+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Změny v TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

07.02.2014 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 1/2014

Článek se zabývá legislativními změnami v předpisu TPG 704 01, který nově vyšel k 1. 8. 2013. Autor se zaměřuje na změny při instalaci plynových spotřebičů v bytových a nebytových prostorách s ohledem na jejich návrh a bezpečný provoz. Článek tak poskytuje čtenáři zjednodušený přehled všech důležitých změn v tomto předpisu.

Recenzent: Roman Vavřička

1. Úvod

V současné době se v nových i rekonstruovaných budovách osazují téměř výhradně těsná okna s velmi malou průvzdušností. Proto už není možné průvzdušnost využívat pro přívod vzduchu k plynovým spotřebičům. Z těchto důvodů bylo nutné zpracovat Změnu 1 TPG 704 01, která mění způsob přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebičům v provedení B a výměnu vzduchu pro spotřebiče v provedení A. Při zpracování změn v požadavcích na umísťování plynových spotřebičů byly zpracovány také některé úpravy v požadavcích na domovní plynovody. Změna 1 TPG 704 01 platí od 1. 8. 2013 a je vydána formou konsolidovaného znění TPG 704 01 (znění technických pravidel se zapracovanou změnou).

2. Změny v požadavcích na domovní plynovody

U uzávěrů před spotřebiči se ruší požadavek na maximální vzdálenost mezi uzávěrem a spotřebičem.

Mění se požadavky na vedení plynovodu garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami. Nové požadavky jsou následující:

 • a) na plynovodu procházejícím uvedenými místnostmi nesmí být armatury a rozebíratelné spoje, to však neplatí pro plynovody přivádějící plyn ke spotřebičům umístěným v uvedených místnostech;
 • b) plynovod procházející uvedenými místnostmi do jiných prostor má být veden přednostně pod stropem nebo pod omítkou.

Ruší se požadavek na snadnou odnímatelnost dílců obložení stěn a podhledů, kterými prochází plynovod.

3. Změny ve zkoušení plynovodů

Pro zkoušku těsnosti se smějí použít tlakoměry třídy přesnosti do 1,6 %. V případě použití tlakoměrů s horší třídou přesnosti než 0,6 % se doby trvání zkoušky těsnosti prodlužují.

4. Změny v požadavcích na provozní ověření těsnosti

Doplňuje se nový způsob kontroly úniku plynu, která se může provést na ne­utěsněném konci chráničky, v níž je ­vedena část plynovodu např. dutou nepřístupnou konstrukcí nebo zemí (viz příklad na obrázku 1).

Image 1Obr. 1 • Příklad možnosti kontroly úniku plynu na neutěsněném konci chráničky ve skříni s HUP a u mřížky s vyústěním čichačky (autor: ČSTZ)

5. Změny v požadavcích na připojování a provoz spotřebičů

Spotřebič s odvodem spalin smí být připojen pouze při splnění následujících podmínek:

 • a) spalinová cesta je vhodná z hlediska zajištění bezpečného odvodu spalin podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. při mezních provozních podmínkách (nejvyšší a nejnižší příkon, nejnižší a nejvyšší teplota na ústí odvodu spalin, provoz ostatních spotřebičů připojených na společný průduch atp.);
 • b) je zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení B.

Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání.

Pokud se provádějí stavební úpravy (např. výměna oken, změna větrání), při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič v provedení A nebo B, popř. se instaluje nový spotřebič v provedení A nebo B, musí vlastník spotřebiče zajistit provedení:

 • a) přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení A a B podle požadavků pro jednotlivá provedení spotřebičů;
 • b) ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B (viz odstavec 5.1.2.1);
 • c) provozní revize plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Přepočet nebo ověření nepřípustného podtlaku provádí kvalifikovaná osoba (např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru), která popřípadě stanoví potřebné úpravy pro zajištění objemu prostoru, výměny vzduchu nebo množství spalovacího vzduchu.

Při uvedení nového či vyměněného spotřebiče nebo spotřebiče po opravě nebo servisu do provozu se musí provést kontrola odvodu spalin a přívodu vzduchu a ověřit zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty.

