+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úprava vody v otopných soustavách

05.12.2018 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 7/2018

Kvalita vody v otopných soustavách je často diskutované téma, a to zejména v případě problémů či reklamací zdrojů tepla a chladu. Proto je nutné úpravu vody řešit správně a především v okamžiku prvotního napouštění soustavy.

Kvalitu vody v otopných soustavách řeší norma ČSN 07 7401 pro zdroje tepla nad 60 kW a zároveň pro soustavy neobsahující slitiny hliníku. Většina dodavatelů zdrojů tepla a chladu má ovšem své vlastní požadavky této normě nadřazené. Těmito požadavky je nutné se řídit a v případě pochybností kontaktovat dodavatele nebo jeho servisní zastoupení. Zejména je nutné sledovat požadavky na obsahy některých dalších sloučenin a prvků (chloridy, sírany, železo, mangan, …) a v případě jejich překročení v surové vodě použít vhodný typ úpravny vody nad rámec dále popisovaných!

Rámcově můžeme rozdělit požadavky na kvalitu vody do dvou skupin:

  • Zdroje tepla s výměníkem z oceli, litiny nebo nerezu.
  • Zdroje tepla (kotle) s výměníkem ze slitin hliníku, případně s hliníkovými komponenty.

Zdroje tepla s výměníkem z oceli, litiny nebo nerezu

Požadavky na kvalitu vody této skupiny zdrojů tepla jsou poměrně shodné napříč výrobci, tj. změkčená voda s nulovou či minimální zbytkovou celkovou tvrdostí a s dodávkováním inhibitoru. U zejména nerezových výměníků jsou to dále požadavky na max. obsah chloridů a síranů, případně dalších prvků, což je v případě překročení nutné řešit speciálními zařízeními.

Ze sortimentu firmy Reflex je pro tuto skupinu vhodný Fillsoft s katexovou náplní pro změkčování, případně jakékoliv katexové úpravny vody Reflex RZF. Tyto úpravny umožňují automatickou regeneraci, dimenzování tedy provádíme dle kapacity a hlavně dle průtoku s ohledem na rychlost napouštění. Do upravené vody je vhodné dodávkovat inhibitory, pro menší soustavy např. směsný inhibitor Ferrolix 8355 v množství 0,6 kg·m–3, případně Cetamine F 365 v množství 1 kg·m–3. Ten je vhodné použít i do starších soustav při rekonstrukcích, neboť vytváří na vnitřní straně kovových částí soustavy ochrannou vrstvu. Inhibitor Cetamine F 365 se v kombinaci se změkčenou vodou obvykle používá i pro uzavřené chladicí soustavy.

Kotle s výměníkem ze slitin hliníku

Jednotliví výrobci těchto typů kotlů mají rozdílné požadavky na kvalitu vody, nicméně se převážně shodují v udržení hodnoty pH pod cca 8,5. V zásaditějším prostředí dochází ke korozi a následnému zničení výměníku kotle. Pro zaručené udržení pH otopné vody pod 8,5 se obvykle používá demi voda s nízkou vodivostí ze sortimentu firmy Reflex Fillsoft s patronou Fillsoft Zero, případně pro větší soustavy zařízení Mix-Bed. Všechny tyto výrobky jsou na bázi směsné pryskyřice katex/anex.

Regenerace se u větších zařízení provádí výměnným způsobem. Navrhuje se tedy dle kapacity a lokální tvrdosti vody na plné napuštění soustavy najednou, s mírným přebytkem volné kapacity na dopouštění.

Někteří výrobci kotlů mají požadavky na mírnou zbytkovou tvrdost vody, při napouštění se potom v přesném poměru přimíchává surová voda pomocí Softmixu, případně bypassu s membránovým ventilem. Do takto upravené vody je velmi vhodné dodávkovat speciální inhibitor pro soustavy s hliníkovými součástmi, např. Korrodex 332 v dávce 5 kg·m–3, který ochrání kovové části otopné soustavy před korozivními účinky demi vody. Takto upravená voda je vhodná i pro jakékoliv zdroje tepla s nerezovými, či ocelovými výměníky. Bez problému se dá tedy použít při kombinaci více zdrojů tepla (kotel s Al výměníkem a tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva).

