+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Odsávání zápachu z prostoru záchodové mísy

09.11.2012 Autor: Ing. Miroslav Hartl Časopis: 7/2012

Popsaný způsob odvětrání klozetové mísy (označme „2“) nabízí vyšší komfort větrání WC, když je podstatná část zapáchajícího vzduchu odváděna mimo prostor, ve kterém dýcháme. Přímé odsávání z mísy rovněž omezuje zamořování celého prostoru WC, či koupelny. Pokud již existuje nějaké větrání WC – zpravidla pod stopem (označme „1“), je nutno skloubit funkce odsávání z klozetové mísy a z prostoru, aby při provozu zařízení „1“ nedocházelo k tzv. „přetahování“ proudu vzduchu z klozetové mísy.

Recenzent: Vladimír Galád

Úvod

Zajistit účinné větrání prostoru koupelny nebo WC je vždy problém. Zvláště v případě, když není k dispozici přímé větrání okny. Obdobné těžkosti se vyskytují i u větrání WC v panelových domech, kde jsou koupelny i WC vždy umístěny uvnitř dispozice domu a větrání z tohoto důvodu je zajištěno nuceným způsobem – ventilátory. Ventilátory mohou být umístěny buď v každé koupelně a WC, nebo může být větrání zajištěno centrálními větracími jednotkami na střeše. Z praxe je známo, že centrální větrací jednotky jsou často nefunkční nebo je větrání nedostatečné. Další příčinou problémů může být nejen nefunkční ventilátor, ale i větrací soustava, která není vyregulovaná, což může způsobovat nerovnoměrné odsávání vzduchu v jednotlivých podlažích.

Jednou z možností jak zajistit vyšší komfort v koupelně nebo WC je, že se zápach odstraní již v místě jeho „vzniku“, to znamená přímo v prostoru klozetové mísy. Tento způsob odstraňování zápachu je možné realizovat u předstěnových instalačních systémů se splachovacími nádržkami umístěnými ve stěně. Znečištěný vzduch je odsáván ventilátorem z prostoru klozetové mísy a současně celé koupelny nebo toalety a je odváděn větracím potrubím do venkovního prostoru (obr. 1).

Image 1Obr. 1 • Propojení splachovacího kolena nádržky potrubím na ventilátor v koupelně

Druhou možností je, že vzduch se zápachem je odsáván z prostoru klozetové mísy ventilátorem. Následně je zbaven zápachu a zpět odváděn do prostoru koupelny nebo toalety (obr. 2).

Image 2Obr. 2 • Cirkulace vzduchu při odsávání s filtrací

Odsávání zápachu ventilátorem do venkovního prostředí

Tento systém větrání řeší nejen hygienickou výměnu vzduchu v koupelně nebo toaletě, ale i odsávání zápachu z prostoru klozetové mísy. Ventilátor, který je umístěn pod stropem, odsává vzduch z celého prostoru koupelny nebo toalety. Pomocí bočního připojení k tomuto ventilátoru je současně odsáván zápach z prostoru mísy. Klozetová mísa je napojena na ventilátor potrubím, které je zaústěné do splachovacího kolena nádržky pod omítku (obr. 1). Ventilátor musí být napojen na svislé větrací potrubí ze strany, aby nedocházelo k zatékání zkondenzované vody do ventilátorové jednotky. Výkon ventilátoru je závislý na celkovém objemu koupelny nebo toalety a zpravidla je možné jej nastavit vhodným elektrickým zapojením motoru ventilátoru. Dalším požadavkem je, aby objemový průtok vzduchu bočním přívodem, na který je napojeno odsávání klozetové mísy, byl maximálně 18 m3/h.

Potrubí pro napojení splachovacího kolena na ventilátor musí být až do maximální výškové úrovně vody v nádržce provedeno tak, aby splňovalo požadavek na vodotěsnost (např. z trubek s hrdlovými spoji). Správné napojení trubky je znázorněno na obr. 3.

Image 3Obr. 3 • Napojení potrubí na splachovací koleno

Na obr. 4 je znázorněno chybné napojení, kdy je trubka vyústěna pod maximální úrovní hladiny vody v nádržce. Na tomto obrázku je i uveden chybný příklad napojení na odbočku splachovacího kolena pomocí „spiropotrubí“, kdy netěsný spoj tohoto potrubí je pod úrovní hladiny vody v nádržce.

Image 4Obr. 4 • Chybný způsob napojení připojovacího potrubí k ventilátoru na splachovací koleno

Odsávání zápachu s filtrací

Vzduch je odsáván z prostoru klozetové mísy ventilátorem, který může být umístěn v horní části splachovací nádržky pod omítkou. Zápach je nasáván z prostoru mísy přes splachovací koleno potrubím, které je napojeno na ventilátorovou jednotku umístěnou v horní části splachovací nádržky (obr. 5).

Image 5Obr. 5 • Ventilátorová jednotka

Napájení ventilátoru je zajištěno pomocí síťového zdroje umístěného v blízkosti nádržky, který řeší i požadavek bezpečného napětí pro napájení ventilátorové jednotky ve splachovací nádržce. Odsávaný vzduch prochází přes filtr z aktivního uhlí (obr. 6), kde je zbaven zápachu a opět vháněn bočními otvory v tlačítku zpět do prostoru koupelny nebo toalety.

Image 6Obr. 6 • Filtr z aktivního uhlí je snadno přístupný

Filtr je pro výměnu snadno přístupný odklopením ovládacího tlačítka. Životnost filtru z aktivního uhlí je samozřejmě ovlivněna četností používání. Podle zkušeností z provozu čtyřčlenné rodiny je životnost filtru přibližně půl roku. Uživatel je upozorněn na nutnost výměny filtru blikáním kontrolky. Vypínač pro zapínání ventilátoru je umístěn v horní části ovládacího tlačítka splachování (obr. 7). Po zapnutí je ventilátor v provozu asi 10 minut. Potom se ventilátor automaticky vypne.

Image 7Obr. 7 • Ovládací tlačítko

Tento způsob větrání toalet výrazně šetří energii pro vytápění v porovnání s větráním oknem. Pro srovnání, pokud čtyřčlenná rodina nechá čtyřikrát denně pootevřené okno v koupelně po dobu 10 minut, dojde ročně ke ztrátě asi 44 kWh energie pro vytápění (pokud ovšem někdo nezapomene zavřít okno). Při použití odsávání vzduchu ventilátorem s filtrací je spotřeba elektrické energie na pohon ventilátoru pouze 2 kWh ročně.

Tento způsob odstraňování zápachu je zvlášť vhodný pro toalety, které jsou umístěny v koupelně. Zároveň je nutné si uvědomit, že nemůže nahradit požadavky na větrání celého prostoru toalety nebo koupelny tak, jak to požadují hygienické předpisy. Informace k větrání lze nalézt především v normách ČSN 74 7110 Bytová jádra, v normě ČSN 73 0540–2 ­Tepelná ochrana budov a v normě ČSN EN 15665 Větrání budov s hodnotami uvedenými v národním dodatku této normy – změny Z1. Například podle ČSN 74 7110 Bytová jádra, je požadováno pro větrání WC zajistit 25 mh–1 a pro koupelnu 75 mh–1.


Odour extraction from toilet space

The most effective way of ventilation is exhausts pollutants directly from their place of origin to the exterior. This solution offers a direct ventilation of toilets. The technical solution of the ventila­tion system is described in detail.

Keywords: toilet ventilation, odour extraction