+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ventily a pohony Siemens Acvatix jako bezpečnostní výstroj tlakových zařízení

21.10.2017 Autor: Ing. Pavel Pitař Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 6/2017

Představujeme Vám řadu ventilů a pohonů ze sortimentu společnosti Siemens, které je možné použít jako bezpečnostní výstroj tlakových zařízení v působnosti směrnice PED 97/23/ES.

Image 0

Siemens je tradičním výrobcem zdvihových přírubových ventilů pro výtápění a klimatizaci a na tuzemském trhu nabízí mimo jiné dvoucestné a třícestné ventily v tlakových třídách PN6 až PN40. Jde o spolehlivé ventily s vysokým zdvihem (20 mm, od DN65 40 mm), které v posledních pěti letech prošly inovací. Díky použití výkonného softwaru byly zkonstruovány ventily s optimalizovaným prouděním média.

Image 1Tab. 1 • Přehled sortimentu přírubových ventilů Siemens Acvatix

Hydraulické pohony pro ovládání ventilů

Zásadní podíl na úspěchu přírubových ventilů Siemens mají pohony řady SKD, SKB a SKC, které se používají pro ovládání těchto ventilů. Pohony jsou hydraulické. Pro generování tlačné síly na vřeteno ventilu je do spodní části olejové komory miniaturním čerpadlem přetlačován minerální olej. Píst je tlakem oleje vysunován ven z komory a současně je stlačována pružina. Pro opačný chod se otevře přepouštěcí solenoidový ventil, který umožní oleji proudit zpět nad píst a energie stlačené pružiny píst vytáhne vzhůru. Toto řešení poskytuje uživateli výhodu hydraulických systémů – vysokou tlačnou sílu, nízkou míru opotřebení a dlouhodobou mechanickou spolehlivost, aniž by bylo nutné budovat hydraulické rozvody. Kompletní nezávislý hydraulický systém je v každém pohonu.

Směrnice, normy a požadavky na bezpečnost

Směrnice Evropského parlamentu a rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení má za úkol zajistit jednotné požadavky na bezpečnost tlakových zařízení a umožnit jejich volný pohyb po celém společném trhu. Směrnice se vztahuje na tlaková ­zařízení s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar. Směrnice definuje bezpečnostní výstroj jako zařízení k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších dovolených mezí. Konkrétní technické požadavky pro výstroj zabraňující překročení mezní teploty stanovuje norma ČSN EN 14597 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů, ve znění z roku 2012.

Vzhledem k tomu, že řada ventilů Siemens se v praxi používá pro regulaci horké vody nebo páry, nabízí se myšlenka jejich použití také jako součást bezpečnostní výstroje systémů, které spadají pod působnost směrnice 97/23/ES. Konkrétně by šlo o zařízení, které směrnice v článku 3, bodě 2.1 popisuje jako „Sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotě vyšší než 110 °C, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení vystavené působení plamene nebo jinak vytápěné, u něhož existuje nebezpečí přehřátí“.

Pokud budeme chtít u výše popsaného zařízení použít regulační ventil jako bezpečnostní prvek, jenž bude mít za úkol uzavření přívodu horké vody do výměníku v případě výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přehřátí výměníku, bude muset takový ventil s pohonem splnit požadavky ČSN EN 14597. Siemens takové sestavy ventilů s pohony nabízí pod označením MKD, MKB a MKC.

Certifikované sestavy s označením MKD, MKB a MKC

MKD, MKB a MKC jsou regulační zařízení s bezpečnostní uzavírací funkcí dle EN 14597. Sestavy se skládají z ventilů VVF53 a pohonů SKD nebo ventilů VVF61 a pohonů SKB a SKC. Důležité je vědět, že nelze zvolit libovolnou kombinaci těchto ventilů a pohonů. Je potřeba vybírat jen ty, které jsou uvedené v katalogovém listu pod označením MK…, protože se jedná o certifikované kombinace. Kombinace se také vždy dodává jako smontovaný celek a v případě závady se musí jako celek vyměnit, jinak certifikát neplatí. Oproti standardnímu provedení pohonů SKD, SKB a SKC, je u pohonů použitých v sestavách MK… zablokováno ruční ovládání. Ostatní funkce pohonů i sortiment příslušenství jsou zachovány. Rozsah použití sestav je patrný z tab. 2, která shrnuje základní parametry sestav.

Image 2Tab. 2 • Základní parametry sestav MK

Podrobné katalogové listy jsou k dispozici na stránkách společnosti Siemens www.siemens.cz/ventily

Firemní článek