+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Od montážní činnosti k výrobnímu podniku

04.05.2012 Firma: ETL-Ekotherm® a.s. Časopis: 3/2012

Tradice společnosti ETL Ekotherm a.s. na českém trhu započala v roce 1990. Společnost se od počátku zabývala montážní a dodavatelskou činností v oboru tepelné techniky a zároveň vyráběla některá technologická zařízení pro předávací stanice a kotelny jako samostatné výrobky.

Rokem 1999 byla montážní činnost, až na speciální případy, ukončena a zaměření společnosti ETL Ekotherm přešlo na výrobu. Především o důvodech vedoucích ke změnám v zaměření společnosti a problematice spojené s výrobky společnosti hovořila redakce Topenářství instalace se Zdeňkem Lovicarem, ředitelem, při návštěvě výrobního areálu v Sivicích.

Zdeněk Lovicar:

Začali jsme podnikat v roce 1990 formou OSVČ v osobě mého otce. Již v roce 1992 jsme však přešli na formu společnosti s ručením omezeným a od října 2007 působíme jako akciová společnost se sídlem a technickým oddělením v Praze a výrobním závodem v Sivicích u Brna.

Mezi naše stěžejní výrobky patří expanzní automaty – vyrovnávací a doplňovací zařízení (VDZ), kompaktní předávací stanice tepla, kombinované sdružené rozdělovače-sběrače RS KOMBI, atypické sestavy pro parní systémy, hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT), svařence pro tepelnou techniku a zakázkové konstrukce z oceli, nerezu či hliníkových slitin. Naše kompetence zahrnují i tepelná čerpadla větších výkonů a výstavbu fotovoltaických elektráren na klíč.

Topenářství instalace:

K tomu všemu jste se jistě nedostali najednou.

Zdeněk Lovicar:

Počátkem 90tých let jsme byli velmi úspěšní v dodávkách kontejnerových mobilních kotelen. Omezený prostor kontejneru nás donutil opustit v té době používané otevřené expanzní nádoby a tlakové vzdušníky a zvolit zařízení kompaktnější. Pamětníci si mohou vzpomenout například na naši expozici na veletrhu Pragotherm v roce 1992, tedy v době jeho největší slávy, kde jsme vystavili naše první automatické doplňovací zařízení. Z něho jsme pak postupně vyvinuli expanzní automaty EDS a vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ, jak se vyvíjelo technické názvosloví, především v souvislosti se změnou technické normy zabývající se zabezpečovacím zařízením v roce 1999.

Topenářství instalace:

Je to váš úspěšný výrobek?

Zdeněk Lovicar:

Velmi nás těší, že máme již přes 3000 instalovaných zařízení VDZ v praxi, a to v ostré konkurenci s jinými dodavateli. Že jsou zákazníci spokojeni, dokazuje současný trend, kdy se stále častěji vracíme na „místa činu“. Za 15 až 20 let již je řada tehdy instalovaných zařízení na konci technické, ale také morální životnosti, změnily se normy, vyhlášky i zákony a na jejich požadavky je nutné reagovat nejen u nových zařízení, ale i při modernizacích. Je příjemné se vedle dodávek pro nové zákazníky podílet i na generační výměně vlastních zařízení, ale i zařízení původně dodaných konkurencí.

Image 1

Topenářství instalace:

Vašim velmi známým výrobkem jsou hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků, pro které se v praxi používá na základě německé literatury název anuloid.

Zdeněk Lovicar:

Konstrukčně se jedná o velmi jednoduchý výrobek, v podstatě jde o trubku, na kterou jsou kolmo navařena čtyři hrdla, pokud pomineme zvláštní požadavky na vložení separační přepážky, nohy pro postavení na podlahu aj. Funkce HVDT je dlouhodobě známá. Na seminářích, které byly zaměřeny na problematiku správného návrhu a projektu byly stovky účastníků, tedy mnozí i několikrát, ale přesto v souvislosti s instalací HVDT musíme každý rok řešit opakující se chyby. Jsou vyvolané nevhodným dimenzováním průtoků na vstupu a výstupu a jejich důsledkem je neschopnost soustavy přenést výkon ze zdroje do spotřebičů. I když i zde problémů ubývá s nástupem moderních elektronicky řízených čerpadel, jejichž software někdy pomůže kompenzovat chybu projektu.

Image 2

Jednotlivé HVDT jsou baleny pro snadnou manipulaci na upravených paletách tak, aby podle jejich velikosti je šlo umístit na standardizované EURO palety. Jak ukazuje detail, tak každý musí projít výstupní kontrolou garantující mj. deklarovanou tlakovou odolnost

Topenářství instalace:

V přehledu výrobků jste zmínil kombinované rozdělovače. Kdy jste s nimi začali?

