+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využívání dešťové vody v domácnosti a na zahradě – 6. část

Vše co potřebujete vědět o nádržích, provozu a dotacích.
Dotační program Dešťovka pokračuje – na nádrž na dešťovou vodu je možné získat dotaci ještě snadněji.

Dešťová voda a její využívání – Odpovědi na nejčastější dotazy

Co je vlastně motivem k tomu dešťovou vodu využívat?

Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – jednu dobu prší hodně, pak zase vůbec. Čím dál častější jsou také v létě přívalové deště střídané vedrem a suchem. Proto je dobré mít možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně zásobu této dešťové vody a pak ji využít v suchých dnech k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti. Dalším důvodem je často i požadavek současné legislativy, která udává povinnost vyřešit dešťovou vodu na pozemku stavby. Kvůli přetíženým kanalizačním sítím a čistírnám odpadních vod je velmi obtížné napojování nových zpevněných ploch, proto musíme řešit dešťovou vodu vsakováním. Když ale nejsou vhodné podmínky pro vsakování (jílovité půdy, podzemní voda), tak právě akumulace se zpětným využitím bývá řešením.

Image 1

Jak je vhodné dešťovou vodu uchovávat, když ji chceme využívat třeba právě na zahradě?

Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody, bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Instalují se do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Kvalitní plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Polyetylenové monolitické nádrže Columbus od společnosti Nicoll Česká republika jsou samonosné. Díky tomu se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Je to ideální řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ni poskytuje 15 let záruku a její životnost je prakticky neomezená.

Jak vybrat správné řešení právě pro můj dům?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody. Na našich webových stránkách najdete jak online kalkulátor, který Vám pomůže vypočítat a navrhnout ideální řešení, tak také veškeré montážní návody. Součástí podpory je kromě kontroly návrhu i technická pomoc přímo na stavbě.

Image 2

Co všechno potřebuji vědět před nákupem nádrže?

Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. K návrhu objemu nádrže může pomoci zmiňovaný kalkulátor na webu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat. V ideálním případě je možné se poradit se zahradníky, kteří nejlépe odhadnou potřebné množství vody na základě vegetačních období rostlin. K takovému postupu se ale postupuje jen výjimečně, v případech novostaveb, u kterých se podílejí zahradní architekti. V případě automatické závlahy, která má většinou velké odběry, postupujeme při návrhu objemu individuálně a ve spolupráci se závlaháři.

Je třeba vyřešit bezpečnostní přepad z nádrže. Pokud máte na zahradě vhodné vsakovací podmínky, je vhodné instalovat vsakovací objekt, kam se přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se pak vsakuje do podloží. V případě, že koeficient vsaku není dostatečný, je možné zažádat o možnost napojení přepadu do kanalizace. Správci kanalizací ovšem napojení dešťových vod do kanalizace povolují jen velmi zřídka. Pokud ani toto řešení není reálné, je třeba navrhnout větší akumulační nádrž, která bude mít zásobní objem pro využití dešťové vody a zároveň volnou kapacitu pro zachycení přívalových dešťů. Po dešťové události je třeba bezpečnostní objem vyčerpat a nejlépe rozstříkat na zahradu. To je možné samozřejmě až vokamžiku, kdy již není zahrada po dešti příliš nasáklá.

Možností řešení využívání dešťové vody je mnoho a liší se dle potřeb klientů a místních podmínek. Naši techničtí pracovníci se návrhy „na míru“ zabývají denně.

Jak probíhá návrh vhodného řešení a jak dlouho to trvá? Kdo mi může pomoci s návrhem a případně se získáním dotace?

Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor, který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky. Nicméně pro konkrétní řešení doporučujeme konzultaci s odborníkem, který Vám zpracuje návrh přímo pro Váš dům a pozemek. To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám do projektu navrhne již konkrétní řešení. Pro přípravu návrhu od Vás potřebujeme znát následující informace:

  • Na co se bude dešťová voda využívat, zda pouze na zálivku zahrady a jaká je plocha zahrady, nebo zda vodu budete využívat i pro splachování toalet a jiné činnosti v domácnosti (praní prádla apod.). V takovém případě je potřeba uvést kolik osob v domácnosti žije.
  • Jaká je půdorysná plocha střechy domu
  • Zda se jedná o objekt pro trvalé bydlení či rekreační objekt.
  • Je potřeba znát lokalitu stavby
  • Kam je možné realizovat bezpečnostní přeliv – do kanalizace, do vsaku
  • Jsou v místě složité podmínky instalace (hloubka spodní vody pod terénem, skalnaté podloží, jílové podloží)?

