+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jsou sprchovací toalety instalovány správně?

20.06.2014 Autor: Ing. Miroslav Hartl Časopis: 4/2014

Článek se zabývá nebezpečím zpětného průtoku znečištěné vody ze záchodové mísy do vnitřního vodovodu u klozetů se sprškou. V první části článku je problematika vysvětlena v kontextu s ČSN EN 1717. Ve druhé části článku je uvedeno konkrétní řešení ochrany proti možnému zpětnému průtoku u klozetů se sprškou. Je nutné ocenit, že článek informuje o problematice, kterou si mnoho odborníků při instalaci těchto klozetů neuvědomuje.

Recenzent: Jakub Vrána

Sprchovací WC, případně WC sedátko se sprchovacími funkcemi, jsou velmi důležitým tématem pro lidi, kteří spojují s použitím toalety požadavek nejen nejvyššího komfortu, ale také hygieny. Na jedné straně přináší instalace těchto zařízení jistotu vysoké hygieny těla, na druhé straně je však nutné se důkladně zamyslet nad otázkou, zda instalací a požíváním těchto zařízení nevzniká nebezpečí pro ovlivnění kvality pitné vody ve vnitřním vodovodu. Přívod vody do splachovací nádržky je konstrukčně řešen tak, aby nedošlo k zpětnému nasátí vody do vnitřního vodovodu v budově. Sprchovací WC a sedátka se sprchovacími funkcemi jsou napojeny samostatným přívodem vody, zpravidla do malé zásobní nádržky, ve které se voda ohřívá, aby pak mohla být po­užita k očistě těla s vyhovující teplotou.

V současné době neexistuje výrobková norma, která by byla zaměřena na konkrétní řešení přívodu vody ke sprchovacím WC a jejich ochranná zařízení. Z tohoto důvodu se pro stanovení technických podmínek pro napojení sprchovacích WC na vnitřní vodovod vychází z požadavků ČSN EN 1717 „Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem“.

Na trhu existuje nabídka sprchovacích WC s různým konstrukčním řešením napojení na vnitřní vodovod. Tento stav může vyvolávat u montážních firem pochyby, zda nemůže dojít ke znečištění pitné vody ve vnitřním vodovodu, a tím i ohrozit její hygienickou nezávadnost. Jak má být správně řešen přívod vody do těchto zařízení a jaká mají být použita ochranná zařízení?

Co říkají předpisy

Norma ČSN EN 1717, která uvádí ustanovení o hygienické ochraně, platí pro všechna zařízení napojená na vnitřní rozvod vody určené k lidské spotřebě a současně stanoví minimální požadavky pro ochranná zařízení výrobků (prostředky na ochranu proti znečištění pitné vody a zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem). Ochranná zařízení se umísťují za uzavíracím zařízením.

Obecně problematiku hygienických požadavků na pitnou vodu řeší vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/ 2004 Sb., která stanovuje hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody.

Cílem těchto předpisů je tedy nejen zajištění kvality pitné vody ve vnitřním vodovodu, ale i jeho ochrana proti kontaminaci vody z vnějších zdrojů. To znamená zajištění proti zpětnému průtoku nepitné nebo kontaminované vody, z připojeného zařízení, zpět do vnitřního vodovodu. Rovněž platí, že majitel budovy je odpovědný za škody vzniklé třetím stranám, pokud jeho systém rozvodu pitné vody nesplňuje obecně stanovená pravidla pro dodávku vody, která se znečistí v důsledku nedostatečného bezpečnostního opatření.

V ČSN EN 1717 jsou tekutiny, které jsou nebo by mohly být ve styku s pitnou vodou, zatříděny do pěti tříd, které jsou definovány:

  • Třída 1: Voda pro lidskou spotřebu, která se odebírá přímo z rozvodné sítě pitné vody.
  • Třída 2: Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví. Tekutina uznaná jako vhodná k lidské spotřebě, včetně vody odebírané z rozvodné sítě pitné vody, u které případně došlo ke změně chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením).
  • Třída 3: Tekutina, která vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek, představuje určité nebezpečí pro lidské zdraví.
  • Kategorie 4: Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek nebo jedné nebo více radioaktivních, mutagenních nebo karcinogenních látek.
  • Kategorie 5: Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek a virů.

