+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vysazování vodovodních domovních přípojek pomocí elektrotvarovek z PE

Vodovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody z hlavního řadu do koncového objektu k vodoměru či vnitřnímu uzávěru. Díky svým vlastnostem, jako jsou snadná pokládka, dlouhodobá životnost, odolnost mechanickému i dynamickému zatížení, bezpečnost a hlavně díky svařování i stoprocentní bezúnikovost, je celosvětově nejčastěji používaným materiálem pro výstavbu domovních přípojek polyetylen.

Domovní přípojka se obecně sestavuje z navrtávacího navařovacího T-kusu či ventilu, elektrotvarovek pro spojování PE potrubí (spojky, kolena, redukce), PE trubky nejčastěji v návinu a čím dál častěji v materiálu PE 100-RC a přechodové závitové tvarovky. Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady budoucí odběratel. Zemní a stavební práce může realizovat svépomocí, samotné připojení pak odborná firma. Napojení na veřejný vodovod je odbornou prací, a proto jej může provádět pouze provozovatel (vodárenská společnost), stejně jako montáž vodoměru. Na realizaci vodovodní přípojky se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláška č. 252/2004 Sb. k akt. znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a dále ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky a ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.

Image 1

Základní technické požadavky na domovní přípojky

 • Přípojka by měla být co nejkratší, pokud možno kolmo na řad a připojovaný objekt, v celé své délce jednotného průměru a materiálu.
 • V případě vodovodní přípojky má být sklon min. 3 % k místu napojení na hlavní potrubí a přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky min. 1,2 m (hlinité zeminy) či 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) pod zem.
 • Přípojky z PE se napojují na hlavní řad navrtávacím odbočkovým ventilem DAV. Tento typ sedlových elektrotvarovek umožňuje navrtávání hlavního řadu za tlaku bez nutnosti uzavření hlavního řadu.
 • Přípojka od uzavíracího ventilu až po hlavní uzávěr před měrnou jednotkou by měla být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu. V odůvodněných případech je možné provést spojení/svaření elektrotvarovkami (nerozebiratelný spoj), aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem či plynoměrem manipulovat nebo nebylo sníženo krytí při přechodu do svislé části.
 • Vodovodní přípojka je ukončená hlavním uzávěrem vody (včetně vodoměrné sestavy).

Image 2

 • Zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálu, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné.
 • Vzdálenost k ostatním zařízením v terénu se stanoví s ohledem na provozní tlak a průměr potrubí. Vzdálenosti souběhu nebo křížení s inženýrskými sítěmi „tzv. ochranná pásma“ stanovuje norma ČSN 73 6005.
 • Pro každou připojenou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná domovní přípojka.
 • Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění, způsoby napojení a trasu odsouhlasenou provozovatelem distribuční soustavy a dále umožnit bezpečný přístup a kontrolu měřícího zařízení.
 • Podsyp a obsyp neopláštěného potrubí musí být proveden jemnozrnným pískem s frakcí ne větší než 16 mm.
 • Při křížení domovní přípojky s vozovkou, železniční tratí či vodním tokem je požadováno použití chrániček nebo ochranných trubek. Potrubí musí být v chráničce vystředěné a utěsněné proti vnikání nečistot.
 • Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním potrubím má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím.
 • Prostupy potrubí domovní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutné provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození a aby byly vodotěsně zajištěny.
 • Přesné požadavky na domovní přípojky definuje vlastník či provozovatel distribuční sítě.

Schéma vodovodní domovní přípojky s použitím navrtávacího odbočkového ventilu DAV

Image 3

Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí navrtávacího odbočkového ventilu DAV. Tento ventil je ovládaný zemní soupravou EBS, která může být buď pevná nebo teleskopická a ústí ovládacím čtyřhranem v litinovém poklopu, odkud je možné domovní přípojku pohodlně otevírat či uzavírat. Potrubí domovní přípojky je v celé své délce svařované pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a je ukončené závitovou přechodovou elektrotvarovkou s vnějším závitem pro napojení na kulový uzávěr vody uvnitř objektu či ve vodoměrné šachtě před vodoměrnou sestavou.


Schéma vodovodní domovní přípojky v případě, že investor či provozovatel vodovodní distribuční sítě požaduje uzavírací armaturu mimo hlavní řad 1

Image 4

Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu DAA. Domovní přípojka je ovládána pomocí vyvařovacího litinového šoupátka s PE konci, které je pomocí elektrospojek FRIALEN® svařené s potrubím domovní přípojky či šoupátka s koncovkami pro bezzávitové připojení PE potrubí. Šoupě je ovládané zemní soupravou. Domovní přípojka je opět svařovaná pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a zakončená závitovou přechodovou elektrotvarovkou.


Schéma vodovodní domovní přípojky v případě, že investor či provozovatel vodovodní distribuční sítě požaduje uzavírací armaturu mimo hlavní řad 2

Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí sedlové odbočky s vnitřním závitem VAM-RG. Domovní přípojka je ovládána pomocí vodovodního šoupátka s vnějším závitem 2“, který je přímo zašroubovaný do sedlové odbočky VAM-RG. Navrtání hlavního řadu bez tlaku či za tlaku probíhá pomocí navrtávacího zařízení přes připojené šoupátko. Šoupě je ovládané zemní soupravou. Domovní přípojka je opět svařovaná pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a zakončená závitovou přechodovou elektrotvarovkou.

Image 5

Elektrotvarovky FRIALEN® v domovních přípojkách

Elektrotvarovky Frialen perfektně splňují koncepci bezpečnosti a snadné manipulace. Při vysazování domovních přípojek se uplatňují například přechodové tvarovky Frialen®, které se vyrábí s vnějším i vnitřním závitem, ale také jako přechod na ocelové potrubí pro svařování obloukovým svarem. K dispozici jsou přechody na ocel a měď (pro plyn), dále z nerezové oceli, mosazi a bronzu (pro vodu). Za pomocí univerzálních přechodových kusů UAN a UAM lze vytvořit závitovou přechodku z jakékoliv jiné elektrotvarovky Frialen®.

Image 6

Navrtávací odbočkové ventily slouží k vysazení odbočky z hlavního řadu a zajišťují spolehlivé uzavírání domovních přípojek. Integrovaný vrták umožňuje navrtání hlavního řadu pod provozním tlakem bez úniku média (voda, plyn). Armatura je bezúdržbová a tvoří s potrubím svařený homogenní systém bez mechanických spojů.

Image 7

V případě vinutých trubek je téměř nemožné odstranit nežádoucí pnutí uvnitř elektrotvarovky. Řešením je speciálně vyvinutá prodloužená spojka FRIALONG, která je o více než 80 % delší než standardní elektrospojka MB. Velmi dlouhá studená zóna uprostřed tvarovky a také na krajích tvarovky napomáhá k minimalizaci pnutí ve svařovací zóně.

Mezi základní přednosti elektrotvarovek Frialen® patří:

 • odkrytá topná spirála pro rovnoměrný přenos tepla při svařování a pro homogenní spojení materiálů,

Image 8

 • delší svařovací zóna pro maximální pevnost svarů, výrazně nad požadavky evropských norem,

Image 9

 • větší hloubka zasunutí pro naprosto spolehlivé spojení trubek – kompenzované lepšími úhlovými odchylkami a napětím v ohybu.

Image 10

Firemní článek