Následně Vám návrh zpracujeme prakticky obratem.

Pokud chcete na pořízení a zabudování nádrže využít dotační program Dešťovka, který byl vyhlášen v dubnu 2017, a splňujete podmínky dotačního programu, rádi Vám zajištění dotace zprostředkujeme.

Jak podat žádost o dotaci a jaké podklady musím dodat?

Příjem žádostí podle nových pravidel byl zahájen 1. 10. 2018. Žádost je možné podávat elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. Žádost je možné vyřídit osobně, nebo na základě plné moci. Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Informaci o přiznání či nepřiznání dotace by měl žadatel obdržet do 3 týdnů od podání žádosti. K žádosti bude potřeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů), případně písemný souhlas spoluvlastníků domu případně doklad o trvalém užívání rekreačního objektu.

Kdy bude dotace vyplacena?

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. U novostavby je potřeba dodat výpis z katastru nemovitostí.

Jaká je nutná stavební připravenost?

Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi 15 cm hlubší, než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50 cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný štěrk, ideálně frakce 8/16, po domluvě s technikem Nicoll je možné zvolit případně i písek nebo sypkou zeminu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu je vhodné použít žabku, obsyp doporučujeme hutnit ručně, např. kůlem.

Je instalace podzemní plastové nádrže opravdu tak snadná?

V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu poměrně jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace takovýchto nádrží je rozhodně časově náročnější.

Jak je potřeba o nádrž pečovat?

Voda v nádrži by se měla točit, aby se minimalizovalo riziko množení bakterií a zkázy vody. I proto navrhujeme velikosti nádrží na 3týdenní potřebu, případně 3týdenní dostupné množství vody ze střechy. Jsou to průměrné 3 týdny během roku. U nádrží sloužících pro automatickou závlahu, která má velké odběry, je dobré zvolit velikost, která odpovídá např. pouze týdennímu dostupnému množství. Důležitá je i údržba nádrže a filtrů. Je nezbytné čistit nátokové filtry, hlavně po každém velkém dešti a obzvláště na podzim, kdy ve vzduchu poletuje listí. Prachové a pylové částice se ale dostanou do nádrže i přes filtry, proto doporučujeme nádrž dvakrát za rok čistit tlakovou vodou a ideálně i kartáčem ručně v nádrži. Zkalenou vodu přitom odsávat malým kalovým čerpadlem.

Jaké jsou povinnosti z hlediska provozovatelů vodovodů a kanalizací?

Pro využití dešťové vody v domě je nutné mít dvoje rozvody vody. Nebo lépe řečeno mít okruh vody provedený tak, že místa, kam bude napojena užitková voda, budou od ostatních míst s pitnou vodou odpojena. Důležitá je i dětská pojistka proti jednoduchému otevření poklopu akumulační nádrže dětmi. Při vybudování akumulační nádrže na využití dešťové vody v domě (na WC, praní, etc.), a zároveň pokud je uživatel napojen na kanalizaci, existuje ze zákona povinnost přihlásit se k dodatečnému placení stočného. Vyplývá to z „vodního“ zákona. Jedná se o využití vody z jiného zdroje, podobně jako při využívání vody ze studny a jejím následném vypouštění do kanalizace. Sice šetříte odebranou pitnou vodu, kterou jste nahradili dešťovou, ale za odvod dešťové vody do kanalizace ze zákona platit musíte. Uživatel má dvě možnosti, buď si koupit podružný vodoměr a nainstalovat si ho na okruh užitkové vody, nebo si zvolit platbu stočného paušálem.


Sledujte nás na www.destovavoda.cz a na https://www.facebook.com/NicollCzechRepublic/

Firemní článek
Související články
Související produkty