U sprchovacích WC nebo u sedátek se sprchovacímu funkcemi, kde by mohlo dojít ke styku s pitnou vodou, je nutné počítat s ochranným zařízením proti tekutinám třídy 5. U těchto zařízení hrozí riziko poškození zdraví z hledisek mikrobiologických. Tato zařízení se proto nesmí přímo napojit na vnitřní vodovod. Jedním z řešení je použití ochranných jednotek proti znečištění zpětným průtokem proti tekutinám třídy 5 podle ČSN EN 1717.

Standardní řešení

Pro provoz sprchovacích WC se používá teplá voda, která se ohřívá v malém zásobníku vody, odkud se voda nasává pomocí čerpadla do sprchovací trysky. Výrobci těchto zařízení používají nejčastěji dva typy ochranných jednotek, které zajišťují spolehlivou ochranu proti znečištění zpětným průtokem podle ČSN EN 1717. Ochranné jednotky typu AB (volný výtok s nekruhovým přepadem – neomezený, obr. 1) se používá u sprchovacích WC s vestavěným malým zásobníkovým ohřívačem. U této ochranné jednotky se požaduje vertikální vzduchová mezera 2 cm mezi nejnižším bodem přívodního potrubí a kritickou hladinou vody v zásobníkovém ohřívači. Druhá možnost ochranné jednotky typu AD (volný výtok s injektorem) se především používá u sprchovacích WC, kde se sprchovací voda ohřívá pomocí průtokového ohřívače. U tohoto zařízení zajišťuje požadovanou ochranu podle normy stálá vzduchová mezera mezi přívodním potrubím a vstupem do zařízení (obr. 2). Volba jednoho nebo druhého typu zařízení závisí především na konstrukčním řešení sprchovacího WC. Výrobci u těchto zařízení bojují s každým centimetrem krychlovým, aby našli volný prostor pro umístění všech potřebných technických součástí, protože sprchovací WC musí být kompaktní a především po stránce designu atraktivní.

Image 1Obr. 2 • Ochranná jednotka typu – AD podle ČSN EN 1717; 1 – přívod vody, 2 – vzduchová mezera, 3 – vyrovnávací zásobník, 4 – přepad, 5 – přívod ke sprchovací trysce

Image 2Obr. 1 • Ochranná jednotka typu AB podle ČSN EN 1717; 1 – přívod vody, 2 – vzduchová mezera, 3 – zásobníkový ohřívač, 4 – přepad, 5 – přívod ke sprchovací trysce

Závěr

Požadavky normy ČSN EN 1717 jsou jasné: Vzhledem k možnému riziku pro pitnou vodu je nutné při instalaci sprchovacího WC nebo sedátka zajistit požadovanou ochranu vnitřního vodovodu. Přímé napojení těchto zařízení na vnitřní vodovod není dovolené. Existují však možná řešení, která jsou snadno proveditelná. Přední výrobci těchto zařízení mají tato ochranná zařízení již instalována ve svých výrobcích. Integrované ochranné zařízení je projevem vyspělého stavu technického řešení.

Literatura

  1. REUBIG, Jens: Alles o.k. beim Dusch-WC?. SHT 3/2013

Poznámka recenzenta

Voda v záchodové míse je tekutina třídy 5. Pro ochranu proti zpětnému průtoku tekutiny třídy 5 se podle ČSN EN 1717 mohou použít pouze tato ochranná zařízení (ochranné jednotky):

  1. volný výtok neomezený skupiny A druhu A;
  2. volný výtok s nekruhovým přepadem (ne­omezený) skupiny A druhu B;
  3. volný výtok s injektorem skupiny A druhu D;
  4. přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší skupiny D druhu C.

ČSN EN 1717 je jednou ze základních evropských norem pro vnitřní vodovod. Proto ji musí znát každý odborník v oboru zdravotně technických instalací.


Are shower toilets installed correctly?

The article deals with the protection of water supply system against back water flow from shower toilets. The requirements of standard CSN EN 1717 are explained. Solutions to protect the water supply system are shown.

Keywords: water supply protection, shower toilets, back flow

Autor:
člen redakční rady Topenářství instalace, specialista TZB, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, Praha
Další články autora
Všechny články autora
Související časopisy