+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

K návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb

09.05.2024 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 2/2024

Projektová dokumentace v oboru technika prostředí staveb

Úvod

V březnu bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb, která má být jedním z prováděcích předpisů nového stavebního zákona. Projektovou dokumentaci dělí navrhovaná vyhláška do šesti kategorií:
a) dokumentace pro povolení stavby;
b) dokumentace pro rámcové povolení;
c) dokumentace pro povolení změny využití území;
d) dokumentace pro provádění stavby;
e) dokumentace pro odstranění stavby;
f) pasport stavby.

Projektová dokumentace v oboru technika prostředí staveb

Pro projektanty techniky prostředí staveb je nejdůležitější dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro povolení stavby se má dělit na stavební a technologickou část. Technika prostředí staveb má zřejmě spadat do technologické části, která má obsahovat:
a) technickou zprávu;
b) výkresovou část tvořenou charakteristickými půdorysy se schématickým rozmístěním technologických zařízení, charakteristické řezy a základní pohledy.

Není jasné, zda má technika prostředí staveb spadat do technologické části a jaké pohledy jsou myšleny. Projektant zdravotně technických instalací bude muset zpracovat také návrh přípojek svých instalací a celkové vodohospodářské řešení.

Dokumentaci pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb je navrženo zpracovat velmi podrobně a její obsah je v navrhované příloze specifikován v tabulce, viz zde uvedená tab. 1. Pro rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci je obsah dokumentace stručnější. Zajímavé je, že pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku jsou v návrhu vyhlášky společné požadavky.

Závěr k obsahu dokumentace pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb podle návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb

Nová vyhláška obsáhlými přílohami, jejichž text je v některých případech nejasný, rozvíjí socialistický přístup k projektování a realizaci staveb, který byl u nás zaveden v 50. letech 20. století podle sovětského vzoru. Tento přístup vychází z názoru, že projekt má řešit, kromě celkové koncepce, i všechny potřebné detaily, protože pracovníci na stavbě si samostatně nedokáží s žádným detailem poradit, nedokáží samostatně provést zkoušky těsnosti potrubí apod.

Ve výsledku tento přístup způsobuje degradaci řemesel v České republice a je v protikladu ke snaze o zavedení mistrovských zkoušek (návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu). Sovětské projekty techniky prostředí staveb byly velmi kvalitní a rozpracované do detailů, ale na výslednou kvalitu staveb, která byla v Sovětském svazu velmi špatná, měly tyto projekty jen malý vliv.

Podobně to bylo s kvalitou staveb u nás. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že kvalitu v oborech techniky prostředí staveb detailní projekty nezlepší. Např. v sousedním Rakousku žádnou vyhlášku o dokumentaci staveb nemají a kvalita instalací techniky prostředí staveb je tam vyšší.
Např. instalaci vnitřních vodovodů a plynovodů tam může provádět jen koncesovaný instalatér a součástí koncesní zkoušky je také vypracování projektu skládajícího se z půdorysů a schématu instalace(bez izometrie a detailů).
Celostátní normy a místní předpisy jednotlivých vodáren pro kreslení vnitřního vodovodu nejsou v Rakousku tak podrobné, jako např. naše ČSN 01 3450, a přesto je výsledek, tedy provedená instalace, lepší.

Požadování nadbytečných výkresů a textů v technických zprávách způsobí v ČR úbytek projektantů, který je, např. ve specializaci zdravotně technické instalace, patrný už dnes. Nová vyhláška prodlouží proces přípravy staveb, protože požaduje uvádění některých nadbytečných údajů a zpracovávání některých nadbytečných výkresů, což bude mít za následek prodloužení doby zpracování projektů.

Zlepšení kvality staveb v oboru technika prostředí staveb tedy nespočívá v kladení nepřiměřených nároků na projektanty, ale v lepším vzdělání řemeslníků, kteří budou stavby provádět, k čemuž přispěje zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. Projekty mají řešit koncepci, trasy, dimenze apod., ale standardní upevňování potrubí podle manuálu výrobců, montáž zařízení podle návodu výrobců, provádění zkoušek těsnosti podle příslušných ČSN a uvádění do provozu má znát každý instalatér. Prováděcí firma má znát předpisy a normy stejně dobře, jako projektant.
Nové právní předpisy by měly naši republiku přibližovat k zemím Evropské unie, nikoliv k východu.

Image 0Tab. 1 • Dokumentace pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb podle návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb; část 1

Image 1Tab. 1 • Dokumentace pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb podle návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb; část 2

Image 2Tab. 1 • Dokumentace pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb podle návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb; část 3

Image 3Tab. 1 • Dokumentace pro provádění stavby v oboru technika prostředí staveb podle návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb; část 4

Literatura

[1] Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb. Verze do připomínkového řízení (online). VEKLEP. © 2024 Úřad vlády České republiky. 22. prosince 2023 (cit. 2024-02-20). Dostupné z <https://www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCYQE6AJX/ALBSCYRCAGRA>.