+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výměna ležatých rozvodů vnitřího vodovodu v bytovém domě

07.09.2022 Autor: Ing. Miroslav Hartl Časopis: 4-5/2022

Článek pojednává o výměně nekvalitně provedených plastových potrubí vnitřního vodovodu, se kterou se v současné době setkáváme ve více bytových domech. Je v něm popsán stav potrubí před rekonstrukcí s pouka-zem na závady v původní instalaci spočívající zejména v nedostatečném upevnění a řešení dilatace, které byly příčinou poruch a havárií. Dále autor popisuje postup a provedení rekonstrukce, při níž bylo stávající plastové potrubí nahrazeno novými vícevrstvými trubkami. Stav před i po rekonstrukci je dokumentován řadou fotografií.

Recenzent: Jakub Vrána

Úvod

Výměna ležatých rozvodů se realizovala ve zděném pětipodlažním bytovém domě, v kterém je 75 bytových jednotek. Dům, postavený v padesátých letech minulého století, měl původní rozvody vnitřního vodovodu provedeny z ocelových pozinkovaných trubek.

První výměna ležatých rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace z ocelových pozinkovaných trubek byla realizována již v devadesátých letech. Tyto rozvody se provedly z plastových polypropylenových trubek. V posledních deseti letech docházelo čím dál častěji k závadám a haváriím, které finančně zatěžovaly fond oprav a jejich opravy dlouhodobě neřešily podstatu problému. Z tohoto důvodu se rozhodlo řešit tento stav kompletní výměnou potrubí.

Příčinou havárií byla především nekvalitní montáž provedená instalatérskou firmou a nedodržení montážních zásad výrobce potrubního systému. Jednalo se především o špatné upevnění potrubí (bez kluzných a pevných bodů), nebo zcela chybějící upevnění, neprovedení kompenzátorů podle montážních zásad výrobce potrubí apod.

Stav rozvodů před rekonstrukcí

Hlavní ležatý rozvod teplé vody, studené vody a cirkulace je veden v chodbě pod stropem 1. podzemního podlaží. Potrubí bylo uloženo ve žlabech z pozinkovaného plechu, které byly upevněny pomocí závěsů do stropní konstrukce. Na obr. 1 až 11 je zdokumentován stav stávajícího potrubí před jeho výměnou. Z těchto obrázků je patrné, jak nekvalitně byla montáž rozvodů z plastových trubek provedena.

Image 0Obr. 1 • Jednotlivé dilatační úseky potrubí nejsou zajištěny objímkami

Na obr. 1 je potrubí po odstranění žlabu z pozinkovaného plechu. Ležaté potrubí bylo volně uloženo ve žlabu. Jednotlivé dilatační úseky potrubí nebyly zajištěny žádnými objímkami.

Image 1Obr. 2 • Obtížně přístupné uzavírací armatur

Uzavírací armatury (obr. 2) na ležatém potrubí umístěném ve žlabu z pozinkovaného plechu byly obtížně přístupné pro ovládání.

Image 2Obr. 3 • Kompenzátor nemá dostatečnou kompenzační délku

Na obr. 3 je kompenzátor, který má nedostatečnou kompenzační délku (vyložení kompenzátoru).

Kompenzátor navíc není upevněn objímkou s pevným bodem (na obrázku označeno šipkou) tak, aby byla fixována jeho poloha.

Image 3Obr. 4 • Potrubí za výměníkovou stanicí bez řádného upevnění

Na obr. 4 a 5 je potrubí v 1. podzemním podlaží za výměníkovou stanicí, kde je rozvod teplé vody rozdělen na dvě samostatné větve pro pravou a levou část bytového domu.

Image 4Obr. 5 • Potrubí za výměníkovou stanicí bez řádného upevnění

Z obrázků je patrné, že potrubí nebylo řádně upevněno, ale jen podepřeno konzolami po velkých vzdálenostech. Chybějící upevnění potrubí mohlo být příčinou častých poruch.

Image 5Obr. 6 • Napojení stoupaček na konci ležatého rozvodu bez upevnění

Na obr. 6 je napojení stoupaček na konci ležatého rozvodu, kde rovněž chybí upevnění. Způsob napojení svislých potrubí na ležatý rozvod je uveden na obr. 7.Potrubí pod stoupačkami je prohnuté, protože na svislých rozvodech nebyly provedeny pevné body, a tím došlo k posunutí tohoto potrubí vlivem vlastní hmotnosti.

Image 6Obr. 7 • Potrubí pod stoupačkami je prohnuté

Na obr. 8 a 9 jsou příklady stávajícího napojení požárního vodovodu za vodoměrovou sestavou. I v tomto případě chybí objímky na svislé části potrubí. Napojení požárního vodovodu nesplňuje současné požadavky ČSN EN 1717 [1]. Potrubí požárních vodovodů nejsou v místě napojení na vnitřní vodovod odděleny ochrannými jednotkami. Potrubí studené vody není ukotveno objímkami.

Image 7Obr. 8 • Napojení požárního vodovodu za vodoměrnou sestavou bez objímek na svislé

Image 8Obr. 9 • Napojení požárního vodovodu za vodoměrnou sestavou bez objímek na svislé

Na obr. 10 a 11 je stav původních pozinkovaných ocelových trubek a pozinkovaných litinových tvarovek, které byly odstraněny z části potrubí za vodoměrovou sestavou.

Image 9Obr. 10 • Inkrustace v původních trubkách a tvarovkách

Image 10Obr. 11 • Inkrustace v původních trubkách a tvarovkách

Výměna ležatých rozvodů v podzemním podlaží

Na realizaci výměny rozvodů vodovodu bylo vypsáno výběrové řízení, z kterého byla vybrána realizační firma. Při výběru realizační firmy rozhodovala nejen cena díla, ale i předložené reference.

