+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2016/1

01.02.2016 Spoluautoři: Ing. Miroslav Hartl, Ing. Vladimír Jirout

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

V Topin č. 6/2015 jste informovali v článku Ing. Jakuba Vrány o změnách v normě ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení, které se týkaly ohřívačů vody. Uveďte, prosím, také případné změny, které se dotýkaly otopných soustav ústředního vytápění.

Odpověď:

Struktura normy ČSN 06 0830 byla zachována. Pasáže týkající se parních a horkovodních soustav zůstaly beze změny. K tomu je třeba poznamenat, že parní soustavy se v současné době pro vytápění již nově neinstalují. Nízkotlaké parní systémy jsou převážně používány v technologických provozech na zpracování dřeva (nábytek a sportovní náčiní) a při zpracování masa. Udržování tlaku syté páry umožńuje přesné dodržování požadované teploty.

V kapitole 7 bylo zpřesněno rozdělení zdrojů tepla do skupin s ohledem na případnou možnost vývinu páry:

Chtěl bych doplnit, že do skupiny B patří také spalinové výměníky, i když v normě nejsou přímo citovány. Návrh na jejich zařazení nebyl akceptován z důvodu, že se (ohřívači vody na odpadní teplo) také zabývají ČSN EN 1487 a ČSN EN 1490). Jejich instalace se v poslední době výrazně rozšiřují, důvodem jsou stále vyšší požadavky na úsporu paliv a energií. Bývají především dodatečně instalovány v technologických provozech za různé pece, ale také do blokových kotelen se staršími kotli, kde dosahovaly teploty spalin běžně 170 i více °C. K této problematice je třeba zdůraznit, že technologický spotřebič či kotel mají z provozního hlediska přednost.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

Musíme se rozhodnout, jak realizovat napojení závěsné WC mísy na vodorovné odpadní potrubí. V nabídce velkoobchodu jsme objevili tvarovku, která je vybavena zpětnou klapkou. Toto se nám jeví jako účelné řešení, které zabrání zpětnému nátoku odpadních vod a rádi bychom to zákazníkovi nabídli jako nadhodnotu. Jaký je váš názor?

Odpověď:

V poslední době se v nabídce trhu skutečně objevují nové připojovací tvarovky pro závěsná WC, které jsou vybaveny zpětnou klapkou. Účelem vybavení tvarovky o zpětnou klapku je zabránění zpětného zatékání splaškové vody do zápachové uzávěrky záchodové mísy a dále, jak někteří výrobci uvádějí, i ochrana před vnikáním hlodavců z kanalizačního potrubí.

Co se týče zpětného zatékání, je nutné si uvědomit, že pokud je připojovací potrubí a napojení zařizovacího předmětu provedeno podle požadavků ČSN 75 6760, tak ke zpětnému zatékání splašků do zařizovacího předmětu nemůže docházet. Podle čl. 5.6.2.1 této normy musí mít připojovací potrubí, které je napojeno na splaškové odpadní potrubí pomocí odbočky s bočním úhlem připojení větším než 75°, mezi dnem připojovacího potrubí v místě připojení na svislé odpadní potrubí a hladinou vody v zápachové uzávěrce svislou vzdálenost větší nebo rovnou vnitřnímu průměru připojovacího potrubí. Způsob napojení je znázorněn na obr. 1. Požadavek uvedené normy pro připojovací potrubí platí nejen pro připojení záchodové mísy, ale i pro všechny ostatní zařizovací předměty. Použití zpětné klapky je v případě, že instalace byla provedena v souladu s normou, neodůvodněné. Zpětná klapka by naopak zbytečně snižovala rychlost odtoku splašků ze záchodové mísy a mohla by být i příčinou usazování nečistot. Pokud jde o zabránění vniku hlodavců, v tomto případě je vhodné ho řešit na jiném přístupném místě kanalizačního potrubí.

Použití této tvarovky bych proto doporučoval jen v případech, kdy již realizované připojovací potrubí nesplňuje výše uvedený požadavek ČSN a uživatel nechce, nebo nemůže, zasahovat do instalovaného kanalizačního potrubí. A to ještě s ohledem na vyjádření výrobce splachovacího zařízení a záchodové mísy, zda takové řešení se zárukou na správnou funkci připouští.

V závěru bych ještě chtěl upozornit na to, že tuto tvarovku nelze použít jako náhradu za zařízení proti zpětnému vzdutí v kanalizačním potrubí.

Image 1

Odpovídal: Ing. Miroslav Hartl, specialista TZB, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace