+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelné čerpadlo a plynový kotel

29.03.2013 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 2/2013

V několika stech tisících domácností v rodinných domech je v provozu plynový kotel, který zajišťuje teplo pro vytápění a přípravu teplé vody. Zbytek své energetické potřeby pokrývají tyto domácnosti odběrem elektrické energie ze sítě. Mnohé z těchto domů procházejí modernizací spojenou se zateplením a přitom si majitelé kladou otázku, zda by bylo možné při ponechání stávajícího plynového kotle získat výhodnou sazbu na elektrickou energii pro provoz tepelného čerpadla vzduch-voda (TČ) a to při minimálních nákladech.

Důvodem setrvání u plynu je nejen plynový kotel, který je stále v dobrém technickém stavu, ale například i plynová vařidlová deska, které se domácnost pro její oblíbenost, a také určitou exkluzivitu, nechce zbavit. Takže uvažuje o plynovém kotli:

 • jako o záložním zdroji tepla, neboť s minimem technických úprav spočívajících v instalaci zálohovaného zdroje elektřiny může zajišťovat dodávku tepla i při výpadku elektrické sítě, což je pro TČ obtížné,
 • ale především jako o zdroji tepla s vyšší úrovní teploty pro bivalentní alternativní provoz s TČ.

TČ v takovém případě nebude nutné dimenzovat na plnou tepelnou ztrátu domu, může být jednodušší, s menším výkonem, levnější a bez elektrických topných tyčí vyžadujících dimenzování elektrické přípojky na pokrytí plné tepelné ztráty domu.

Ponechme stranou nejrůznější technická pro i proti takového řešení. Nicméně je vhodné konstatovat, že nejde o zcela neobvyklé řešení, neboť i renomovaní výrobci na základě požadavků z trhu nabízejí zařízení spojující TČ a plynový kotel v jeden funkční celek. V redakci jsme si chtěli ověřit, jak se na současný odběr zemního plynu a elektřiny se sazbou určenou pro tepelné čerpadlo dívají společnosti, které jejich dodávku nabízí. Oslovili jsme většinu z nich a položili jim tuto otázku:

„V současné době rodinný dům využívá jak plynovou, tak elektrickou přípojku. Elektřina je využívána na běžné potřeby kromě vařidlové desky, která je na plyn. Vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje plynový kotel. Majitel domu uvažuje o využití elektrického tepelného čerpadla. Chce zůstat u plynové vařidlové desky a stávající plynový kotel chce využít pouze jako doplňující zdroj k tepelnému čerpadlu pro pokrytí špičkových potřeb tepla v zimě. Ke svému rozhodnutí potřebuje odpověď na otázku, zda bude moci využívat výhodnější tarif na odběr elektřiny určený pro tepelné čerpadlo od vaší společnosti, pokud zemní plyn odebírá od jiného dodavatele. Nebo je k tomu nutné, aby obě energie odebíral od vás? Případně za jakých podmínek mu umožníte, aby získal výhodnější tarif pro tepelné čerpadlo při současném odběru plynu i elektřiny od vaší společnosti?“

Minimálně 60 % tepelných ztrát

Co se týká odběrů zemního plynu, tam žádná viditelná překážka není. U elektřiny jsme sice nedostali odpověď od všech oslovených, ale v zásadě to ani není nutné. Především je nutné oddělit funkci distribuční společnosti od funkce dodavatele elektřiny, neboť o přidělení výhodnější sazby rozhoduje distribuční společnost na základě technických údajů. Milada Kyselková ze Střediska služeb zákazníkům, E.ON Česká republika, nám pro usnadnění práce zaslala i plné znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, ve kterém jsou distribuční společnosti uvedeny. Jsou to:

 • E.ON, E.ON Distribuce, a.s.
  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 • PRE, PREdistribuce, a.s.
  Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
 • ČEZ, ČEZ Distribuce, a. s.
  Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
 • SV, SV servisní, s.r.o.
  Dolní 100, 796 01 Prostějov

Podle místa přípojky je třeba se s žádostí o přidělení výhodnější sazby na tepelné čerpadlo obrátit na jednu z nich.

Co se týká technických podmínek, odpovědi se většinou odvolávají na výše uvedené cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kde pro přiznání sazby C 56d, tedy dvoutarifové sazby pro vytápění s tepelným čerpadlem (uvedeným do provozu po 1. 4. 2005) s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin, je nutné s ohledem na technickou problematiku splnit především tyto podmínky:

 • Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 • Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 • Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 • Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

Z pohledu získání výhodnější sazby na odběr elektřiny pro tepelné čerpadlo při bivalentním provozu s plynovým kotlem je tedy základní podmínkou, že tepelné čerpadlo pokryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu. Tato podmínka může být v řadě případů splnitelná, záleží na teplotní úrovni otopné vody, kterou otopná soustava vyžaduje.