Při použití běžných katexových úpraven vody dochází k poměrně masivní korozi a následné destrukci hliníkových částí soustavy. Na toto je nutné myslet zejména při rekonstrukcích, kdy je velmi důležité celou soustavu vypustit, propláchnout a napustit správně upravenou vodu.

Image 1Obr. 1 • Změkčování vody (katex)

Image 2Obr. 2 • Demineralizace vody (katex/anex)

Fillsoft – filtr s náplněmi pro úpravu vody

Fillsoft je jednoduchý nebo dvojitý filtr s výměnnými náplněmi a velkou řadou příslušenství. Maximální průtok vody je 360 l·h–1 a maximální provozní přetlak 8 barů. Před Fillsoft je nutné vždy instalovat systémový oddělovač, např. Fillset, nebo rovnou cenově výhodné automatické dopouštěcí zařízení s integrovaným oddělovacím členem Fillcontroll Plus Compact.

Katexová změkčovací patrona se používá pro soustavy s ocelovými, nerezovými a litinovými kotli, případně pro soustavy chlazení. Kapacita jedné patrony je 6000 litrů na 1°dH, tedy při 10°dH cca 600 litrů. Dvojité provedení má samozřejmě kapacitu dvojnásobnou. Po vyčerpání je nutné patronu vyměnit za novou. Doporučené příslušenství pro tuto konfiguraci je elektronický vodoměr Fillmeter. Nastaví se na něm typ Fillsoftu, změřená tvrdost vstupní vody a on automaticky ohlásí překročení kapacity patrony zvukovým a světelným signálem, případně kontaktem na MaR.

Demineralizační patrona Fillsoft Zero typu katex/anex se používá pro soustavy s hliníkovými komponenty (kotle se slitiny AlSi, hliníková otopná tělesa apod.). Kapacitu má zhruba poloviční oproti čistě katexové patroně, tedy 3000 l/°dH pro vodivosti do 100 µS·cm–1. Indikace vyčerpání patrony se provádí pomocí zařízení Fillguard, které měří vodivost vody na výstupu z Fillsoftu. Indikace je pouze vizuální, při vodivosti vody do 10 µS·cm–1 problikává zelená LED dioda, při vodivosti mezi 10–100 µS·cm–1 žlutá a pro vodivost větší než 100 µS·cm–1 červená LED dioda.

Další vhodné příslušenství je Softmix – bypass kolem Fillsoftu s nastavitelným průtokem. Umožňuje domíchat do upravené vody poměrové množství vody surové, neupravené. Je vhodný osadit v případě, že dodavatelé technologie požadují či povolují nějakou zbytkovou tvrdost vody.

V kombinaci Fillsoftu s automatickým dopouštěcím zařízením Fillcontroll Plus Compact je nutné použít externí tlakové čidlo FE, které se osazuje jako poslední člen před napojení dopouštění na soustavu.

Dopouštění uzavřených tlakových soustav je vhodné zapojit poblíž expanzní nádoby, případně rovnou do expanzního potrubí. Je zde tzv. nulový bod: automatická dopouštěcí zařízení tak nejsou ovlivňována dynamickými tlaky od oběhových čerpadel.

Problematika úpravy vody pro otopné a chladicí soustavy je poměrně rozsáhlá. V případě jakýchkoliv pochybností, nebo u větších a komplikovanějších soustav, je nutné si nechat zpracovat odborný návrh dle podrobného rozboru vody a konkrétních požadavků dodavatelů zdrojů tepla a chladu.


Více informací naleznete na webových stránkách www.reflexcz.cz

Firemní článek