+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Evropská směrnice o energetické účinnosti a její praktické dopady

14.02.2022 Autor: Ing. Jiří Zerzaň Firma: TECHEM, spol. s r. o. Časopis: 8/2021

Obsah evropské směrnice 2018/2002 o energetické účinnosti, postihuje mimo jiné oblast poměrového měření tepla a teplé vody v bytových domech.

Obecný rámec

V článku 9b odstavci 1 říká:

„V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění nebo chlazení nebo s dodávkami ze soustavy dálkového vytápění nebo chlazení se nainstalují individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla či chlazení nebo teplé užitkové vody u každé ucelené části budovy, pokud je to technicky proveditelné a nákladově efektivní z hlediska přiměřenosti ve vztahu k potenciálním úsporám energie. Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní. V tom případě lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla. Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity.“

Jinými slovy apeluje na povinnost měření spotřeby teplé vody a měření/registraci množství tepla dodaného do jednotlivých bytů. V dalších článcích (9b resp. 10a) definuje požadavek na instalaci dálkově odečitatelných přístrojů, pravidelné informace o spotřebě a konečné vyúčtování. Část těchto povinností, povinnost instalace vodoměrů na teplou vodu a měřičů tepla, případně indikátorů vytápění byla do české legislativy implementována zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 237/ 2014 Sb. z roku 2014. Poslední novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byla provedena zákonem č. 362/2021 Sb. a ten upravuje detaily týkající se definice dálkově odečitatelných přístrojů a rovněž uvádí jasně vymezené případy, které nepodléhají povinnosti měření spotřeby tepelné energie; to vše s účinností od 1. 1. 2022. Následně MMR vydalo novelizaci rozúčtovací vyhlášky č. 269/2015 Sb., a to vyhláškou č. 376/2021 Sb. Zde jsou kromě oprav technických chyb a nedostatků stávající vyhlášky upraveny i nové povinnosti související především s rozsahem povinných informací, které musí vyúčtování obsahovat.

Image 1

Dopady

S transpozicí těchto pravidel do českého práva lze oprávněně očekávat, že:

  • Rádiově/dálkově odečitatelné přístroje budou standardem.
  • Informace o spotřebě bude nutností.

Výše uvedená fakta vedou k zamyšlení, jak požadovanou legislativní povinnost bezpečně zvládnout a využít ve prospěch jak vlastníka nemovitosti, tak i uživatele bytu. Rádiové/dálkově odečitatelné přístroje jsou v dnešní době naprostým standardem a většina trhu je již takovou technologií vybavena. Odečty jsou zpravidla prováděny pochůzkovým způsobem (odečtem bez vstupu do bytu, v blízkosti objektu pomocí mobilního odečtového zařízení) nebo dálkově. Dálkovým odečtem je myšlen takový přenos dat z přístrojů, při kterém není nutné přiblížit se k objektu a využívá se infrastruktura vybudovaná přímo v objektu. Na trhu existuje řada technologií různých dodavatelů s odlišnou infrastrukturou, četností odečtů a přístupem k získaným údajům. Dálkový způsob odečtu je do budoucna jedinou možnou technologií umožňující zvládnout blížící se legislativní povinnost vyšší četnosti odečtů a pravidelné informaci o spotřebě s akceptovatelnou ekonomikou. Zároveň přináší řadu benefitů pro vlastníka či správce nemovitosti a uživatele bytů. Četnější zpracování odečtových dat znamená četnější informace o stavu a provozuschopnosti přístrojů, rychlejší odstranění detekovaných nedostatků a v neposlední řadě včasné varování před chybovými stavy jako:

  • Pokus o ovlivnění přístroje.
  • Pokus o demontáž přístrojů.
  • Nestandardně vysoký/nízký průtok vodoměru.
  • Zpětný chod vodoměru (signalizující nesprávnou montáž, případně protlačování vody například přes pákovou baterii).

Samozřejmostí při využití pokročilých technologií je nabídka odpovídajícího rozhraní pro správce nebo uživatele nemovitosti. Nabízí se webový portál (s nejrůznějšími přehledy a statistikami dle požadavků EED), komunikační rozhraní, mobilní aplikace, případně přímé rozhraní pro napojení dat mezi dodavatelem technologie a správcem/vlastníkem nemovitosti s následnou vizualizací dat dle dispozic správce/vlastníka.

Komplexní řešení společnosti Techem všechny tyto funkcionality nabízí včetně nezbytného poradenství a podpory v dané problematice.


Více o našich produktech a službách najdete na našem webu zde.

Firemní článek