+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Z judikatury pro topenářskou a instalatérskou praxi 2017/3

08.06.2017 Autor: JUDr. Karel Havlíček Časopis: 3/2017

Opakovaný výskyt vad díla

Zpracováno podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4167/2014

Okresní soud v Jičíně rozhodoval v prvním stupni o sporu vyplývajícím z plnění smlouvy o dílo mezi žalovaným T. R., který se zavázal pro žalobce Ing. R. L.provést dodávku a montáž tepelného čerpadla, montážní práce na uložení a zajištění zemního kolektoru a přívodních trubek od rozdělovače k tepelnému čerpadlu včetně rozdělovačů a plně­ní kolektoru. Smlouva o dílo byla sjednána ještě podle obchodního zákoníku (nyní již zrušeného a nahrazeného občanským zákoníkem z roku 2012), ale na podstatě případu se tím nic nemění.

Na co se vztahuje záruka

Ve smlouvě o dílo si pan Ing. R. L.mimo jiné vymínil pětiletou záruku na tepelné čerpadlo ode dne uvedení do provozu a na montážní práce. Naproti tomu pan T. R. záruku poskytl za předpokladu, že zařízení bude provozováno podle platné technické dokumentace v souladu s návodem k obsluze, že budou prováděny předepsané servisní prohlídky a na zařízení zůstanou neporušené plomby.

Neručil za škody způsobené zásahem třetí osoby, nesprávnou obsluhou nebo působením vyšší moci. To vše bylo v pořádku a logické – nešlo o malou částku, vždyť samotné čerpadlo stálo přes 200 tisíc korun.

Jenže znáte to. Když malér může přijít, zaručeně přijde. Jednoho krásného dne v záruční lhůtě Ing. R. L.ohlásil poskytovateli služeb (zhotoviteli díla), že se na čerpadle vyskytly závady. A jakmile se objeví nějaký problém, připravte se na to, že projeví schopnost se množit.

Pan T. R. sám opravu provést nemohl, ale obrátil se na autorizovaného technika společnosti N., pana B. V., objednal u něj provedení opravy a technik zařízení opravil. Pan T. R. se opravy ani nezúčastnil, natož aby výsledek práce převzal a předal zákazníkovi. A někde tam začal vznikat pořádný malér.

O čtyři roky později se na tepelném čerpadle vyskytly další závady. Zákazník vadu samozřejmě opět uplatnil u žalovaného, ale ten reklamaci odmítl řešit s tím, že již neplatí garanční lhůta, protože při předchozích servisních pracích prováděných panem V. odvedené práce nepřevzal a ani nekontroloval.

Nefunguje? Kupte si nové!

Pan Ing. R. L.propadl mírné skepsi, ale nerezignoval. Blížila se topná sezona a mrznout se doma nikomu nechce. Žalobce tedy začal jednat s autorizovanou servisní firmou Z. Tam mu sdělili smutnou zprávu, že oprava tepelného čerpadla není možná jinak než výměnou chladicího modulu, která by ovšem stála 160 tisíc. Nabídli panu Ing. R. L. i jiné řešení: vymění mu celé čerpadlo za nové, bude to ale stát čtvrt milionu. To tedy rozhodně nebylo panu inženýrovi pochuti.

Po dalších jednáních mezi společností Z. a společností N. bylo žalobci nabídnuto levnější řešení, nové čerpadlo za 144 000 Kč. Zima je zima, a tak si Ing. R. L. koupil zařízení za tuto zvýhodněnou cenu. K tomu bylo ještě třeba přičíst cenu montáže, takže celá ta legrace přišla zákazníka na 150 tisíc.

Čerpadlo fungovalo, zato snaha žalobce domluvit se s panem T. R. na vyřízení reklamace nefungovala ani trochu. Žalovaný reklamaci nevyřídil. Otázka navíc byla, jestli Ing. R. L., v té chvíli už zastoupený právním zástupcem, udělal dobře, když v reklamačních výzvách nikdy neuplatnil nárok na slevu. Ing. R. L.žádal v důsledku výměny čerpadla 144 100 Kč, ale tento nárok uplatnil žalobce až v žalobě zhruba o rok později, a to, že uplatňuje nárok na slevu, uvedl až u soudu po dalších devíti měsících.

Jak to viděl soud?