Zdeněk Lovicar:

Sdružené rozdělovače RS KOMBI jsme začali ve větším dělat asi v polovině devadesátých let. Pro český topenářský trh se v podstatě jednalo o malou revoluci. Ptali jsme se sami sebe, co vůbec toto řešení lidem přinese, jaké má výhody. Typická jsou dvě konstrukční řešení, a to systém dvou komor s rovnou vodorovnou přepážkou, který děláme my a druhý založený na tzv. sinusové křivce (Sinus Kurve) se svislou tvarovanou vnitřní přepážkou.

Image 3

Specialitou výroby kombinovaného rozdělovače – sběrače je jeho skládání ze dvou částí, použití plechu o tloušťce odpovídající velikosti komory a maximálnímu dovolenému přetlaku, kontrola těsnosti každé poloviny zvlášť a následné svaření obou částí k sobě. Toto řešení umožňuje přívody i vývody orientovat výhodně pro topenáře na jednu stranu tak, aby přívod i zpátečka vedly souběžně.

Image 4

Pro české topenáře byla tehdy typická individuální samovýroba rozdělovačů na stavbě, v lepším případě na dílně, materiál byl levnější než práce a ani na čase tolik nezáleželo. Dnes u nás zákazníci objednávají i obyčejné trubkové rozdělovače. Nechtějí se zdržovat, nechtějí shánět materiál, hospodařit s jeho zbytky atp.

Kombíků, jak našim hranatým rozdělovačům říkáme, vyrábíme mnoho druhů. Vzhledem k hranatému tvaru je u nich složitější výpočet odolnosti proti tlaku. Námi používaná plochá stěna musí být pevnější než válcová, ale na druhé straně umožňuje snazší poloautomatické navařování odboček. Někteří konkurenti tvarovou stálost rozdělovače v celém přípustném tlakovém pásmu neřeší tak zásadně jako my, a pak se stěny mohou vyboulit. Nemusí to nutně znamenat okamžité poškození rozdělovače, ale nepokládáme tento postup za odpovědný vůči zákazníkům. Zejména je to důležité u rozdělovačů středních a velkých výkonů, pro jejichž výrobu jsou nutné adekvátně výkonné ohraňovací lisy.

Vedle hranatých kombíků vyrábíme i rozdělovače kruhové, trubkové, a to až do dimenzí DN 500.

Image 5

Použití silných plechů garantujících tvarovou stálost vyžaduje dostatečně výkonné lisy

Topenářství instalace:

Na firemních materiálech máte uvedeny certifikáty systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, který ovlivňuje chování výrobce vůči životnímu prostředí. Jsou ještě platné?

Zdeněk Lovicar:

Ekologický certifikát ČSN EN ISO 14001 a certifikát systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 máme již přes deset let a letos počátkem března jsme provedli úspěšnou recertifikaci. Větší povinnosti, které nám certifikáty ukládají, se příznivě přetváří v důvěru zákazníků. S důvěrou úzce spojuji i skutečnosti, že jsme na trhu přes dvacet let, jsme dobře čitelná firma, jejíž vedoucí management je stabilní a významně se nemění majetková struktura firmy.

Image 6

Topenářství instalace:

S každým úspěchem je spojena snaha druhých se přiživit.

Zdeněk Lovicar:

Bohužel je to pravda. Na většinu konstrukčních prvků našich výrobků nemáme patent, takže mi tolik nevadí jejich napodobování. Zásadně mi však vadí, že české právní prostředí bez velkých a rychlých postihů umožňuje kopírovat dokumentaci a po minimálních úpravách ji cestou nekalé konkurence vydávat za vlastní. Podklady se stahují z našich webových stránek a dokonce jsem v cizích materiálech viděl i naše obrázky. Setkal jsem se i s informací, že naše nabídková cena, zahrnující podrobný rozpočet, se měla stát základem pro nabídku konkurenční, lišící se jen paušálním snížením konečné částky vyjádřeným procenty. Toto považuji za důkaz, že se naše výrobky staly standardem.

Topenářství instalace:

I standard přece musí být prodejný!

Zdeněk Lovicar:

Trh v současnosti, možná i pod vlivem krize, velmi vyspěl. Většinu výrobků nyní prodáváme přes odborné velkoobchody, a s nimi nemáme problémy. Stále více zákazníků se ptá nejen na pořizovací náklady, ale jejich souhrn včetně provozních, neboť povědomí o jejich významu silně vzrostlo. A to prospívá nám, kteří vsázíme na dlouhodobé garance. Pro snižování cen ani nemáme prostor. To bychom museli výrobky ošidit, zvolit horší materiál atp. Rostoucí poptávka ukazuje, že zákazníkům naše kvalita vyhovuje a akceptují cenu, která reaguje na pohyb cen surovin na světových burzách. Vývoj v poslední době není příznivý, a je pravděpodobné, že jej do cen budeme muset promítnout.

