+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová dotace na úpravu a stabilizaci otopné vody

09.12.2022 Firma: AquaTechnology s.r.o. Časopis: 7/2022

Nově mohou všichni majitelé otopných soustav žádat o dotaci Čistá energie Praha 2022 – 2023 a získat až 100 000,– Kč na regulaci parametrů otopné vody. Povinnost upravovat otopnou vodu tak, aby si zachovala optimální parametry, vyplývá ze zákona – ideální řešení, jak toho dosáhnout, je instalace zařízení pro fyzikální úpravu vody odkalovač AQT. Zmíněná dotace pomůže snížit pořizovací náklady.

Image 1

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022–2023.
Program je určen, mimo jiné, pro regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.
Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.
Skutečná výše dotace nemůže překročit 30 % doložených způsobilých nákladů.

Pro představu, jak zařízení pro fyzikální úpravu otopné vody funguje, přinášíme detailní srovnání parametrů oběhové vody před a po instalaci zařízení AQT-65 do soustavy vytápění v bytovém objektu SVJ Liberec.

Pro zjištění funkčnosti a efektivnosti zařízení jsme zvolili metodu dlouhodobého sledování parametrů otopné vody v soustavě. Po dobu více než dvou let byla ve spolupráci s Vysokou školou chemicko technologickou opakovaně prováděna laboratorní analýza oběhové vody a spektrální analýza povrchů rozvodů otopné soustavy. Prověřovala se změna pH, vodivosti a koncentrace anorganických prvků, resp. jejich sloučenin apod. Dosažené základní parametry vody otopné soustavy s instalovaným zařízením AQT jsme porovnali s platnými normami.

Účinnost zařízení jsme ověřovali také na základě analýz otopné vody v provozně odlišných objektech, v nichž bylo instalováno. Zaměřili jsme se na množství a koncentraci kalů, které jsou tvořeny částicemi zkorodovaných kovových prvků uvolněných v důsledku špatných parametrů otopné vody soustavy.
Rozbory byly prováděny před instalací a po instalaci zařízení.

Změny v průběhu provozu s instalovaným zařízením jsou zřejmé z tab. 1., kde jsou uvedeny údaje o množství nerozpuštěných kovů (kaly) v mg·l–1 v den instalace zařízení a hodnoty analyzované pouvedené době provozu. Poslední dva sloupce tabulky obsahují údaje o eliminaci kalů a dobu provozu mezi měřeními.

Image 3Tab. 1 • Bytový dům Sametová Liberec – odkalovač AQT 65 – porovnání výsledků s evropskou normou

Na základě propočtu lze stanovit, že v průměru dosahuje zařízení účinnosti 95 % za 3 měsíce provozu.

Po celou dobu, kdy je zařízení v soustavě, vznikají podmínky pro trvalé vytvoření optimálních parametrů otopné vody.
Veškeré provozní a servisní náklady po instalaci zařízení jsou nulové.

SVJ Sametová 833, Liberec

Tab. 1 obsahuje údaje z Protokolů o zkoušce otopné vody vypracovaných VŠCHT.
První analýza ze dne 14. 9. 2018, poslední ze dne 7. 1. 2021 (cca 2 roky provozu).

Poznámky k protokolárním parametrům

Dle norem s požadavky na kvalitu otopné vody (např. Německo: VDI 2035 nebo Švýcarsko: BT 102-10) jsou základní parametry následující:

Image 5

Image 0Obr. 1 • Zařízení AQT (přírubový spoj) namontované do soustavy vytápění s potrubními rozvody DN 65

Závěr

Po 125 dnech provozování otopné soustavy s instalovaným zařízením AQT bylo u základních parametrů dosaženo normativních hodnot.
Také další měřené parametry vykazují výrazné zlepšení kvality otopné vody.

Image 4

Zařízení AQT-65 bylo do otopné soustavy nainstalováno na místo vyříznuté části potrubí v délce 320 mm.Předmětná část potrubí byla následně analyzována na obsah potrubních úsad (analýza provedena VŠCHT) s tím, že zastoupení železa tvořilo 92,49 %, vápníku 3,22 %, křemíku 1,47 %, hliníku 0,903 %, fosforu 0,625 %, pod hodnotou 0,3 % byly déle indikovány mangan, měď, hořčík, draslík, zinek a síra. Celkově tyto úsady tvořily 99,89 % všech úsad na vnitřní straně vyříznuté ocelové trubky DN 65.

Trubka byla podrobena i mikroskopické analýze se 100násobným zvětšením a byla prokázána účinnost zařízení v ohledu se zastavením koroze a následného nekorodování vnitřních stěn povrchů uzavřeného systému.

Image 2Tab. 2 • Srovnání účinnosti zařízení s fyzikální úpravou otopné vody u různých referencí

Odkaz

[1] Program Čistá energie Praha 2022 – 2023, https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/program_cista_energie_praha_22_23_vyhlaseni.html
[2] https://www.aquatechnology.cz/odkalovac/

Kontakt
Petr Kuželka,
tel.: +420 602 423 797,
e-mail: p.kuzelka@aquatechnology.cz


Závěr: Účinnost zařízení využívající fyzikální úpravu otopné vody je za období 3 měsíců v průměru cca 95 %.
Firemní článek