Při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, se musí z bezpečnostních důvodů provést následující měření:

 • a) koncentrace CO ve spalinách;
 • b) koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
 • c) tahu komína;
 • d) teploty spalin.

Měření se provádí za následujících podmínek:

 • a) spotřebič je v době měření nastaven na nejvyšší dosažitelný výkon;
 • b) použitý měřicí přístroj má platnou kalibraci.

Měření koncentrace CO ve spalinách, tahu komína a teploty spalin se provádí buď ve spalinové cestě spotřebiče před nebo za přerušovačem tahu, popř. v odvodu spalin, 100 mm až 300 mm za spalinovým hrdlem spotřebiče nebo ve stávajícím měřicím místě spalinového hrdla. Měření koncentrace CO v ovzduší se provádí po uvedení spotřebiče do provozu. Na základě přepočítané hodnoty CO ve spalinách (COneředěné) se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu nebo při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, popř. při provozní revizi stanoví:

 • a) návrh termínu provedení servisu spotřebiče; v případě koncentrace COneředěné vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu;
 • b) návrh lhůt pravidelného servisu s ohledem na návod výrobce a místní podmínky.

6. Změny v požadavcích na umísťování spotřebičů

Pro vytápění a přípravu teplé vody se přednostně instalují spotřebiče v provedení C (uzavřené).

Spotřebiče v provedení A nebo B (otevřené) smějí být instalovány pouze při splnění požadavků na objem prostoru a výměnu vzduchu nebo přívod množství spalovacího vzduchu.

6.1 Umísťování spotřebičů v bytových prostorech

Spotřebiče nemají být umísťovány ve schodišťových prostorech, veřejnosti přístupných chodbách a únikových cestách (neplatí pro chodby a schodiště rodinných domů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími nebo bytovými jednotkami), v průchodech a průjezdech. Pokud jsou spotřebiče v těchto prostorech výjimečně umístěny, musí být zabráněno neoprávněné manipulaci s jejich ovládacími prvky. Pokud je ve schodišťovém prostoru umístěn spotřebič v provedení B (otevřený), smí se nacházet pouze v nejvyšším podlaží, protože při jeho umístění v nižším podlaží by vlivem komínového efektu mohlo dojít k proudění spalin schodištěm.

6.1.1 Spotřebiče v provedení A

Spotřebiče v provedení A (otevřené) odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a produkty spalování odcházejí do téže místnosti. V místnostech, kde jsou osazeny spotřebiče pro přípravu pokrmů nebo průtokové ohřívače vody v provedení A, které je možné větrat okny nebo dveřmi do venkovního prostoru, není nutné provádět žádné výpočty prokazující zajištění průtoku vzduchu pro tyto spotřebiče. Spotřebiče v provedení A o součtovém příkonu vařidlových hořáků větším než 15 kW musí být opatřeny pojistkami plamene.

Spotřebiče v provedení A je zakázáno umísťovat:

 • a) v koupelnách a sprchových koutech;
 • b) ve skladištích potravin a na WC;
 • c) v místnostech určených ke spaní (kromě bytových jednotek a staveb pro individuální rekreaci s jednou obytnou místností).

Pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A platí následující další požadavky:

 • a) příkon spotřebiče nesmí být větší než 10,5 kW;
 • b) spotřebič musí být vybaven hlídačem okolního prostředí, např. oxystopem a pojistkou plamene, která není ovlivňována sálavým účinkem plamene, ke kterému může dojit v důsledku zhoršeného spalování hlavního hořáku (např. zanesený výměník);
 • c) spotřebič smí mít pouze jeden vývod teplé vody, a to v témže prostoru, ve kterém je umístěn;
 • d) spotřebič smí být používán pouze pro odběr vody u dřezu či prameníku v bytové kuchyni, nebo u umyvadla a nesmí být používán pro jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody, např. u van a sprch.
6.1.1.1 Objem prostoru pro spotřebiče v provedení A

Spotřebiče v provedení A se umísťují v prostorech větraných nebo přímo větratelných (spojených s venkovním prostorem neuzavíratelným otvorem nebo uzavíratelným oknem), které mají alespoň nejmenší požadovaný objem a průměrnou světlou výšku místnosti nejméně 2,3 m. Požadavky na objem prostoru (místnosti) pro spotřebiče v provedení A se téměř nezměnily. Spotřebiče určené pro přípravu pokrmů je možno umístit také v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný objem, nebo je nepřímo větratelná, při splnění následujících požadavků:

