+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Závislost spotřeby paliva na venkovní teplotě

17.10.2013 Autor: Dr. Ing. Petr Fischer Časopis: 6/2013

Autor se zabývá vazbou měření spotřeby zemního plynu a teoretickým výpočtem pomocí lineární regrese a dochází k závěru, který by si zasloužil hlubší rozbor.

Recenzent: Richard Valoušek

V článku jsou zpracována naměřená data spotřeby tepla v souvislosti s venkovní teplotou. Jedná se o konkrétní rodinný dům v Praze Břevnově. Objekt je cihelný z roku 1922 bez dodatečného zateplení fasády. Okna jsou vyměněna za pětikomorová plastová. Střecha je zateplena 15 cm minerální vaty mezi krokvemi. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel, soustava jednotrubková, otopná tělesa litinová článková, část suterénu je vybavena podlahovým vytápěním. Do systému je zapojena příprava teplé vody s denní spotřebou cca 2 m3 plynu. Tato hodnota byla paušálně odečtena z naměřených hodnot, aby se omezil její vliv.

Hodnoty údaje plynoměru a teplota snímaná venkovním čidlem kotle byly odečítány cca v 18 hodin v období od 1. ledna 2012 do 29. února 2012.

Image 3Tab. 1 • Příklad zaznamenaných venkovních teplot a spotřeby plynu

Z těchto hodnot se vypočítala denní spotřeba plynu pro vytápění. Pro porovnání se určila teoretická spotřeba plynu lineární regresí z naměřených hodnot. Jako okrajové podmínky byla volena spotřeba 63 m3 při teplotě –10 °C a 4 m3 při 14 °C. Z naměřených a vypočtených hodnot byly sestaveny grafy pro leden a únor, viz obr. 1 a obr. 2.

Image 1Obr. 1 • Graf spotřeby zemního plynu v lednu 2012

Image 2Obr. 2 • Graf spotřeby zemního plynu v únoru 2012

Z průběhů hodnot v grafech vyplývá, že souhlas průběhu vypočtené denní spotřeby plynu a spotřeby stanovené na základě lineární regrese je při nižších teplotách v únoru téměř dokonalý. Při stoupající venkovní teplotě je naměřená spotřeba nižší, než jaká vychází z lineární regrese spotřeby.

Toto měření je závislé na konkrétní akumulační schopnosti objektu, systému regulace zdroje tepla, užívání objektu atp. Lze ale odvodit, že lineární závislost změny spotřeby paliva na venkovní teplotě není ideálním vyjádřením, a je proto pro výpočty nutné volit jiné.

Rozsáhlejší měření na více objektech by umožnilo vysledovat přesnější průběh závislosti spotřeby paliva na venkovní teplotě.

Z uvedených dat lze vyvodit požadavky na možnost regulace a nastavení závislosti výstupní teploty z kotle na venkovní teplotě. Bylo by vhodné, podle specifických potřeb jednotlivých objektů, mít možnost měnit tvar křivky závislosti. To by umožnilo zmenšit disproporci mezi potřebou a množstvím dodaného tepla. Omezil by se počet potřebných sekundárních regulačních zásahů (uzavírání termostatické hlavice, nadbytečné větrání), zmenšil by se počet startů kotle. Dala by se ošetřit i ta část topného období, kde je dodávka tepla nedostatečná. Výsledkem by byly úspory provozních nákladů na vytápění.


The dependence of fuel consumption on exterior temperature

The author discusses the requirements for controlling the boiler output water temperature depending on the exterior temperature. Temperature dependence is analysed.

Keywords: regulation, boiler temperature, equitherm regulation