+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vliv sprch s velkým průtokem na dimenzování vnitřního vodovodu

21.04.2014 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 2/2014

Článek řeší ožehavou problematiku dnešní moderní doby a zabývá se návrhem speciálních sprch s velkým průtokem. Tato zařízení dnes navrhujeme ve velké škále zařízení a mnohdy si problematiku návrhu uvědomí projektant až v poslední fázi řešení.
Autor článku velmi výstižně zhodnotil možnosti návrhu dle dvou platných norem ČR (ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3), které jsou základním mezníkem a odrazovým můstkem pro požadovanou legislativu ČR. Je nesmírně důležité si uvědomit danou problematiku již v samém začátku návrhu a vlastní dimenzování podřídit vstupním tlakovým a průtokovým poměrům.
Velmi si cením tohoto článku, který upozorňuje na problematiku návrhu speciálních sprch, a s tím spojené možné nedostatky v dodávce vody. Problém pak může nastat nejen u speciálních výtokových armatur, ale i u dalších odběrných míst.

Recenzentka: Ilona Koubková

1 Úvod

Kromě běžných sprchových směšovacích baterií se v současné době používají také sprchy speciální. Jedná se o sprchy masážní, přívalové, se stranovými sprchovými hlavicemi (obr. 1) apod., které mohou vyžadovat větší průtok a přetlak. Pokud se tyto sprchy instalují bez projektu, nebo alespoň posouzení projektanta (u dodatečné instalace), nemusejí správně fungovat nebo mohou způsobit nedostatky v dodávce vody do jiných odběrných míst.

Image 1Obr. 1 • Schéma sprchy se stranovými sprchovými hlavicemi; 1 – pevná (horní) sprcha, 2 – ruční (hadicová) sprcha, 3 – stranové (boční) sprchové hlavice, B – směšovací baterie a přepínací armatura, TV – přívod teplé vody, SV – přívod studené vody

2 Průtoky a přetlaky u sprch

ČSN 75 5455, platná pro dimenzování vnitřních vodovodů, uvádí průtoky výtokovými armaturami, které se nazývají jmenovitými výtoky. Pro sprchovou směšovací baterii o jmenovité světlosti DN 15 je v této normě uveden jmenovitý výtok (průtok) 0,2 l/s s upozorněním, že tato hodnota platí pro běžné směšovací baterie. Podle ČSN 75 5455 je pro sprchovou směšovací baterii požadován minimální hydrodynamický přetlak 50 kPa (doporučená hodnota 100 kPa). I u minimálního přetlaku je uvedeno upozornění, že tato hodnota platí pro běžné směšovací baterie. Dále je v normě uvedeno upozornění, že výtok vody pro zařízení neuvedená v normě se určí podle údajů výrobce.

Druhá norma ČSN EN 806-3, platná pro zjednodušené dimenzování vnitřních vodovodů, uvádí pro sprchu jmenovitý výtok (průtok) 0,2 l/s, což odpovídá dvěma výtokovým jednotkám (je uvažována běžná sprcha o jmenovité světlosti DN 15). V normě je stanoveno, že hydrodynamický přetlak u výtokové armatury musí být nejméně 100 kPa s upozorněním, že vyšší hydrodynamický přetlak, požadovaný pro některé výtokové armatury, musí být zohledněn ve výpočtu.

U speciálních sprch může být výrobcem požadován průtok např. 0,5 l/s a hydrodynamický přetlak např. nejméně 250 kPa. Požadavky na průtok a přetlak mohou být u speciálních sprch více než dvojnásobné, než je uvedeno v normách pro dimenzování vnitřních vodovodů. Přívodní potrubí k těmto sprchám má mít obvykle jmenovitou světlost DN 20.

3 Dimenzování vnitřních vodovodů při použití speciálních sprch

Při instalaci speciálních sprch je nutné ve výpočtu uvažovat hodnoty průtoku a přetlaku uvedené jejich výrobcem. Proto je potřebné, aby při požadavku investora na instalaci speciální sprchy byl projektantovi zdravotně technických instalací sdělen konkrétní typ sprchy, která má být instalována. Pokud projektant tuto informaci nedostane, počítá se jmenovitým výtokem 0,2 l/s a minimálním hydrodynamickým přetlakem 100 kPa pro běžné sprchové směšovací baterie. Při zásobování vnitřních vodovodů z veřejných vodovodních řadů s nízkým přetlakem vody (např. s přetlakem 250 kPa) může být při instalaci speciálních sprch nutné zvyšování přetlaku vody automatickou tlakovou čerpací stanicí. Zde je nutno upozornit, že vyhláška č. 428/2001 Sb. povoluje pro zástavbu do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad nejméně 150 kPa.