 • a) v místnosti se smí nacházet pouze jeden plynový spotřebič;
 • b) místnost se musí propojit se sousední místností neuzavíratelným otvorem o šířce nejméně 0,6 m a výšce nejméně 1,9 m nebo trvalým odstraněním dveří včetně jejich závěsných mechanizmů;
 • c) objem místnosti, ve které je umístěn spotřebič, musí být nejméně 10 m3 a celkový objem obou propojených místností se musí rovnat alespoň 1,3 násobku nejmenšího požadovaného objemu podle TPG 704 01;
 • d) alespoň jedna z těchto místností musí být přímo větratelným nebo ­trvale větraným prostorem.
6.1.1.2 Výměna vzduchu pro spotřebiče v provedení A

Průtok vzduchu z venkovního prostoru musí být zajištěn přímo do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče v provedení A umístěny, nebo, v případě spotřebičů určených pro přípravu pokrmů, do sousední místnosti propojené s místností se spotřebičem za podmínek uvedených v odstavci 6.1.1.1. Průtoky vzduchu pro různé spotřebiče a jejich zajištění jsou v TPG 704 01 nově stanoveny (viz tabulka 1). Pokud jsou nutné větrací otvory nebo potrubí, smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez.

Image 8Tab. 1 • Nejmenší požadovaný průtok vzduchu pro spotřebiče v provedení A a způsoby jeho zajištění

V místnostech se spotřebiči v provedení A se doporučuje osadit účinné větrací zařízení (např. digestoř) s odvodem do venkovního prostoru, pokud toto větrací zařízení nemůže ovlivnit odvod spalin od spotřebičů připojených na spalinovou cestu.

6.1.2 Spotřebiče v provedení B

Spotřebiče v provedení B (otevřené) odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou ve smyslu ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1. Je bezpodmínečně nutné zajistit přívod potřebného množství spalovacího vzduchu pro tyto spotřebiče a zabránit podtlaku, který by mohl ovlivnit odvádění spalin. Objem a propojování místností nemůže nahradit přívod vzduchu z venkovního prostoru. Při kontrolách, revizích a posuzování provozu plynových zařízení je u spotřebičů v provedení B s atmosférickými hořáky nutné ověření nepřípustného podtlaku.

6.1.2.1 Nepřípustný podtlak

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

 • a) ventilátory (obrázek 2);
 • b) větracími zařízeními;
 • c) spotřebiči s ventilátorem;
 • d) centrálním vysavačem;
 • e) tahem komína jiných spotřebičů;
 • f) jinými zařízeními.

Image 2Obr. 2 • Příklad nesprávného umístění spotřebiče s atmosférickým hořákem v provedení B v prostoru, ve kterém vzniká podtlak od ventilátoru digestoře, a spaliny jsou nasávány do místnosti

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést při provozu spotřebiče a zařízení způsobujících podtlak a zavřených oknech a venkovních dveřích, např. měřicím přístrojem podle obrázku 3. Ověření provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Image 3Obr. 3 • Schéma měření podtlaku (autor: ČSTZ)

Podtlak narušující správný odvod spalin je možné omezit buď zajištěním přívodu vzduchu nejen k plynovým spotřebičům v provedení B, ale také k podtlakovým větracím zařízením (viz odstavec 6.1.3), nebo automatickým blokováním současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B.

6.1.2.2 Objem prostoru pro spotřebiče v provedení B

Požadavky na objem prostoru pro spotřebiče v provedení B byly podstatně změněny a jsou uvedeny v tabulce 2.

Image 9Tab. 2 • Nejmenší požadovaný objem prostoru pro spotřebiče v provedení B

6.1.2.3 Potřebné množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení B

Potřebné množství spalovacího vzduchu VB [m3·h–1], které je nutno přivádět do prostoru se spotřebičem v provedení B, se stanoví ze zjednodušeného vzorce:

Image 10

kde

 • QJ je příkon spotřebiče při jeho jmenovitém výkonu [kW];
 • c přepočtový koeficient (c = 2,2) [m3·h–1·kW–1].

