+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zabezpečovací prvky pro bezpečnost plynovodů

24.10.2022 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 6/2022

V souladu s platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami a normami vzniká v mnoha případech legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. V případě vzniku požáru nebo mechanického poškození plynovodu pak provozně funkční požadavky nebo doporučení pro plynovody uvnitř budov jasně předepisují, jak má být plynovod projekčně navržen, instalován a chráněn, aby dopady požáru nebo úniku plynu nemohly vést k výbuchu nebo rychlému šíření samotného ohně. Bez ohledu na evropskou normu, certifikaci a legislativní uznání systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému pro rozvody zemního plynu, bioplynu a propanu v plynné fázi, vzrostl zájem nejen o systém samotný, ale i o další významné instalační prvky zabezpečující vyšší bezpečnost domovních i průmyslových plynovodů.

Image 0

Zabezpečovací prvky se dělí na dvě skupiny výrobků. a to na protipožární aramatury FIREBAG® sloužící k uzavření průtoku plynu v okamžiku vzniku požáru a na nadprůtokové pojistky GST® zabraňující úniku plynu v okamžiku mechanického poškození plynovodu. S vědomím rizik spojených s rozvody plynovodů vzrůstá v posledních letech zájem o tyto typy zabezpečovacích prvků především u autorizovaných projektantů plynovodů i odborných realizačních firem.

Pro požární oddělení plynovodu nebo jeho konstrukcí se předepisuje alternativně vložení bezpečnostního ručního nebo automatického zařízení s certifikovanou požární odolností, které je aktivováno v případě vzniku požáru. Protipožární armatury FIREBAG® typového označení IVAR.TASK v závitovém provedení pro domovní plynovody a IVAR.TASF v přírubovém provedení pro průmyslové plynovody jsou kromě certifikované požární odolnosti schopny se automaticky aktivovat a uzavřít průtok plynu bez vazby na systém detekce plamene nebo teploty.

Protipožární armatura FIREBAG® s tepelnou pojistkou instalovaná v systému rozvodu plynu je neaktivní do doby, kdy dojde ke zvýšení teploty v okolním prostoru na hodnotu +100 °C. Při dosažení teploty v rozsahu +95 °C až +100 °C dochází k roztavení nízkotavitelného kovu, který blokuje uzavírací element, ten je následně uvolněn a nerezovou pružinou vystřelen do osazení uvnitř armatury, čímž dojde k dokonalému a nevratnému uzavření průtoku plynu. Jedním ze základních požadavků na požární odolnost odběrných plynových zařízení vyplývajících z normy ČSN EN 1775:2008 je jejich minimální teplotní odolnost +650 °C po dobu 30 minut. Těsné uzavření průtoku plynu je protipožární armaturou FIREBAG® garantováno při teplotě +925 °C po dobu 60 minut, čímž je výrazně překonán požadavek normy ČSN EN 1775:2008.

V případech zvýšeného rizika mechanického poškození plynovodu u staveb, jako jsou skladovací haly, výrobní závody nebo prostory, kde dochází k manipulaci s materiály se instalují nadprůtokové pojistky typu IVAR.GST. Jejich funkcí je uzavření průtoku plynu v okamžiku, kdy dojde vlivem mechanického poškození plynovodu k překročení nominálního průtoku, na který je nadprůtoková pojistka dimenzovaná. Po aktivaci a uzavření vlivem mechanického poškození plynovodu není tento stav naprosto těsný, což je dáno otvorem v uzavírací cloně, který umožňuje průtok o maximální hodnotě VL ≤ 37,5 l·h–1 při tlaku 100 mbar. Účelem tohoto průtoku uzavřenou clonou je vyrovnat tlakové poměry před a za nadprůtokovou pojistkou po opravě mechanicky poškozené části plynovodu, a umožnit tak její opětovné otevření a zprovoznění. Jedná se o reverzní funkci nadprůtokové pojistky IVAR.GST bez nutnosti její výměny.

Image 1

Instalace obou typů zabezpečovacích prvků musí být realizována v dosažitelných a volně přístupných místech s vodorovnou nebo svislou instalací (u nadprůtových pojistek s vertikálním průtokem směrem nahoru) při splnění dalších zásad uvedených v aktuálním „Návodu pro instalaci a použití”. Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace. Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu jako systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci, a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

V případě dalších dotazů Vám je k dispozici obchodně-technické oddělení společnosti IVAR CS

Firemní článek