+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Programové vybavení pro efektivní typologii, návrhy a optimalizaci povozu tepelných soustav

20.11.2013 Autor: Jan Kazda Firma: SYSTHERM s.r.o. Časopis: 7/2013

Požadavky kladené na sítě pro distribuci tepla stále rostou. Změny v odběratelských vztazích, a z nich vyplývající úpravy sjednaných a skutečně odebíraných množství tepla, se v současnosti množí. Proto i distribuční sítě musí na tyto aktuální problémy umět reagovat.

Znamená to, že ve fázi projektu nelze řešit jen jediný stav, ale musí být modelovány nejrůznější provozní stavy. A to nejen změny odběru tepla, například v důsledku budoucího zateplování objektů, ale také případného připojování nebo odpojování zákazníků. Do tepelných soustav je napojováno více různých zdrojů tepla a ty nemusí být napojeny jen v jednom místě. Pokud jde o teplárenskou soustavu již funkční, je nutné ji sledovat komplexně, to znamená v čase a v prostoru. Tyto úkoly plní program HESCOnet®, který je součástí prostředí pro návrhy, projekci, optimalizaci a řízení tepelných soustav vyvinutého společností SYSTHERM s.r.o., a který poukazuje i na lokálně slabá místa soustavy s globálním dopadem na ekonomiku provozu soustavy.

Image 1

Hlavní výhody programu

 • Přehledné a jednoduché navrhování nových tepelných soustav.
 • Typologie je podporována dostupným prostředím Google Earth.
 • Přehledné vkládání odběrných míst.
 • Sledování dynamických dějů a vytváření provozních analýz na projektovaných, ale i již provozovaných soustavách, včetně simulací libovolných provozních stavů.
 • Možnost zadání libovolného typu potrubí z hlediska jeho uložení, konstrukce a použité tepelné izolace

HESCOnet® nabízí sledování dynamických dějů v distribuční síti, tzn. v libovolném bodě denní časové periody a venkovní teploty, a tak odhaluje i nestandardní stavy znamenající poruchy. Při výpočtu program využívá roční křivku průměrné venkovní teploty dle konkrétní lokality. Závěrečný návrh soustavy vychází z 8760 separátních simulačních výpočtů. Propočítává se chování soustavy pro každou jednotlivou hodinu a každý den v průběhu roku. Takto detailní analýzu nelze bez využití softwaru provést.

Příklad analýzy provedené programem HESCOnet® na konkrétní lokalitě

Původní stav: návrhový stav plného využití soustavy CZT

 • 16 odběrných míst
 • dodané teplo 17 975 GJ/rok
 • teplotní ztráta 2 224 GJ/rok
 • poměr tepelných ztrát 12,4 %
 • čerpací práce do sítě CZT 8 701 kWh/rok

Image 2

Simulační výpočet soustavy 16 bytových domů, pokud dojde k odpojení 6 odběrných míst

 • dodané teplo 12 218 GJ/rok
 • tepelná ztráta 1 887 GJ/rok
 • poměr tepelných ztrát 15,4 %
 • čerpací práce do sítě CZT 4 481 kWh/rok

Image 3

Pro dodavatele tepla je významné i to, že z analýzy může odvodit účinnost distribuce tepla v jednotlivých úsecích tepelné soustavy a podle jejich významu je řadit do plánu modernizace.

Základem pro využití programu je přesné zadání typologie tepelné soustavy v prostředí programu s možností využití mapového podkladu (pro snadnou orientaci) a s možností připojení k programu Google Earth pro návrh trasy v polohopisu a výškopisu. Každé odběrné místo je specifikováno nejen svými základními parametry, jako je výkon a teploty, ale jsou rovněž definovány smluvní topné křivky a křivky spotřeby TV, podle požadavku charakteru objektu (byty, administrativní budova, škola, nemocnice atd.), tak i graf pracovních bodů čerpadla na zdroji tepla.

Image 4

Efektivní dodávku tepla z CZT nezajistí jen moderní úsporné zdroje tepla, ale souhra všech prvků, jak zdrojů, tak distribuční sítě včetně předávacích stanic. Pro analýzy a varianty návrhu a provozu tepelných sítí je k dispozici ověřený nástroj, a to HESCOnet®.

Firemní článek