+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2018

19.09.2018 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 5/2018,

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 3Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za první pololetí roku 2018; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty deno­stupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2018. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů, pro libovolné místo v České ­republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Image 4

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2017 do června 2018 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Celý leden byla teplota nad normálem a měsíc jako celek byl s odchylkou +3,8 °C silně nadnormální. Velké výkyvy teploty nastaly v únoru a březnu, potom následují dva extrémně teplé měsíce (duben odchylka +5,0 °C a květen +3,3 °C a silně nadprůměrný červen s odchylkou +1,8 °C.

Image 1Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2017 až 6/2018

Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2013/2014 až 2017/ 2018 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 2Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 20013/2014 až 2017/2018

V tab. 3 jsou sumy měsíčního globálního záření s odchylkami od průměru. V zimních měsících záleží průměrná teplota mnohem víc na charakteru proudění než na globálním záření. Proto je globální záření v lednu slabě podprůměrné, i když je teplota naopak silně nadprůměrná. V dubnu, květnu a částečně i v červnu je už vztah mezi globálním zářením a teplotou zřetelný.

Image 5

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za první pololetí roku 2018; její odchylka dG [MJ·m–2] od průměru za období 1984 až 2012

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, ­najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (0,4 °C) a počet denostupňů za březen (389 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K= –0,0060 a K= 0,1856.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2018 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 0,4 + (422 – 532)·(–0,0060) = 1,05846 » 1,1 °C

Počet denostupňů za březen 2018 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 389 + (422–532)·0,1856 = 368,6877 » 369 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2018

Keywords: air temperature, climate data, degreedays