+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2021

13.04.2022 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 1/2022

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu, počtu denostupňů a sum globálního záření z vybraných stanic České republiky.  

Recenzent: Michal Kabrhel

Pro tab. 1 a 3 byly použity nové normály 1991 až 2020. V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1991 až 2020) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce druhého pololetí roku 2021. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů, pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS) · K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS) · K2

Image 0Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za druhé pololetí roku 2021; její odchylka od normálu 1991 až 2020 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS; nadmořská výška N.V.

Kde je

  • T – hledaná průměrná měsíční teplota daného místa,
  • TS – teplota nejvhodnější stanice,
  • H – nadmořská výška daného místa,
  • HS – nadmořská výška nejvhodnější stanice,
  • PDS – hledaný počet denostupňů daného místa,
  • PDSS – počet denostupňů nejvhodnější stanice.

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně v roce 2021 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Chladné jsou měsíce duben a květen, velmi teplý je červen a velmi rozkolísaná je teplota v únoru a prosinci. Rok 2021 měl v Česku odchylku ve srovnání s normálem 1991 až 2020 –0,3 °C. Podlouhé době tak zaznamenáváme zápornou odchylku, ale určitě z toho nelze usuzovat, že to znamená konec oteplování.

Image 1Obr. 1 • Průměrná denní teplota vzduchu na stanici Praha-Ruzyně v roce 2021 ve srovnání s normálem 1951 až 2000 [°C]

Globální záření

Globální záření (tab. 3) bylo podprůměrné v srpnu, nadprůměrné v říjnu. Rok 2021 byl jen velmi slabě nadprůměrný.

Image 2

Tab. 1 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m-2] za druhé pololetí roku 2021; její odchylka dG [MJ·m-2]od normálu za období 1991 až 2020; celoroční suma globálního záření G [MJ·m-2]; její odchylka dG od normálu za období 1991 až 2020 v G [MJ·m-2]a v [%]; nadmořská výška N.V. Přepočet na [kWh·m-2]se provede dělením číslem 3,6. Údaje lze využít pro posouzení přínosu solárních kolektorů i fotovoltaických panelů v daných měsících a za celý rok vzhledem k dlouhodobému normálu

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v prosinci pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nad mořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (–0,1 °C) a počet denostupňů za prosinec (405 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K1 = –0,0047 a K2 = 0,1448.

Image 3

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná prosincová teplota roku 2021 pro Havlíčkův Brod:

  • T = –0,1 + (422 – 532) · (–0,0047) = 0,414131 ≈ 0,4 °C

Počet denostupňů za prosinec 2021 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 405 + (422–532) · 0,1448 = 389,0671 ≈ 389 denostupňů.


The average monthly air temperature, degreedays and annual global solar radiation for the second half of the year 2021
Keywords:
air temperature, climate data, degreedays, global solar radiation.