+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Možnosti úspor provozních nákladů bytového domu – 2. část, dokončení

15.03.2015 Spoluautoři: Ing. Michal Fiala, Ing. Jiří Honzík Firma: KUFI INT, s.r.o. Časopis: 2/2015

Zabýváme se problematikou realizace lokální kotelny s tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Kde začít, jak začít

Existuje několik variant tepelných čerpadel vzduch- voda. Kompaktní provedení, splitové provedení, bez regulace výkonu, s plynulou regulací výkonu. Každý systém může dobře a efektivně plnit svoji funkci, pokud je vhodně navržen na základě předem definovaných podmínek. Bohužel v mnoha případech nejsou zadávací podmínky zcela jasné a konkrétní, a to umožňuje realizovat i ne zcela vhodná řešení. Výsledkem může být cenově zajímavé řešení, ale po stránce efektivity a spolehlivosti velmi omezené. Investoři jsou pak nespokojeni.

Proto je nutné:

 • Věnovat již na začátku dostatek času pro přesnou specifikaci zadání, tzn. získat dostatek informací o domě, otopné soustavě, spotřebách tepla a teplé vody.
 • Stanovit jasná kritéria pro vyhodnocení zakázek. Pořizovací cena nemůže být jediným hlavním kritériem. Očekává se dlouhodobý provoz a během něj je mnohem důležitější efektivita provozu, záruka, spolehlivost a, v neposlední řadě, i poprodejní podpora firmy, která uskutečnila vlastní realizaci.
 • Do hodnocení nabídky zahrnout komplexnost řešení, tj. zda obsahuje všechny nutné komponenty týkající se vlastní technologie tepelných čerpadel, ale i kotelny, přípravy teplé vody, regulace, měření, rozdělování nákladů na teplo mezi byty atp.
 • Doložení výkonových parametrů navržené technologie, ekonomické vyhodnocení přínosu instalace tepelných čerpadel a stupeň záruky, že bude dosaženo.

Image 1

Dimenzování

U tepelných čerpadel je zvlášť důležité jejich dimenzování. Tepelné čerpadlo může pracovat správně a přinášet požadované úspory pouze za předpokladu, že je správně navrženo vzhledem k energetickým potřebám daného objektu. Je snadnější prosadit systém o menším výkonu s nižší cenou, než řešení s odpovídajícím výkonem a správným regulačním systémem.

Zmatek pro investora – laika přináší údaje o výkonu a topném faktoru (účinnosti). Podle EN 14511 je výkon udáván pro venkovní teplotu vzduchu +2 °C a teplotu otopné vody 35 °C. Ovšem tepelná ztráta objektu, která odráží jeho energetickou náročnost na dodávku tepla, se určuje pro teploty mínusové, podle lokality –9 °C, –12 °C, –15 °C, případně až –18 °C. Pokud je v bytových domech otopná soustava s radiátory, bude nutné otopnou vodu ohřívat na vyšší teplotu. Tepelné čerpadlo by mělo zaručovat dostatečný výkon při venkovních mínusových teplotách a teplotě otopné vody alespoň 50 °C, protože jinak může být výhodnější zapomenout na tepelné čerpadlo a zvolit levný přímotopný elektrický kotel.

Pro dimenzování tepelného čerpadla je potřeba stanovit množství tepla, které musí vyrobit pro vytápění (pokrytí tepelné ztráty objektu) a přípravu teplé vody. Ideální je mít k dispozici detailní záznamy přechozích spotřeb tepla. Nejsou-li, pomůže výpočet zkušeného projektanta vytápění, případně lze vyjít z auditu pro zateplení.

Na základě stanovené tepelné ztráty se navrhne výkon tepelného čerpadla, který v optimálním případě pokryje dodávku potřebného tepla na vytápění a přípravu teplé vody do –5 °C až –8 °C teploty venkovního vzduchu, a to samostatně, bez záložního zdroje. Toto platí za předpokladu, že se objekt odpojí od CZT, a že záložním zdrojem bude elektrický kotel. Pokud nedojde k odpojení a CZT zůstane jako záložní zdroj, a pak je možné volit nižší výkon tepelného čerpadla. Je třeba ovšem počítat s tím, že úspory nebudou tak vysoké, jako kdyby se výkon tepelného čerpadla navrhoval výše uvedeným způsobem, neboť do celkových nákladů za teplo se negativně promítnou paušální náklady za připojení na CZT, i bez odběru tepla z CZT.

Image 2

Stávající otopná soustava

K problematice otopné soustavy se vyjadřuje projektant vytápění a specialista s dlouholetými zkušenostmi v oboru teplárenství, Ing. František Žežule.

Nejstarší otopné soustavy bytových domů pamatují centrální kotelny na sídlištích nebo dálkové zdroje, většinou na pevná paliva s obtížnou schopností regulace výkonu. Proto byly otopné soustavy dimenzovány na rychlý zátop. Regulace v bytech většinou nebyla možná pro zatuhnutí ventilů. V průběhu minulých let, kdy se začala zvyšovat cena tepla, byla nejprve otopná tělesa vybavována termostatickými ventily, a to se projevilo snížením spotřeby tepla.