Vývoj trubek z polypropylenu v posledních letech zaznamenal velkou změnu, a proto se investor rozhodl, že použije pro rekonstrukci vícevrstvé trubky PP-RCT FIBER BASALT PLUS s čedičovými vlákny, které jsou určeny pro rozvody studené a teplé vody. Výhodou více vrstvých trubek s čedičovými vlákny je, že mají 3× nižší teplotní délkovou roztažnost než běžné celoplastové trubky z polypropylenu. Z tohoto důvodu bylo možné snížit počet kompenzátorů na hlavním ležatém potrubí.

Bytový dům je napojen na dálkový rozvod centralizovaného zásobování teplem. V podzemním podlaží je výměníková stanice s deskovými výměníky pro ohřev vody. Provoz výměníkové stanice zajišťuje dodavatel tepla. Přístup do výměníkové stanice byl proto omezený. Z tohoto důvodu byla výměna rozvodů teplé vody a cirkulace provedena až za výměníkovou stanicí.

Před montáží byl s realizační firmou dohodnut harmonogram prací, aby přerušení dodávky vody co nejméně omezovala obyvatele domu. Výměna úseků potrubí byla vždy připravena tak, že nové úseky rozvodů studené vody byly odpoledne provizorně napojeny na stávající potrubí studené vody. Tím se dodávka studené vody do bytů přerušila jen v době od 7.00 a nejpozději do 18.00 hodin. Většinou byla dodávka studené vody k dispozici již po 16. hodině.

Výměna potrubí studené vody byla provedena od vodoměrných sestav až k svislým potrubím (stoupačkám) v úrovni pod stropem v 1. podzemním podlaží. U rozvodů teplé vody a cirkulace se výměna potrubí realizovala od výměníkové stanice až k svislým potrubím pod stropem tohoto podlaží. Rozvod požárního vodovodu, který byl proveden z pozinkovaných ocelových trubek, byl zachován. Požární vodovod byl upraven pouze v místě napojení za vodoměrovou sestavou. V místech odbočení požárních vodovodů byly osazeny zpětné ventily, příslušné uzávěry a vypouštěcí armatury, aby bylo možné požární vodovod případně vypustit a pravidelně kontrolovat funkčnost zpětného ventilu.

Image 11Obr. 12*) • Rozvody v podzemním podlaží

Na obr. 12 jsou rozvody v podzemním podlaží, kde je rozvod teplé vody v bytovém domě rozdělen na dva okruhy. Rozdělovače a sběrače jsou vybaveny uzávěry a teploměry a vypouštěcími armaturami tak, aby bylo možné požadované úseky potrubí například při opravě odvodnit.

Image 12Obr. 13 • Ležaté rozvody umístěné v drátěných žlabech

Ležaté rozvody v chodbě podzemního podlaží jsou umístěny do drátěných žlabů (obr. 13), které umožňují vizuální kontrolu ležatého potrubí a snadný přístup k uzavíracím a vypouštěcím armaturám (obr. 14).

Image 13Obr. 14 • Bezproblémový přístup k uzavíracím a vypouštěcím armaturám

Uzavírací armatury na rozvodech byly viditelně označeny nálepkami (studená, teplá voda a cirkulace), aby se zajistila snadná obsluha (obr. 17).

Image 14Obr. 15*) • Kompenzátor v samostatném dilatačním úseku potrubí

Ležaté rozvody byly rozděleny s ohledem na dilataci plastového potrubí na tři samostatné úseky. V každém samostatném dilatačním úseku potrubí je umístěn kompenzátor (obr. 15 a obr. 16). Uložení potrubí do drátěného žlabu, způsob ukotvení potrubí, počet a umístění kompenzátorů, včetně pevných bodů na ležatém rozvodu, byly konzultovány s technickým poradcem výrobce potrubního systému.

Image 15Obr. 16*) • Kompenzátor v samostatném dilatačním úseku potrubí

Na cirkulačním potrubí za odbočkami k jednotlivým svislým potrubím jsou osazeny regulační armatury (obr. 17) použité z původního rozvodu. Tyto regulační armatury byly do původního rozvodu instalovány před 5 lety.

Image 16Obr. 17*) • Pět let staré regulační armatury z původního rozvodu

Závěr

Plastové rozvody, které se začaly používat od konce osmdesátých let, prošly dlouhým vývojem. Nejedná se jen o vývoj nových plastových materiálů, které se používají pro potrubní rozvody, ale především o zdokonalování montážních postupů a technických návodů. Protože i nejkvalitnější materiál, pokud není správně nainstalován, nebude mít požadovanou životnost. Nelze také opomenout i práci instalatéra, který musí respektovat tyto nové montážní zásady a používat je při své práci. Uvedený příklad první montáže plastových rozvodů je toho důkazem.

Literatura

[1] ČSN EN 1717. Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 2002–02. ČNI. Praha.


Horizontal distribution of internal water supply replacement in apartment building

The article deals with the replacement of poor-quality installed plastic pipes of the internal water supply system, which we currently encounter in several apartment buildings. It describes the condition of the pipeline before reconstruction with reference to defects in the original installation, consisting mainly in insufficient fastening and dilatation solutions, which were the cause of many failures and accidents. Furthermore, the author describes the procedure and implementation of the reconstruction, in which the existing plastic pipes were replaced with new multilayer pipes. The condition before and after the reconstruction is documented by a number of photographs.

Keywords: internal water supply, reconstruction, piping, dilatation, pipeline fastening.


*) Pozn. Fotografie 12, 15, 16 a 17 byly pořízeny ještě před tepelnou izolací tvarovek.

Související časopisy