Image 4Obr. 4 • Umístění spotřebiče v provedení B do skříně se samostatným přívodem vzduchu z venkovního prostoru vyznačeným šipkou

6.1.3 Zajištění přívodu vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B, jiné spotřebiče a podtlaková větrací zařízení

Pro spotřebiče umístěné podle tabulky 2 písmeno a) (např. ve skříni) musí být přívod vzduchu z venkovního prostoru zajištěn větracími otvory nebo větracím potrubím. Průtok vzduchu větracími otvory nebo větracím potrubím nesmí být menší než potřebné množství spalovacího vzduchu stanovené způsobem uvedeným v 6.1.2.3. Větrací otvory nebo větrací potrubí smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. Ovlivňování přívodu vzduchu ke spotřebičům (např. podtlakem od ventilátorů) se při umístění podle tabulky 2 písmeno a) (např. ve skříni) nepředpokládá, protože pro­stor je určen pouze pro umístění spotřebiče a je při provozu tohoto spotřebiče od okolních prostorů oddělen uzavřenými dveřmi (dvířky). V odděleném prostoru se spotřebičem (např. skříni) nesmí být po jeho uzavření možný pobyt osob.

Potřebné množství spalovacího vzduchu do prostoru se spotřebiči v provedení B umístěnými podle tabulky 2 písmeno b) nebo c) je možné zajistit přívodem vzduchu z venkovního prostoru:

 • a) větracími otvory nebo větracím potrubím vyústěnými nejlépe u podlahy, které smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez;
 • b) nuceným větráním podle projektu vzduchotechniky;
 • c) průvzdušností pouze ve stávajících budovách se stávajícími okny a/nebo stávajícími venkovními dveřmi bez těsnění;
 • d) vzájemnou kombinací způsobů podle a) až c).

Image 5Obr. 5 • Přívod vzduchu ke spotřebiči v provedení B větracím otvorem z venkovního prostoru a otvorem propojujícím místnosti umístěným u podlahy

Přívod vzduchu větracími otvory, větracím potrubím nebo průvzdušností z venkovního prostoru se při umístění spotřebičů v provedení B podle tabulky 2 písmeno b) nebo c) posuzuje pro celou bytovou nebo funkční jednotku (obrázek 5), která je oddělena dveřmi od společné chodby, schodiště, venkovního prostoru apod. Aby bylo zajištěno potřebné množství spalovacího vzduchu pro všechny spotřebiče odebírající spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a dostatečný průtok vzduchu pro spotřebiče v provedení A, musí být pro celou bytovou nebo funkční jednotku splněna nerovnost:

Image 11

kde

 • SVA je součet nejmenších požadovaných průtoků vzduchu z venkovního prostoru pro všechny spotřebiče v provedení A, pro které je požadováno zajistit průtok vzduchu větracími otvory, větracím potrubím nebo průvzdušností (viz tabulka 1 nebo pro nebytové prostory odstavec 6.2.1.1) [ m3·h–1];
 • SVB součet potřebných množství spalovacího vzduchu pro všechny spotřebiče v provedení B, viz odstavec 6.1.2.3 [m3·h–1];
 • SVOSP součet potřebných množství spalovacího vzduchu pro všechny jiné než plynové spotřebiče se sáním vzduchu z prostoru, ve kterém jsou umístěny [m3·h–1];
 • SVodv součet průtoků vzduchu odváděného všemi podtlakovými větracími zařízeními stanovených podle údajů jejich výrobců nebo přibližně podle tabulek ve Změně 1 TPG 704 01 [m3·h–1];
 • SVO součet průtoků vzduchu přiváděného větracími otvory a/nebo větracím potrubím z venkovního prostoru stanovených podle odstavce 6.1.3.1 nebo průvzdušností ve stávajících budovách se stávajícími okny nebo venkovními dveřmi bez těsnění [m3·h–1].

Větrací otvory nebo větrací potrubí pro přívod vzduchu z venkovního prostoru se doporučuje umístit u podlahy.

