+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

MEIBES – firemní verze návrhového programu TechCON verze 6.0 – 2. část

20.11.2013 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o. Časopis: 7/2013

TechCON je moderní grafický výpočtový software určený pro návrh a zpracování projektů ústředního vytápění. Je tvořen ze dvou navzájem propojených modulů: Tepelné ztráty a Ústřední vytápění.
Program řeší výpočet tepelných ztrát budov, zpracování projektové dokumentace ve 2D a 3D prostoru, dimenzování otopných soustav, hydraulické vyregulování otopných soustav, výpočet podlahového vytápění a specifikaci prvků spolu s celkovou cenovou kalkulací. Konkrétní příklad využití programu pro vytápění a přípravu teplé vody bytů v objektu napojeném na dvoutrubkovou tepelnou síť CZT nebo vlastní zdroj tepla je popsán v článku.

Návrh a dimenzování bytových stanic LOGOtherm, LOGOaktiv a LogoFresh

1. Návrh bytových výměníkových stanic

Návrh a dimenzování otopných soustav v programu TechCON je možný s výměníkovými stanicemi LOGOactiv, LOGOtherm, a LogoFresh. Pro návrh stanic LOGOpress a ­LOGOmax je však třeba kontaktovat firmu MEIBES.

Klikněte na ikonu Vložit techniku. V dialogovém okně pro výběr výrobku klikněte na záložku Výměníkové stanice. V levé části dialogového okna vyberte výrobce a typ výměníkové stanice.

Image 1
 

V pravé části dialogového okna se zobrazuje seznam výměníkových stanic. Tento seznam je možné filtrovat pomocí okrajových podmínek návrhu. Pro vybranou výměníkovou stanici lze zadat přídavnou tlakovou ztrátu, a teplotu přívodu na směšované větvi (pro výměníkové stanice se směšováním a se samostatnou směšovanou větví).

Image 2

Po nastavení výše uvedených parametrů klepněte na tlačítko Přidat vým. stanici. Zobrazí se dialogové okno pro výběr výkonu výměníkové stanice, kde jsou uvedeny příklady výkonu výměníku tepla při různých teplotních spádech na primární větvi z centrálního zdroje tepla. Pro každou výměníkovou stanici je možné zadat i vlastní hodnoty (poslední řádek s nulovými hodnotami). Vyberte jeden z příkladů udávaných výrobcem nebo zadejte vlastní hodnoty.

Image 3

Napojení na výměníkovou stanici v projektu funguje samostatným potrubím nebo dvojicí potrubí. V projektu klikněte na hranu výměníkové stanice a vyberte místo napojení.

Image 4

Image 5

2. Dimenzování potrubní sítě pro bytové výměníkové stanice

Při dimenzování rozvodů pro bytové výměníkové stanice hraje důležitou roli několik faktorů:

Tlaková ztráta výměníkové stanice

Tlaková ztráta bytové výměníkové stanice na primární straně centrálního zdroje tepla je vypočtena na základě průtoku výměníkem pro přípravu TV (dle charakteristiky výměníku tepla) a přídavné tlakové ztráty, kterou zadává uživatel. Přídavná tlaková ztráta zohledňuje tlakovou ztrátu připojovacích armatur (uzavírací ventily, měřiče průtoku). Přídavnou tlakovou ztrátu je možné zadávat při návrhu výměníkové stanice nebo ve vlastnostech výměníkové stanice na záložce Technické a výpočtové údaje v sekci Všeobecné.

Image 6

Letní a zimní provoz

Dimenzování soustav s bytovými výměníkovými stanicemi má specifikum v možnosti návrhu pro tzv. letní a zimní provoz.

Při dimenzování rozvodu pro zimní provoz se započítává průtok výměníkem pro přípravu TV a průtok potřebný na vytápění. Program počítá s teplotním spádem podle příkladu, který vybere uživatel při návrhu bytové výměníkové stanice.

Image 7

Při letním provozu se rozvod dimenzuje jen na průtok výměníkem pro přípravu TV, a to při nejnižší teplotě vody na přívodu ze zdroje tepla uvedené v příkladech výkonů, bez ohledu na to, jaký jste vybrali příklad výkonu výměníkové stanice při jejím návrhu.

Image 8

Postup při dimenzování soustavy na letní provoz se zobrazí po označení volby dimenzovat na letní provoz v parametrech dimenzování.

Faktor současnosti

Faktor současnosti při dimenzování zohledňuje současnost provozu několika výměníkových stanic zapojených na společné větvi. Program při dimenzování sníží průtok, a tedy i dimenzi potrubí hlavního rozvodu podle zvoleného faktoru současnosti.

Příklad:

V projektu jsou za sebou zapojeny tři bytové výměníkové stanice. Ve výpočtu navrhl program při teplotním spádu 65/35 °C a výkonu 35 kW potřebný přítok pro výměník TV mh = 1204 kg/h. Faktor současnosti předpokládá 100% průtok při jednom, 72% při dvou, a 55% při třech zapojených výměnících.

Image 9

To znamená:

Úsek 1:
1 x 100 % x 1204 kg/h = 1204,00 kg/h

Úsek 2:
2 x 72 % x 1204 kg/h = 1733,76 kg/h

Úsek 3:
3 x 55 % x 1204 kg/h = 1986,60 kg/h

3. Dimenzování okruhů za výměníkovou stanicí

Při dimenzování otopných soustav s tlakově závislými výměníkovými stanicemi generuje program okruhy přes výměníkovou stanici přímo k otopným tělesům.

Image 10

Na těchto okruzích je započítána tlaková ztráta směšovaného okruhu výměníkové stanice (ZV – zónový ventil; VS – výměníková stanice; 20 kPa – přídavná tlaková ztráta zadána při návrhu).

Mezi generovanými okruhy je vždy jeden pro výměník TV (úseky označené modrou barvou). Zde je započítána tlaková ztráta výměníku.

Image 11

Image 12

Pro generování okruhů tlakově nezávislých na centrálním zdroji tepla (čerpadlo na směšovaný okruh výměníkové stanice) změňte přímo ve výpočtu nastavení zdroje na výměníkovou stanici.

Image 13

Image 14

Image 15

Firemní článek
Související články
Související produkty
Související časopisy