+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Střípky z historie – České vynálezy v oboru kanalizace

17.10.2013 Autor: Ing. Vladimír Pavlíček Časopis: 6/2013

Roku 1903 uveřejnil časopis „Věda a práce“, který byl vydáván v českém jazyce v tehdejším Rakousko-Uhersku jako „volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel“ článek Nové české vynálezy v oboru kanalisace.

Tento článek, starý již 110 let, stojí za pozornost. Dokumentuje totiž, že naši předkové měli nejen velmi dobré technické znalosti a nápady, ale že je dovedli i operativně uplatnit v místních podmínkách malého města, což přineslo jak významné zlepšení technického vybavení dané lokality, tak i zaměstnání pro mnoho místních pracovníků. Dnes tomu říkáme „aplikovaný výzkum“, a ten je v současnosti často realizován velmi zdlouhavě, pokud k jeho realizaci vůbec dochází. Stačí si uvědomit, kolik, a to i větších obcí, má ještě v současné době problémy s tím, že nemá podle požadavků EU vyhovující kanalizaci, nebo že dosud kanalizaci nemá vůbec. V citacích z článku bylo úmyslně použito tehdejších originálních formulací. Pokud tím článek vyvolá Váš úsměv, měl by být laskavý, nikoliv ironický. Obsah článku a zejména tehdejší odborníci by si to nezasloužili.

Image 1

Podnikatelství betonových staveb a továrny na výrobky z cementu, Hostomský a Vlk v Písku, zavádí dvě zajímavé a užitečné novinky do oboru kanalisačního. Jsou to především výkroje, jimiž opatřují kanalisační cementové roury, dále pak skleněné vložky. Výkroje, jimiž zmíněná firma opatřuje svoje roury, znázorněny jsou na obr. 1, v pohledu shůry, příčném řezu a pohledu se strany. Jak z vyobrazení zřejmo, opatřena jest každá roura na stejnolehlém konci polokruhovitým výřezem, jehož účelem a předností jest usnadniti usazování rour do výkopu. U obyčejných rour kanalisačních, jež nejsou žádným výkrojem opatřeny, provádělo se usazování tímto způsobem: Lano, na němž roura jest zavěšena, otáčí se kolem povrchu roury tak, aby nepřekáželo při usazování do falce roury druhé. Před usazováním rour bývá však dno výkopu již tak urovnáno, aby roury dolehly po celé své délce na úplnou rovinu. Tu pak vadí zpravidla lano při usazování rour svojí tloušťkou tak, že bývá nezbytno lano předem odvázati a vytáhnouti, načež teprve možno přistoupiti k sesazování jednotlivých rour do sebe pomocí příslušných falců. Práce v úzkém výkopu jest velmi namáhavá. Zavedením výkroje zjednoduší a urychlí se pochod sesazování rour zejména při velkých a těžkých profilech v úzkém výkopu značnou měrou. Tu možno zavěsiti rouru na dřevo jí provlečené, jež je zavěšeno na obou svých koncích na provazech. V tomto případu provaz nikterak nevadí při sesazování, poněvadž prochází právě na té straně, jež se má k uloženému již potrubí připojiti zmíněným výkrojem. Tak není na příklad nutno, aby při usazování dosedla roura na dno výkopu, nýbrž vznášející se nepatrně nade dnem, zastrčí se do příslušného falce, načež se teprve závěs uvolní a roura jest usazena. Zřejmo jest, že práce spojená s usazováním v tomto případu, kdy roura jest volně zavěšena, jest mnohem snažší, nežli když roura celou svojí vahou spočívá na zemi. Výkroj poskytuje ještě další výhody, a sice pokud se týče zatmelení štěrbin mezi jednotlivými rourami. U profilů malých, kterými nelze prolézati, zatmelí se štěrbiny rukou, prostrčenou dovnitř roury výkrojem. Spoj se uhladí tak, aby nepřekážela volnému průtoku splašků, načež se výkroj přikryje přiměřenou záklopkou a potrubí se může hned zasypati a pěchovati. Podle starého způsobu vymazala se drážka roury jedné tmelem, který se vtlačením roury druhé dovnitř vyřinul, ztvrdnul a zdržoval průtok splašků potrubím. U profilů velkých kterými možno prolézati, slouží výkroj za okénko, přivádějící světlo pro práci dělníka uvnitř roury a slouží dále ku podávání tmelu. Potrubí takto provedené jest naprosto nepropustno, a může, kdykoliv toho třeba, pomocí tohoto výkroje býti opět rozebráno, vyjmuto a na jiném místě upotřebeno, což má zvláště při provisoriích značný význam. Při kladení potrubí otvírá se postupně vždy jen nepatrná část ulice, hotové potrubí se usazuje, zasypává a pěchuje, tak že prováděcí doba, kdy ulice jest otevřena, jest krátká u porovnání se stavbou stoky betonované nebo cihlové, což jest zvláště důležité pro ulice frekventované. Jakou výhodu poskytuje užití rour s výkrojem posoudíme z toho, že na příklad při profilu 50 X 75 cm kladeno bylo až 50 m potrubí denně. Kanalisačních rour s výkrojem používá se v Písku při provádění stok již od roku 1901 s úspěchem velmi dobrým.