Pak nic nebrání vytvoření kombinace plynového kotle a tepelného čerpadla. Vzhledem k požadavku co nejmenších úprav stávajících zařízení, z nichž vyplývá zpravidla i nemožnost komunikace řídicích systémů kotle a TČ, lze uvažovat o alternativním bivalentním provozu, kdy pracuje buď jen tepelné čerpadlo, nebo jen plynový kotel, každý s vlastní regulací. U TČ by však měla být funkční ekvitermní regulace pro vytápění, která je pro ekonomiku jeho provozu zásadní. Pravděpodobně bude nutné doplnit ­vyrovnávací zásobník pro vyrovnání průtoků mezi tepelnéhým čerpadlem a otopnou soustavou.

V případě přípravy teplé vody se rovněž vyjde z instalovaného řešení. Pokud by byl instalován kotel s průtokovým ohřevem, nejjednodušší by bylo nic neměnit. Přechod na přípravu TV s kombinovaným využitím TČ a kotle by znamenal například nutnost instalovat nepřímotopený zásobník s jedním výměníkem dole. Výměník by se využil pro předehřev studené pitné vody tepelným čerpadlem na takovou teplotu, aby následný dohřev byl možný průtokovým způsobem v kotli. Volba přepínací teploty nebude libovolná, její maximální výši určuje výrobce kotle. (Maximum je obvykle zadáno v regulaci kotle. Pokud se vyskytne vyšší než povolená teplota, kotel může přecházet do poruchy pro nedostatečný odběr tepla). Je však možné, že uživateli postačí teplá voda o teplotě i pod 50 °C, kterou většina současných tepelných čerpadel dokáže zajistit.

Pokud by ve stávající soustavě byla instalována příprava teplé vody v nepřímotopenémzásobníku s jedním výměníkem, bylo by možné přejít na přípravu teplé vody s využitím tepelného čerpadla například v teplejším období, kdy topný faktor bude vyhovující a při nižších venkovních teplotách přejít na plynový kotel. Přepínání mezi zdroji tepla by bylo jednoduše odvozené od teploty venkovního vzduchu. Nebo platí to, co bylo jako alternativa uvedeno výše. V každém případě je nutné posoudit parametry výměníku v zásobníku, zda má dostatečně velkou plochu pro přestup tepla.

Z odpovědí oslovených dodavatelů elektřiny, zemního plynu:

EUROPE EASY ENERGY a.s.:

„Pro získání výhodnějšího tarifu u elektřiny není třeba odebírat od naší společnosti obě komodity. Stačí mít smlouvu uzavřenou pro odběr elektřiny. V tomto konkrétním případě půjde o změnu distribuční sazby, u které je třeba zajistit revizní zprávu. Na základě té můžeme zákazníkovi nabídnout výhodnější tarif dle platných ceníků.“

BICORN s.r.o.:

„v daném případě není úloha dodavatele rozhodující. Pokud odběratel chce využívat distribuční sazbu D56d pro tepelná čerpadla, musí věc projednat s příslušnou distribuční společností, která sazby přiděluje. Samozřejmě bude rozumné, aby takovouto záležitost řešil před zahájením investice, mohlo by se mu totiž stát, že po realizaci nákladné přestavby distribuční společnost jeho žádost zamítne.

Využití naší nabídky s touto záležitostí nijak přímo nesouvisí: zájemce od nás může odebírat elektřinu, zemní plyn, nebo obojí. Při sdružené smlouvě je výhodná dvojnásobná částka pro technickou asistenci, kterou se sjednáním smlouvy získává – může si tedy stručně řečeno zajistit opravy spotřebičů a dalších technických záležitostí v domácnosti až do výše 8 tisíc Kč, a to i opakovaně v průběhu roku.

V případě, že konkrétní zájemce bude chtít porovnat náklady na spotřebované energie v obou verzích (s elektrickým topením nebo s plynem), postačí zaslat předpoklad spotřeb a my Vám dodáme kalkulace.“

BOHEMIA ENERGY, COMFORT ENERGY:

„Jakýkoli odběratel má právo na přidělení zvýhodněného distribučního a obchodního tarifu pro tepelná čerpadla pokud splní technické podmínky pro jejich přidělení. Stačí tedy, pokud tyto podmínky splníte. Pro tepelná čerpadla v domácnostech se používá distribuční sazba D56d“.

