nabízí garanci a stabilitu ji 25 let.

Firemní článek