Dodatečné osazení speciální sprchy, např. v případech, kdy má nahradit sprchu běžnou, provedené bez posouzení vnitřního vodovodu může způsobit nedostatky v dodávce vody.

4 Nedostatky v dodávce vody

Napojení speciálních sprch na vnitřní vodovod, který není na přívod vody k těmto sprchám dimenzován, může v dodávce vody způsobit tyto nedostatky:

 • nedostatečný průtok u speciálních sprch;
 • nedostatečný odtok vody ze sprchového koutu;
 • výkyvy přetlaků a teplot vody, nebo dokonce přerušení průtoku u některých ostatních výtokových armatur (směšovacích baterií), při používání speciálních sprch;
 • hluk způsobený prouděním vody v poddimenzovaném potrubí velkou rychlostí.

5 Závěr

Článek upozorňuje, že dimenzování potrubí vnitřního vodovodu si zasluhuje náležitou pozornost a jeho podceňování může způsobit vážné nedostatky v dodávce vody do odběrných míst. Rovněž osazování automatických tlakových čerpacích stanic vyžaduje posouzení jejich vlivu na celý vnitřní vodovod. Příčinou nedostatků v dodávce vody mohou být také tlakové splachovače záchodových mís a některé přívalové vanové výtoky napojené na poddimenzované potrubí. Při návrhu speciálních sprch musí být dostatečně dimenzován také odtok vody ze sprchového koutu (podlahová vpust apod.).

V bytových domech může nezodpovědné chování jednoho uživatele bytu, spočívající v instalaci speciální sprchy nebo tlakového splachovače bez ohledu na průměry společného vodovodního rozvodu, způsobit nedostatky v dodávce vody sousedům, což zpravidla vede k sousedským sporům. Z uvedeného je jasné, že ani vlastník bytu nesmí ve svém bytě provádět úpravy, které by mohly omezit vlastníky ostatních bytů v domě.

Literatura

 1. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
 2. ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda
 3. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Poznámka recenzentky:

Pokud má projektant řešit dimenzování vnitřního vodovodu se sprchou nebo sprchami velkého průtoku, je třeba dodržet doporučený postup návrhu:

 • Jako odrazový můstek pro návrh upřednostňuji ČSN 75 5455.
 • Jmenovité výtoky (průtoky) speciálních sprch nutno převzít z technických listů výrobce, předpokládám certifikovaného výrobce.
 • Hydrodynamický přetlak u speciálních armatur musí být dle doporučení certifikovaného výrobce.
 • Důsledná kontrola vstupního tlaku a přesný výpočet tlakových ztrát.
 • Pro návrhy speciálních armatur doporučuji upřednostnit výpočet dle ČSN 75 5455.
 • Pokud návrh nevyhoví, je nutno přistoupit i k méně tradičním řešením, např. k povýšení tlaku v rámci tlakového pásma.

Je tedy nesmírně důležité hned od prvních fází návrhu řešit vstupní tlak a případné možnosti navýšení.

Samostatnou kapitolou jsou rekonstrukce a dodatečné řešení v rámci stávajícího vodovodu. Zde je třeba velmi důrazně upozornit na důsledný výpočet a mnohdy i složité nestandardní řešení.

Chybný návrh ve svém důsledku způsobí problém nejen na nových speciálních výtokových armaturách, ale i na dalších odběrných místech.

Závěr z mé strany:

Speciální sprchy s velkým průtokem jsou dobrým služebníkem při správném návrhu.

Pokud je návrh poddimenzován, vykazuje naopak velkou škálu problémů a chyb.

Ráda bych upozornila i na další problematiku, a tou je posouzení kanalizačních vpustí pro tyto speciální sprchy.

To je však již nad rámec tohoto velmi zajímavého článku.


Effect of high flow showers on the design of water supply system

The author discusses the dimensioning of water supply system for showers with high flow according two standards in the Czech Republic (CSN 755455, CSN EN 806-3). Design must be done according specific condition in the building. Subsequent installation may not be possible in many buildings.

Keywords: high flow shower, water supply system design