+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2017

24.09.2017 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 5/2017,

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Na základě doporučení Světové meteorologické organizace uvádíme místo normálu 1961 až 1990 normál 1980 až 2010 a současně jsme zvětšili počet použitých stanic na 36. V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2017. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce.

Image 1

Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2016 až 6/2017

Image 2

Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za první pololetí roku 2017. Její odchylka od normálu 1980 až 2010 dT. Počet denostupňů PDS vztažený k teplotě 13 °C

Image 3

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2016 do června 2017 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Zajímavý průběh teploty lze vidět v listopadu, kdy byla první polovina měsíce chladnější než druhá a také v dubnu, kdy první polovina měsíce byla teplejší. V první polovině roku 2017 byl v České republice podle tab. 1 velmi chladný měsíc leden s odchylkou od normálu –3,4 °C, naopak teplé byly měsíce únor (+2,0 °C), březen (+3,1 °C) a červen (+2,5 °C).

V tab. 3 jsou sumy globálního záření, které jsou podprůměrné v dubnu a nadprůměrné v červnu.

Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2012/2013 až 2016/2017 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za první pololetí roku 2017. Jeho odchylka od průměru 1984 až 2016 dG

Image 5

Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 20012/2013 až 2016/2017

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (530 m), průměrnou měsíční teplotu (5,5 °C) a počet denostupňů za březen (232 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K1 = –0,0063 a K2 = 0,1931.

Podle rovnic a) a b) opak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2017 pro Havlíčkův Brod: T = 5,5 + (422 – 530)·(–0,0063) = 6,194571 » 6,2 °C

Počet denostupňů za březen 2017 pro Havlíčkův Brod: PDS = 232 + (422 – 530)·0,1931 = 210,5585 » 211 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2017

Keywords: air temperature, climate data, degreedays