Průtoky vzduchu z venkovního prostoru pro spotřebiče pro přípravu pokrmů, plynové průtokové ohřívače vody v provedení A, ruční hořáky a plynové kahany se do nerovnosti nezapočítávají, protože mohou být zajištěny krátkodobým nebo trvalým otevřením (vyklopením) okenního křídla, dveří nebo jiného větracího prvku do venkovního prostoru.

Pokud se spotřebiče v provedení B nacházejí v prostoru, do kterého není přívod vzduchu zajištěn přímo z venkovního prostoru, musí být přívod vzduchu do prostoru se spotřebiči zajištěn propojením s prostorem, do kterého je přívod vzduchu přímo z venkovního prostoru zajištěn (obrázek 5). Propojení se provede neuzavíratelnými otvory u podlahy o volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu instalovaných plynových spotřebičů nejméně však 0,02 m2. Do prostor, ve kterých může vznikat podtlak, např. od větracích zařízení, se propojovací otvory nezřizují (obrázek 5). Vedou-li však do těchto prostor v bytové nebo funkční jednotce z prostoru se spotřebiči v provedení B nebo z prostor propojených s tímto prostorem neuzavíratelnými otvory např. dveře, musí větrací i propojovací otvory zajistit přívod vzduchu i pro větrací zařízení, protože propojovací dveře nemusí být při provozu spotřebičů trvale uzavřeny.Pokud se neuzavíratelnými propojovacími otvory má přivádět vzduch také k podtlakovým větracím zařízením umístěným v jiných místnostech a/nebo k jiným než plynovým spotřebičům, zvětší se neuzavíratelné propojovací otvory o průřezovou plochu stanovenou pro SVOSP a/nebo proSVodv a/nebo o průřezovou plochu, kterou má spalinové hrdlo spotřebiče na tuhá paliva, pokud není znám jeho příkon. Těmito neuzavíratelnými otvory může být propojeno i více místností, tak aby byl zajištěn přívod vzduchu z venkovního prostoru ke spotřebiči.

Spotřebiče v provedení C, které si přisávají spalovací vzduch z venkovního prostoru, nemají na požadovaný objem prostoru ani průtok spalovacího vzduchu a výměnu vzduchu žádný vliv.

6.1.3.1 Průtok vzduchu přiváděný větracím otvorem nebo větracím potrubím

Průtok vzduchu přiváděný větracím otvorem se stanoví podle obrázku 6 a průtok vzduchu větracím potrubím se stanoví podle obrázku 7. V obrázcích se předpokládá rozdíl tlaků mezi venkovním a vnitřním prostorem 4 Pa.

Image 6

Obr. 6 • Průtok vzduchu větracím otvorem (VO) o průřezové ploše do 1 250 cm2 umístěným v obvodové konstrukci budovy o tloušťce nad 450 mm do 900 mm (autor: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.)

Image 7

Obr. 7 • Průtok vzduchu větracím potrubím (VO) o čisté (volné) průřezové ploše do 800 cm2 a délkách od 2,5 m do 25 m včetně ekvivalentních délkových přirážek na kolena a mřížky stanovených podle Změny 1 TPG 704 01 (autor: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.)

6.1.4 Spotřebiče v provedení C

Na umísťování spotřebičů v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, ani na přívod spalovacího vzduchu, protože jsou uzavřené a přisávají si vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž. Proto je třeba tyto spotřebiče upřednostňovat před spotřebiči v provedení A nebo B. Při instalaci některých spotřebičů v provedení C je možné využívat také možnosti odděleného přívodu vzduchu a odvodu spalin, protože na umístění nasávacího otvoru pro přívod spalovacího vzduchu nejsou kladeny tak přísné požadavky jako na vyústění odvodu spalin.

Za venkovní prostor, ze kterého je možné přisávat vzduch, se považuje také:

 • a) větrací šachta otevřená do venkovního prostoru o půdorysné ploše nejméně 1 m2;
 • b) svislá šachta pod terénem o půdorysných rozměrech nejméně 0,5 x 1 m otevřená alespoň v horní části do venkovního prostoru;
 • c) průchod nebo průjezd, který smí být oboustranně uzavíratelný, pokud jsou do něho zřízeny neuzavíratelné větrací otvory z venkovního prostoru o celkové volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m2.

Pro vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů na venkovní zdi (fasádě) platí návod výrobce, ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1. Naše předpisy pro vyústění odtahů spalin na venkovní zdi (fasádě) jsou proti některým zahraničním předpisům velmi přísné.