Další snížení spotřeby tepla přineslo zateplování domů. U některých bytových domů tak spotřeba tepla klesla na 40 až 50 % původní historické spotřeby.

Pro přechod na vytápění tepelnými čerpadly je nutné zvážit:

 • Stávající instalovaný elektrický příkon pro objekt bude muset být navýšen o příkon pro pohon tepelných čerpadel a jejich záložního zdroje.
 • Typ tepelného čerpadla země-voda, voda-voda, vzduch-voda. Převážně se však bude jednat o tepelná čerpadla vzduch-voda.
 • Možnost umístění nového zdroje tepla vzhledem k vytápěnému objektu (v technických prostorech, u fasády, na střeše apod.)
 • Výkon a stav stávající otopné soustavy. Pokud by otopná soustava vyžadovala teplotní spád 90/70 °C, bude mít při nejvyšším obvyklém teplotním spádu tepelných čerpadel 55/45 °C pouze 40 % původního tepelného výkonu. Tento výkon by mohl stačit, pokud by byla realizována opatření ke snížení spotřeby tepla vytápěného objektu.
 • Zvýšení účinnosti přípravy teplé vody. Při přípravě teplé vody mimo objekt (např. v centrální kotelně nebo ve výměníkové stanici) nedosahuje tepelná účinnost vlivem tepelných ztrát v rozvodech ani 50 %.
 • Instalaci vhodnějšího přizpůsobení vlastního zdroje tepla potřebám vytápěného objektu, pokud není použita optimální domovní předávací stanice.
 • Náklady, které se týkají servisu zařízení, oprav a údržby včetně provozních revizí. Liší se od typu použité technologie tepelných čerpadel.

Image 3

Rozúčtování

Změna firmy provádějící rozúčtování nákladů za teplo na byty není při odpojení od CZT obvykle nutná. Firma po změně zdroje tepla nebude rozúčtovávat dodané teplo z teplárny, ale elektrickou energii dodanou distributorem na provoz kotelny s tepelnými čerpadly. Pořízením tepelného čerpadla se nemění způsob rozdělení nákladů mezi konečné spotřebitele, mění se pouze vstupní média.

Časový průběh změny zdroje vytápění

Změna zdroje vytápění v bytovém domě, realizace lokální kotelny, je poměrně dlouhý proces. V úvahu je třeba brát nejen časovou náročnost přípravy a vlastní realizace, ale také časové lhůty dotčených státních orgánů při povolování změny zdroje vytápění.

Při optimálním průběhu je nutné od oslovení dodavatelských firem ke kolaudaci počítat přibližně s 31 až 32 týdny, ale existují i případy přesahující jeden rok.

Celý proces zahrnuje následující body:

 1. poskytnutí vstupních údajů;
 2. orientační cenová nabídka s ekonomickým vyhodnocením přínosu změny topného zdroje;
 3. prezentace zástupcům bytového domu;
 4. projekční posouzení odborníkem v oboru vytápění;
 5. jednání se stávajícím dodavatelem tepla;
 6. prezentace všem vlastníkům bytů, odsouhlasení;
 7. posouzení statiky (pokud si to vyžádá umístění technologie);
 8. místní šetření, zpracování technické zprávy;
 9. jednání s dodavatelem elektrické energie;
 10. projekt zapojení tepelných čerpadel do otopné soustavy;
 11. jednání se stavebním úřadem (stavební řízení);
 12. konečná cenová nabídka;
 13. uzavření smlouvy o dodávce tepelných čerpadel;
 14. zaplacení zálohy;
 15. předinstalační práce, příprava komponentů;
 16. stavební práce spojené s instalací jednotlivých komponent;
 17. topenářské a sanitární práce;
 18. elektroinstalační práce (přípojka, revize);
 19. šéfmontáž technologie tepelných čerpadel;
 20. zprovoznění, zkušební provoz;
 21. zaškolení obsluhy;
 22. předání díla;
 23. zaplacení díla,
 24. hlukové měření, kolaudace.

Pořadí jednotlivých bodů je orientační a může být při realizaci jiné, některé body mohou přibýt a některé nebude nutné provádět.

Závěrem

Rozhodnutí o změně způsobu vytápění bytového domu je velmi závažný krok s dlouhodobým dopadem, který musí být připraven zodpovědně. Při podcenění může způsobit rozčarování. Nejen co se týká pořizovací ceny investice, která může během instalace o nejrůznější vícepráce narůstat, tak i co se týká provozních nákladů, nedostatečných možností regulace a výsledného ekonomického efektu.

Odpojení od CZT bohužel stále není pokládáno v našem tržním prostředí za zcela běžný krok, jako například změna dodavatele elektrické energie nebo plynu. Proto se na cestě k němu občas musí vynaložit více úsilí, než by mělo být obvyklé.

Firemní článek
Související články