Okresní soud dospěl k závěru, že žalovaný se reklamací odmítl zabývat bezdůvodně. Námitku pana T. R., že do tepelného čerpadla zasáhla třetí osoba, konkrétně pan V., odmítl, jelikož takový zásah nelze považovat za neoprávněný zásah třetí osoby. Opravu objednal žalovaný, a proto je pouze věcí mezi žalovaným a panem V., že pan T. R. od technika práci nepřevzal. Soudu tedy bylo zřejmé, že za vady čerpadla odpovídá žalovaný. Vyšel přitom ze zjištění, že samotná vada byla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna, a žalobce uplatnil u žalovaného nárok na odstranění této vady spočívající v opravě tepelného čerpadla. Jelikož žalovaný vadu neodstranil ani v přiměřené lhůtě, soud prvního stupně dovodil, že žalobce má právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny a požadovaná sleva z ceny díla ve výši žalované částky odpovídá zákonu.

S tím se pan T. R. nechtěl smířit. A věc putovala ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten dospěl, jak se v soudním procesu občas stává, ke zcela opačnému závěru a žalobu na zaplacení částky 144 100 Kč s příslušenstvím zamítl. Důvod nespočíval v tom, že by se krajský soud domníval, že věci probíhaly jinak, ale neztotožnil se s právním posouzením. Dospěl k závěru, že pokud je smlouva porušena podstatným způsobem, náleží kupujícímu volba mezi možností žádat odstranění vad, odstoupit od smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad, nebo bez zbytečného ­odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemohl navíc podle platné právní úpravy kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Žalobce po vytčení opětovné vady díla zvolil mezi nároky z vad formu odstranění vady opravou díla, protože vada byla odstranitelná. Žalovaný se bránil povinnosti odstranit vadu díla poukazem na nedodržení záručních podmínek, a proto žalobci vzniklo právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

Žalobce ale místo toho využil nabídky třetí osoby a nechal si bez souhlasu žalovaného vyměnit celé tepelné čerpadlo. Až v průběhu řízení žalobce změnil svoje tvrzení a částku, kterou zaplatil třetí osobě za nové tepelné čerpadlo, charakterizoval jako slevu z ceny díla sjednané se žalovaným. Odvolací soud proto uzavřel, že žalobci nevzniklo právo na slevu z ceny díla.

Nejvyšší soud zasahuje

To pochopitelně neuspokojilo pana Ing. R. L.Rozsudek nabyl právní moci, ale ještě je tu možnost dovolání, kterým se zabývá nejvyšší soudní instance v zemi. Skutková stránka věci nebyla tak složitá. Soudy nižších stupňů ji přesně popsaly. Problém byl tedy jen v právním posouzení. Bylo třeba řešit situaci, kdy zhotovitel neodstraní v přiměřené době řádně reklamovanou vadu díla a objednatel si nechá vadu odstranit třetí osobou, a na základě toho zodpovědět otázku, zda objednatel je oprávněn za této situace požadovat slevu z ceny díla, aniž by o tom, že si nechá vadu odstranit třetí osobou, zhotovitele předtím uvědomil.

Nejvyšší soud se řídil zákonnými ustanoveními, podle nichž, neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Ve sporu mezi Ing. R. L., který si ­objednal tepelné čerpadlo a jeho montáž, a panem T. R., který se zavázal zařízení dodat a namontovat, se ukázalo jako hlavní potíž zodpovězení otázky, do jaké míry může zákazník postupovat jinak než při obvyklé reklamaci, jestliže se kvůli jednání poskytovatele služeb ocitl v komplikované situaci. A to se panu Ing. R. L.v tomto případě nepochybně přihodilo. Vždyť musel tepelné čerpadlo reklamovat znovu a znovu, a přesto se při opakované závadě pomoci od dodavatele nedočkal.

Právě onu opakovanost vad posoudil Nejvyšší soud jako významnou. Za situace, kdy předmětné dílo trpí opakovanými vadami, nelze ovšem po zákazníkovi požadovat, aby jen po každé nové vadě podal další reklamaci. Důležité je, aby postup byl rozumný. Zákazník se tak také zachoval. Jako objednatel vady u zhotovitele díla řádně reklamoval, ale když žalovaný jako zhotovitel vadu neodstranil a bezdůvodně se jejím odstraněním odmítl zabývat, nechal si objednatel vadu odstranit třetí osobou. Za těchto okolností, uzavřel Nejvyšší soud, je možno požadavku na zaplacení slevy z ceny díla vyhovět, i když žalobce – objednatel předtím, než si nechal vadu odstranit třetí osobou, o tom žalovaného zhotovitele neuvědomil.

Nejvyšší soud proto zrušil rozhodnutí soudu krajského, vrátil mu věc k dalšímu řízení a zdůraznil, že krajský soud musí respektovat právní názor Nejvyšším soudem vyslovený.