+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Valná hromada SKČR

29.06.2012 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 4/2012

Společenstvo kominíků České republiky vstoupilo do třetí desítky let 21. valnou hromadou, která proběhla již tradičně v Táboře, v hotelu Dvořák, 20. dubna.
O čem se na valné hromadě společenstva nejvíce diskutovalo?

Podle sdělení zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, během platnosti Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. od 1. 1. 2011, došlo k poklesu počtu požárů souvisejících s provozem spalovacích zdrojů tepla o cca 20 %. I když pokles nelze zdůvodnit pouhým působením nařízení, jde o pozitivní výsledek. Zásluhu na pozitivním vývoji nesou i kominíci, pro které je toto nařízení základním legislativním dokumentem. K pozitivnímu výsledku významně přispěly nejrůznější informační kampaně, kterých se zúčastnili členové společenstva.

Image 1Obr. 1 • Důkazy tradice kominického řemesla si členové SKČR přivezli i do Tábora

Velmi silná byla diskuze týkající se problematiky stížnosti občanů na činnost komínků za poslední rok, respektive od nabytí platnosti Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Na společenstvo se ve zvýšené míře začali obracet občané se stížnostmi na způsob provedení revize komínů a nejednotné ceny. A to i v případech, kdy kominíci či revizní technici, na které jsou stížnosti, nejsou členy společenstva. Velký podíl stížností má na svědomí podvod, kdy se za revizního technika spalinových cest vydávala osoba bez potřebné autorizace. Uvedla tak v omyl zákazníka a spolehla se na to, že ji kvůli třem až pěti stům korunám, za neplatnou revizi, nikdo nepožene před soud. Lákání zákazníků je prováděno i formou lživých slibů na nadstandardně dlouhé platnosti revizních zpráv, které nemají oporu v legislativě.

Společenstvo kominíků je stavěno do pozice arbitra, který by měl rozhodnout, ačkoliv k tomu nemá legislativní oprávnění, prostředky a stěžovatele může odkazovat jen na soud. Přesto je společenstvu často přikládána vina za tento stav. Pro účely soudu, Policie ČR a jiných organizací státní správy vydalo společenstvo, prostřednictvím svých znalců, řadu stanovisek, ale pomoci oklamaným zákazníkům přímo nemůže.

SKČR bylo mnohými vytýkáno, že působí pouze směrem ven, ke svým nečlenům, ale nemá vytvořen dostatečně silný režim, který by působil i směrem dovnitř, k vlastním členům.

Reakcí na neuspokojivý stav, v oblasti pomoci oklamaným zákazníkům a rovněž potřebě si udělat „úklid před vlastním prahem“, se stal návrh na rozšíření působnosti znalecké komise o funkci rozhodčí. Komise s rozšířenou působností, jako znalecká a rozhodčí, obsáhne i problematiku řešení stížností na porušování legislativních nařízení členy společenstva. Tato úprava stanov byla valnou hromadou schválena.

Image 2Obr. 2 • Zahraniční hosté projevují tradičně velkou úctu českým kominíkům; v popředí zástupce polských kominíků, vpravo od něj slovenských

Cíl „zamést si před svým prahem“ jednoznačně sleduje posílení image společenstva. S tím úzce souvisí právo používat značku společenstva, která slouží jako důležitý rozlišovací marketingový nástroj dosvědčující například odbornost. Působnost znalecké a rozhodčí komise povede k odnětí práva používat značku společenstva. Případně až k návrhu na vyloučení takového člena ze společenstva. V potřebném rozsahu byly proto upraveny i stanovy společenstva v oblasti povinnosti členů spolupracovat se znaleckou a rozhodčí komisí při řešení eventuálních sporů.

Velmi aktivní jsou členové společenstva v kontaktech s organizacemi dobrovolných hasičů, kde se zaměřují na prevenci.

Dlouhodobý nezájem o kominické řemeslo se během posledních dvou, tří let přehoupl do opačné polohy. Další střední odborné školy se snaží otevřít tento učební obor, aby vyhověly zájmu žáků. Negativním jevem je, že ne všechny mohou mít k výuce dostatek odborníků a materiální zázemí. Pozitivně zde působí odborně poradenská činnost členů společenstva. V diskuzích se však již začal objevovat názor, zda bude pro nové kominíky dost práce, když „komínů nepřibývá“.

Z diskuzních příspěvků zahraničních hostů byla například zajímavá informace, že dlouho avizované zrušení uzavřených kominických rajónů v Německu se blíží a již příští rok budou zahájeny změny. I toto může být jeden z důvodů, proč tradičně silná přeshraniční německo-česká spolupráce kominických svazů poněkud ochabla. Nikdo nedokáže předem říci, jak se nově utvořený německý kominický trh bude chovat. Němečtí kominíci se na vznik tržní konkurence připravují, a i to se promítá do činnosti jejich organizací.

Z legislativní oblasti bude určitě zajímavé sledovat přípravu novely Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Hasiči a kominíci na řadě věcí úzce spolupracují. Společenstvo v novele spatřuje možnost, kde by se mohla prosadit ustanovení, která by vyloučila některá negativa vyplývající z Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Image 3Obr. 3 • Udělat barevně kvalitní fotografii v červeně tónovaných prostorech táborského hotelu Dvořák, je úkol nad možnosti redaktora, proto se tímto redaktor omlouvá za kvalitu, ale děkuje vlajkonošům, kteří pro něj prapor rozvinuli

JH