Topenářství instalace:

Zmiňujete prodej přes velkoobchody. To už nedodáváte napřímo?

Zdeněk Lovicar:

Pro prodej přes velkoobchody jsme se nerozhodli ze dne na den. Šlo o relativně dlouhodobý proces, kdy jsme mj. měnili zažité povědomí o nás, jako společnosti, která se orientuje především na instalace, a která výrobky prodává instalačním firmám. Dlouhou dobu jsme se obávali udělat radikální řez a přejít plně k velkoobchodům vzhledem k fluktuaci jejich pracovníků. Když za námi proškoleného pracovníka velkoobchodu nastoupil nový, prodej se na čas zastavil nebo výrazně omezil. To souviselo s potřebou větších znalostí našich výrobků a jejich návrhu, která byla vyvolána individuálním řešením každého rozdělovače, HVDT atp. a současně individualizace návrhu výrobku proces od objednávky k dodání značně prodlužovala. Tlak na zkracování dodacích termínů je neúprosný a vyžaduje, aby nejčastěji nakupované rozdělovače byly na skladě. Jinak zákazníci hledají jiného dodavatele a často z důvodu kratšího dodacího termínu přistoupí i na vyšší cenu, protože investor čekat nechce. Proto jsme přešli na standardizované výrobky, pro jejichž prodej navíc nejsou nutné tak vysoké znalosti a individuálně se zabýváme jen speciálními požadavky.

Image 7

Tyto záběry jsou z výrobního závodu, ale podobně mohou být menší typy HVDT a „kombíků“ nabízeny u velkoobchodů.

Image 8

Se zásadním přechodem na velkoobchody souviselo i přesměrování zákazníků, kteří měli do té doby přímý obchodní vztah s námi. Tento proces pochopitelně musel probíhat ke spokojenosti obou stran. Proces přenesení prodeje na velkoobchody jsme zásadním rozhodnutím ukončili až v roce 2009.

Topenářství instalace:

Zmínil jste zastoupení Alfa Laval.

Zdeněk Lovicar:

Od roku 1991 jsme regionálními zástupci pro výměníky Alfa Laval nejen pro nové výrobky, ale zajišťujeme jejich servis a čištění v nové výrobní hale našeho provozního areálu v Sivicích. Zároveň je zde autorizovaný prodej těchto výměníků pro Brno a jižní Moravu. Pražská kancelář zajišťuje autorizovaný prodej, servis a technickou podporu výměníků Alfa Laval pro Prahu a střední Čechy.

Image 9

Rozpracovaná kompaktní stanice parního hospodářství.

Jiným našim silným partnerem je společnost Spirax Sarco. Na základě jeho specifikací výrobků a konstrukčních výkresů sestavujeme kompaktní jednotky pro nejrůznější úkoly v parním hospodářství. Udržujeme si tak kompetence pro páru, kterou umí stále méně firem.

Topenářství instalace:

Před časem jsem od Vás slyšel, že vyrábíte a instalujete tepelná čerpadla.

Zdeněk Lovicar:

Zkusili jsme to, ale především v malých výkonech jsme pro sebe neviděli budoucnost. Kompetenci si udržujeme v případě tepelných čerpadel větších výkonů.

S elektřinou souvisí jiná část našeho programu, a to výstavba fotovoltaických elektráren na klíč. Vyráběli jsme automaticky natáčené stojany pro maximalizaci zisku fotovoltaických panelů. Testovací pole jsme instalovali u závodu v Sivicích. V současnosti však již mám na tento způsob zvyšování účinnosti skeptický názor, a to vzhledem k násobnému poklesu pořizovací ceny panelů. Nadále však zůstáváme autorizovaným distributorem prémiových fotovoltaických panelů norské společnosti REC a věřím, že přes pokles podpory výkupu fotovoltaické elektřiny bude o kvalitní panely zájem. Zejména ve spojení s nabídkou elektromobilů, se zdokonalením baterií pro ukládání energie a rovněž, o čemž se zatím moc nemluví, ve spojení s tepelnými čerpadly.

Image 10

Kvalitní svar mezi přírubou a trubkou v osách obou dílů zhotovuje poloautomatický stroj

Image 11

Topenářství instalace:

Děkujeme za rozhovor.

Firemní článek