Image 2

Image 3

Image 4

Druhou specialitou firmy Hostomský a Vlk jsou skleněné vložky. Tyto znázorněny jsou v řezu na obr. 2 a 3, v perspektivné kresbě na obr. 4. Jak zejména z perspektivní kresby zřejmo, přizpůsobena jest skleněná vložka tvarem dnu roury, které chrání na oblouku rovnajícímu se dvojnásobnému poloměru spodního zakřivení. Síla skleněné vrstvy obnáší 13 mm, spodní strana vložky jest rýhovaná, tak že poskytuje přilnavou plochu co největší čímž je docíleno neobyčejně stálého uložení skleněné vložky v cementovém podkladu. Svrchní strana vložky je co nejhladší tak, aby tření splaškův o ni bylo co nejmenší. Účelem vložky jest předně chrániti dno stoky před chemickými účinky splaškův, ať jsou kysely nebo žíravy, poněvadž sklo vzdoruje těmto účinkům mnohem lépe nežli cement nebo beton. Druhým a stejně důležitým účelem jejím jest umožňovati svým hladkým a naprosto rovným povrchem co nejrychlejší průtok splašků. U žádné pak stavební suroviny nejsou potřebné k tomu vlastnosti v tak dokonalé míře sloučeny, jako právě u skla. Umožňování rychlého průtoku splašků stokami pomocí skleněných vložek jest důležito jednak z ohledů zdravotních, jednak z té příčiny, že možno užití s prospěchem menších spádů, než jaké vyžadují obyčejné roury kameninové nebo cementové. Skleněné vložky upravují se do cementových rour, jak je firma Hostomský a Vlk vyrábí, při Iisování, a sice lisují se roury ty na stojato, tak že se vložka neobkládá, nýbrž vsunuje a po zatvrdnutí cementu tvoří vložka s rourou nerozlučný celek. Skleněných vložek může být se stejným prospěchem použito též pro stoky betonové nebo zděné. V těchto případech vyhotoví se cementové patky se skleněnou vložkou (obr. 2 a 3), na něž se pak stoka betonuje nebo zdí. Skleněných vložek používá se při kanalisaci královského města Písku již od roku minulého s velkým úspěchem. Vrchní inženýr Chroust a městský inženýr Vaň, kteří mají vrchní dohled nad prováděním kanalisačních prací píseckých, konali mnohé pokusy, jimiž svrchu uvedené přednosti skleněné vložky plně prokázány. Kanalisační práce pro město Písek vypracoval inženýr Kalousek v Praze, provádění prací zadáno vzhledem k výhodám, jež poskytují zdokonalení tuto popsaná, firmě Hostomský a Vlk.

Věříme, že kanalizace ze samého počátku 20. století dobře slouží královskému městu Písek dodnes a přejeme Písku, aby mu ještě dlouho vydržela a tím dokládala šikovnost našich odborných předchůdců. Zejména v době současné krize je pak na místě vyslovit obdiv i k tomu, jak v návaznosti na cílevědomé budování inženýrských sítí byla prozíravě vytvářena i pracovní místa pro vlastní občany.