CENTRAL ENERGY, s.r.o.

„Není nutné, aby zákazník od naší společnosti odebíral elektrickou energii i zemní plyn. Naše společnost uzavírá smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie nebo zemního plynu i samostatně.“

CORASTA s.r.o.

„Pokud si zákazník pořídí tepelné čerpadlo a bude požadovat naši společnost jako svého dodavatele elektřiny, tak mu elektřinu v distribuční sazbě D56d poskytneme bez nutnosti odebírat od nás i zemní plyn.

Pokud se stane i naším odběratelem zemního plynu, poskytneme mu kromě výhodnější ceny i další benefit, a tím je bezplatné mobilní připojení k internetu (včetně dodávky mobilního USB modemu pro notebook). Toto bezplatné mobilní připojení bude mít k dispozici po celou dobu, co bude naším odběra­telem.“

ČEZ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.

„Poskytnutí nízkého tarifu zákazníkovi nezávisí na využití dodávky plynu od společnosti ČEZ Prodej. Pro posouzení možnosti poskytnutí sazby D56d pro tepelné čerpadlo je potřeba podat Žádost o připojení. Formulář číslo 201 z webových stránek www.cezdistribuce.cz.“

E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům:

„O sazbu pro tepelné čerpadlo může požádat zákazník, který splňuje podmínky pro přiznání této sazby. Na odběrném místě musí být nainstalováno zařízení, které odnímá teplo z vnějšího prostředí z vody, půdy nebo vzduchu a předává teplo k dalšímu využití. Musí být tedy nainstalován systém vytápění s tepelným čerpadlem.“

ELIMON a.s.:

„Odpovídáme na Vaši otázku ohledně toho, zda může odběratel využívat tarif pro tepelné čerpadlo, pokud má plyn u jiné společnosti. Není nutné, aby obě komodity byly u naší společnosti. Ohledně tarifu pro tepelné čerpadlo je nutné doložit revizní zprávu a výpočet tepelných ztrát. Tento výpočet tepelných ztrát Vám dodá firma, která montuje tepelné čerpadlo.“

ČESKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM a.s.:

„V žádném případě není nutné, aby zákazník odebíral obě komodity od Českého Energetického Centra, ani od jakéhokoliv jiného obchodníka s energiemi. Pokud chce zákazník využívat elektrické tepelné čerpadlo, jedná se o změnu distribuční sazby. V tomto případě je postup následující:

Naše společnost zašle zákazníkovi k vyplnění potřebné podklady a formuláře dle příslušného provozovatele distribuční soustavy. Vyplněné formuláře zákazník zašle zpět a České Energetické Centrum předává na provozovatele distribuční soustavy žádost o změnu distribuční sazby. Na základě žádosti má příslušná distribuční společnost 30 kalendářních dnů na vydání návrhu Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě, ve kterém jsou uvedeny technické podmínky, které je nezbytné splnit, aby bylo možné odběrné zařízení připojit (jedná se zejména o revizní zprávu, protokol o instalaci tepelného čerpadla a výpočet tepelných ztrát objektu). V tomto bodě opět záleží na daném distributorovi, jaké podklady potřebuje. Tento návrh přepošle naše společnost zákazníkovi, který jej v případě souhlasu podepíše a zašle zpět. Následně distribuční společnost celou žádost posoudí a poté je zákazníkovi přiznaná nová distribuční sazba D56d určená pro tepelná čerpadla s délkou nízkého tarifu 22 hodin denně pro celou domácnost.

Výše je uveden obecný postup, který naše společnost realizuje. Většinou firma, která zákazníkovi provede instalaci tepelného čerpadla, rovněž zajistí veškerou administrativu, která je spojená se změnou distribuční sazby.“

Energie2, a.s.:

„Není nutné, aby zákazník odebíral obě komodity od Energie2, a.s, jako jednoho dodavatele, může uzavřít smlouvu pouze na jednu vybranou komoditu. Navíc při uzavření smlouvy přes internet poskytujeme zákazníkům další benefit na úrovni 2 % ze standardní ceníkové ceny a to po celou dobu trvání smlouvy.

Nicméně samotná změna dodavatele elektřiny a plynu nevyvolá nový proces přiznání distribuční sazby, pokud odběratel při změně dodavatele současně nepožádá provozovatele distribuční soustavy o změnu technických parametrů připojení. V případě, že zákazníkovi sazba nevyhovuje, může požádat o její změnu.