6.1.4.1 Umístění nasávacího otvoru přívodu vzduchu

Nasávací otvor přívodu vzduchu pro spalování ke spotřebičům v provedení C se může nacházet na střeše, fasádě, ve větrací šachtě (viz odstavec 5.1.4) nebo svislé šachtě pod terénem nebo může být vzduch přiveden ze vzduchového průduchu, který je určen výhradně k tomuto účelu. U nových nebo rekonstruovaných budov jsou výhodné komíny s průduchy pro přívod vzduchu i odvod spalin. Při náhradě spotřebiče v provedení B umístěného např. v koupelně spotřebičem v provedení C je pro sání vzduchu možné využít např. větrací šachtu o půdorysné ploše nejméně 1 m2 (tzv. světlík). Nasávací ­otvor přívodu vzduchu se musí nacházet nejméně 0,3 m nad terénem, dnem větrací šachty, dnem svislé šachty pod terénem nebo vodorovnou římsou. Nachází-li se nasávací otvor přívodu vzduchu ke spotřebiči se vzduchovým nebo spalinovým ventilátorem na veřejně přístupné ploše, musí být umístěn ve výšce nejméně 2 m nad terénem.

Nasávací otvor přívodu vzduchu se nesmí nacházet:

 • a) méně než 5 m ve vodorovném směru od čerpacích stojanů a palivových nádrží;
 • b) měně než 3 m ve všech směrech od vyústění potrubí pro odvzdušnění/odplynění plynovodů a od odfukovacího a odvětrávacího potrubí nebo otvoru regulátorů tlaku plynu;
 • c) méně než 1 m ve všech směrech od regulátorů tlaku plynu a jiných zařízení s odfukovacím nebo odvětrávacím potrubím a plynoměrů;
 • d) v místech s nebezpečím výbuchu (viz např. ČSN EN 60079-14 ed. 3);
 • e) v místech, kde se mohou vyskytovat hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a výbušné látky.

6.2 Umísťování spotřebičů v nebytových prostorech

Za nebytové prostory jsou pro účely těchto pravidel považovány místnosti určené k pracovní činnosti, podnikání a shromažďování osob a prostory s nimi související (kanceláře, učebny, hygienická a zdravotnická zařízení, laboratoře, kina, divadla, sály, velkokuchyně, dílny, chodby, schodiště, sklady garáže, prádelny, kotelny apod.), pokud nejsou součástí rodinného domu nebo stavby pro individuální rekreaci.

Pro připojování a umísťování spotřebičů v nebytových prostorech platí obdobné zásady jako pro připojování a umísťování spotřebičů v prostorech bytových, pokud není dále uvedeno jinak.

6.2.1 Spotřebiče v provedení A

Pro připojování a umísťování spotřebičů pro přípravu pokrmů, které nejsou umístěny ve velkokuchyních nebo shromažďovacích prostorech a mají příkon do 12 kW (např. vařiče v čajových kuchyňkách), platí stejné zásady jako pro připojování a umísťování spotřebičů v bytových prostorech. Ostatní spotřebiče je možno umístit pouze v prostoru, který je trvale větraný nebo přímo větratelný a kde na 1 kW příkonu spotřebiče připadá nejméně 5 m3 prostoru. Požadovaný prostor může být vytvořen také propojením se sousední přímo větratelnou nebo trvale větranou místností téhož uživatele trvalým odstraněním dveří nebo neuzavíratelnými větracími otvory u podlahy a ve výšce nejméně 1,8 m nad podlahou. Součet volných průřezových ploch otvorů jak u podlahy, tak i pod stropem musí být nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m2. Nelze-li požadavek na objem prostoru splnit, je možno požadovaný prostor zmenšit až na 50 % za splnění podmínky, že je zřízeno nucené větrání.

Je-li celkový instalovaný příkon spotřebičů vyšší než 100 kW, musí být na přívodu plynu do prostoru zřízen uzávěr, který automaticky uzavře přívod plynu v případě, kdy zařízení pro nucené větrání není v provozu, a při výpadku elektrického proudu. Nucené větrání musí být možné uvést v činnost zásahem obsluhovatele, aniž by bylo nutno uvádět spotřebiče do provozu. Výkon nuceného větrání je možno konstrukčně přizpůsobit příkonu právě provozovaného spotřebiče (spotřebičů).