Podmínky pro přiznání jednotlivých distribučních sazeb stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a proto doporučujeme před zasláním požadavku na změnu sazby distribuce přečíst si podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb v platném cenovém rozhodnutí. Informace lze také získat od jednotlivých distribučních společností, které jsou odpovědné za přiznání konkrétní sazby na základě údajů o charakteru spotřebičů poskytnutých ze strany odběratele.“

FONERGY s.r.o.:

„O možnosti změnit sazbu elektrické energie rozhoduje vždy provozovatel distribuční soustavy daného území, na kterém se odběrné místo nachází, na základě revizní správy. Pro získání sazby D55d nebo D56d (Tepelné čerpadlo) je nutné splnit následující podmínku:

 • D55d – instalováno a používáno tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, výkon tepelného čerpadla musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu, určeno pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31. 3. 3005.
 • D56d – instalováno a používáno tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, tepelný výkon tepleného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

Zákazníci, kteří se rozhodují o přechodu k naší společnosti, nejsou v ničem omezováni a mohou k nám převést pouze to, co sami chtějí. Jako cenové zvýhodnění pro zákazníky, kteří převedou více než jedno OPM (nezáleží na tom, zda se jedná o elektřinu či plyn), je přichystán ceník PREMIUM. Tento ceník znamená nulový měsíční poplatek za OPM po celou dobu trvání smlouvy a vztahuje se na druhé a každé další OPM, které se k nám zákazník rozhodne převést.“

GLOBAL CARE s.r.o. – smluvní servisní partner a specialista péče o zákazníky pro společnosti poskytující programy levného volání a výhodné energie
GLOBAL ENERGY a.s.:

„Pokud si zákazník pořídí tepelné čerpadlo, je nutné splňovat pro výhodnější sazbu níže specifikované požadavky vydané v cenovém rozhodnutí č. 6 z 30. 11. 2012 Energetickým regulačním úřadem.

Pokud ještě nemá sazbu pro teplené čerpadlo, tak je nutné splnit pro přiznání tyto požadavky:

 • vytápění s tepelným čerpadlem – vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění.

Není nutné být s odběrem plynu a elektřiny u jednoho dodavatele, klidně je možné mít plyn u jiného dodavatele a elektřinu u nás. Je možné využívat různých dodavatelů. Přiznání výhodnější sazby je podmíněno splněním uvedených kritérií a jejich doložení Vašemu distributorovi elektřiny. Po splnění podmínek a přiznání sazby distributorem ve Vašem distribučním území je možné pak využívat u nás, nebo jiného dodavatele, výhodnější sazby pro tepelné čerpadlo (D56d).

U naší společnosti při využití odběru plynu i elektřiny s ceníkem FIX 2013 patříme k nejvýhodnějším dodavatelům na trhu a celkové úspory tak mohou být velmi zajímavé.“

OPTIMUM ENERGY, s.r.o.

„U elektřiny o přidělení distribuční sazby pro tepelné čerpadlo rozhoduje místně příslušná distribuční společnost a ne dodavatel (obchodník s elektřinou). Proto musíte svůj dotaz směřovat na distribuční společnosti. Pokud distribuční společnost výhodnější sazbu pro tepelné čerpadlo přizná, tak naše společnost nepodmiňuje žádným způsobem své zákazníky, tedy není potřeba, aby u nás odebíral elektřinu i plyn, a výhodnější cena elektřiny bude zákazníkovi s distribuční sazbou pro tepelné čerpadlo přiznána.

Podle našich informací by měla Vámi popsanou situaci distribuční společnost akceptovat a sazbu pro tepelné čerpadlo přidělit.“

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.:

„Dodávky zemního plynu ani dodávky elektrické energie ze sítí nízkého napětí nejsou u naší společnosti podmíněny uzavřením Smlouvy pro obě média. Nespornou výhodou je sjednocený bezplatný zákaznický servis spojený s obsluhou všech zákaznických účtů.

Konkrétní cenovou nabídku rádi na základě požadavku vyhotovímepo předložení/zaslání potřebných údajů k odběrnému místu. K tomuto účelu je rovněž možné využít naše cenové kalkulátory, jak pro elektřinu nebo plyn, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.ppas.cz.“

Závěr

Získat výhodnější sazbu na odběr elektrické energie pro elektrické tepelné čerpadlo i s tím, že do otopné soustavy bude zapojen plynový kotel, není nemožné. Zůstává ke zvážení, kdy je to výhodné a kdy nikoliv. Odpověď bude závislá na analýze konkrétních podmínek, ve které se musí zohlednit technický stav stávajících částí otopné soustavy, investiční a provozní náklady a další preference, které s náklady nemusí mít nic společného.