Pro umísťování plynových průtokových ohřívačů vody platí podobné požadavky jako v prostorech bytových.

6.2.1.1 Výměna vzduchu

V prostoru se spotřebiči v provedení A musí být zajištěn průtok vzduchu (SVA) nejméně 2 m3·h–1 na 1 kW příkonu spotřebičů.

Uvedený průtok vzduchu může být zajištěn:

 • a) větracími otvory nebo větracími potrubími z venkovního prostoru, které smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez;
 • b) průvzdušností oken (pouze ve stávajících budovách);
 • c) nuceným větráním podle projektu vzduchotechniky;
 • d) krátkodobým nebo trvalým otevřením (vyklopením) okenního křídla nebo dveří do venkovního prostoru, popř. otevřením jiného větracího prvku pro přívod a odvod vzduchu z/do venkovního prostoru, který má při tlakovém rozdílu mezi venkovním a vnitřním prostorem 4 Pa alespoň nejmenší požadovaný průtok vzduchu (platí pouze pro ruční hořáky, plynové kahany a spotřebiče pro přípravu pokrmů do příkonu 12 kW, které nejsou umístěny ve velkokuchyních nebo shromažďovacích prostorech).

6.2.2 Spotřebiče v provedení B

Plynový průtokový ohřívač vody (příp. plynový kotel pro vytápění s přípravou teplé vody průtokovým nebo zásobníkovým způsobem) smí být instalován v prostoru, kde jsou umístěny vany nebo sprchy, pouze v případě, že splňuje požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 a:

 • a) je chráněn před postříkáním vodou;
 • b) na jeden spotřebič připadá objem místnosti nejméně 0,8 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně však 20 m3 nebo je spotřebič umístěn podle tabulky 2 písmeno a) (např. ve skříni).

6.3 Spotřebiče v garážích a autodílnách

V garážích (ČSN 73 6058) a autodílnách lze umísťovat pouze spotřebiče v provedení C při dodržení těchto požadavků:

 • a) spotřebiče musí být umístěny v souladu s návodem výrobce;
 • b) spotřebiče (vč. připojení spotřebiče a plynovodu) musí být vhodným způsobem chráněny proti mechanickému poškození najetím vozidla (např. umístěním mimo průjezdný profil, sloupkem, schodkem nebo ohrádkou);
 • c) plynovod vedoucí ke spotřebičům musí být buď před spotřebiči, nebo na vstupu do místnosti, opatřen protipožární armaturou, která uzavře přívod plynu, dojde-li v okolním prostředí ke zvýšení teploty na hodnotu 100 °C (tolerance –5 °C).

V garážích je možné umísťovat např. kotle v provedení C, které neslouží jen pro vytápění garáží, ale slouží pro vytápění např. celého rodinného domu.

7. Závěr

Změna 1 TPG 704 01 představuje zejména změnu koncepce přívodu spalovacího vzduchu a řešení výměny vzduchu pro plynové spotřebiče. Byla dlouho diskutována s více odborníky nejen na plynová zařízení, ale i na vzduchotechniku, okna, požární bezpečnost apod. Některá ustanovení jsou oproti původnímu znění TPG 704 01 zjednodušena, některá (např. výpočty) se zdají být na první pohled složitá, protože postihují všechny případy umístění spotřebičů, z nichž některé se v praxi mnohdy nevyskytnou. Navrhování větracích otvorů a větracích potrubí usnadňují grafy.

Literatura

 1. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 2. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 3. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 4. ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
 5. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
 6. ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
 7. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 8. ČSN EN 13384-1+A2 (73 4206) Komíny – tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
 9. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
 10. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (konsolidované znění se zapracovanou Změnou 1)
 11. TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 12. TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW


Changes in technical rules TPG 704 01 Gas installation pipework and appliances for building

The article deals with the change of technical rules from 1 August 2013. The most important changes in the installation of gas appliances are described. The changes are focused on the supply of combustion air and room ventilation.

Keywords: gas technical rules, gas, appliance installation