+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rekonstrukce potrubních rozvodů teplé a studené vody v bytovém domě

03.12.2020 Autor: Ing. Jiří Matějček, CSc. Časopis: 7/2020

S nekvalitně provedenými rekonstrukcemi potrubí vnitřních vodovodů jsme se setkávali převážně mezi léty 1990 a 2000. Tyto instalace bývá nutné v dnešní době opět rekonstruovat. Článek ukazuje, že k nekvalitnímu provádění vnitřních vodovodů dochází stále. Doufejme, že už v menší míře než před rokem 2000. Při rekonstrukcích neberou některé firmy ohled na délkovou teplotní roztažnost, která hraje u plastových potrubí větší roli než u potrubí kovových, a specifika v upevňování plastových trubek. V této souvislosti je třeba upozornit, že montážní předpis výrobce je návodem pro montáž, a tedy závazným dokumentem. Nevhodné upevnění potrubí způsobuje pnutí, které může po čase vyvolat v trubkách trhliny, jež jsou příčinou úniku vody do okolí a následných škod.

Recenzent: Jakub Vrána

Každé dílo začíná smlouvou o dílo, objednávkou, nebo dohodou. Vždy je však třeba co nejpřesněji specifikovat předmět díla.

V jednom z případů, který jsem řešil v rámci praxe soudního znalce, bylo ve smlouvě o dílo uvedeno toto: „Předmětem díla je výměna svislých a ležatých rozvodů TV a SV včetně ovládacích armatur a provedení nového ležatého požárního rozvodu. Plastové potrubí ležatého rozvodu bude uloženo do stávajících závěsů patřičně doplněných novými závěsy nebo lávkami, aby uložení splňovalo technologické předpisy výrobce potrubí. Svislé potrubí bude uchyceno ocelovými objímkami s pryžovou vložkou. Potrubí bude řádně zajištěno proti posunutí.“

Podle montážního předpisu[1] plastového potrubí pro vodu a vytápění musí být potrubí vedeno s možností dilatace.

Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. především délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování. Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro předpokládanou délkovou změnu potrubí.

Zajišťovat potrubí proti posunutí lze pouze v pevných bodech.

Odborná firma zabývající se instalací plastového potrubí musí být seznámena s montážním předpisem pro instalaci trubek z materiálu, který používá.

Uložení plastového potrubí do stávajících závěsů rozhodně nemůže splňovat technologické předpisy výrobce potrubí.

Image 1Obr. 1 • Plastové potrubí bylo pevně sevřeno původními ocelovými třmeny bez možnosti dilatace, v několika místech byly viditelné deformace potrubí způsobené stlačením

V technické zprávě bylo uvedeno následující: „Hlavní vodovodní rozvod bude zavěšen pod stropem 1. P. P., ve stejných trasách jako stávající rozvod z ocelových pozinkovaných trub. Pro uložení potrubí bude použito stávajících závěsů, které se doplní novými úchyty pro potrubí, což si vyžaduje použití plastového potrubí. Pro uchycení potrubí bude použito úchytek v kombinaci pevného a kluzného uložení tak, aby byla umožněna dilatace potrubí. Potrubí stoupaček je třeba uložit tak, aby byla umožněna jeho dilatace. Potrubí bude v jádrech uchyceno ocelovými pozinkovanými objímkami s pryžovou vložkou.“

Stávající závěsy je možné použít pouze pro podporu vedení v potrubních trasách, bez pevného uložení. Pevné a kluzné body je třeba vytvořit nezávisle na stávajících závěsech. V dokumentaci pro provedení stavby bylo umístění pevných a kluzných bodů vyznačeno správně, tedy nezávisle na stávajících závěsech.

Dílo vykazovalo vady – během krátké doby se vyskytlo více než 50 netěsností na potrubí teplé i studené vody.

Image 2Obr. 2 • Ve spodní části obrázku je vidět použití ocelového třmenu pro pevné uchycení stoupačky. Takovýto třmen je použitelný pro ocelové potrubí. Pro uchycení plastového potrubí se používají plastové příchytky a kovové objímky s výstelkou

Provedení díla

Horizontální rozvody

Plastové potrubí bylo uloženo do stávajících závěsů. Ve stávajících závěsech je pevně přitaženo ocelovými objímkami. Jsou zde zcela chybně vytvořeny pevné body. Nebyly vytvořeny pevné a kluzné body uložení potrubí v souladu s projektovou dokumentací. Mezi pevnými body není umožněna dilatace potrubí.

Uložení horizontálního potrubí je v rozporu se smlouvou o dílo, technickou zprávou i montážním předpisem pro instalaci potrubí z PP-R.

Svislé rozvody

Podle smlouvy o dílo mělo být svislé potrubí uchyceno ocelovými objímkami s pryžovou vložkou.

Ve skutečnosti je svislé potrubí uloženo ve stávajících ocelových svorkách. V některých svorkách je podloženo páskem z tvrdé pryže. Ocelové svorky jsou pevně přitaženy a neumožňují dilataci plastového potrubí. V několika svorkách je viditelná deformace potrubí způsobená přitažením šroubů svorky.

Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace. Kompenzace na stoupacích potrubích se zajišťuje buď kluzným uložením na patě stoupačky, nebo použitím kompenzační smyčky. Při odbočování připojovacího potrubí je třeba zohlednit dilataci stoupačky.

Popis způsobu uchycení potrubí uvedený ve smlouvě o dílo je v rozporu s montážním předpisem pro instalaci plastového potrubí.

Uchycení stoupacího plastového potrubí je provedeno původními ocelovými třmeny, kterými bylo dříve uchyceno původní potrubí z ocelových pozinkovaných trubek. V instalační šachtě je umístěna ocelová nosná rámová konstrukce z uzavřených obdélníkových profilů, a k ní jsou ocelovými šrouby připevněny ocelové třmeny. V místě uchycení je přerušena tepelná izolace. Trubka v tomto místě není izolována a je zcela obnažena. Obnažené plastové potrubí je pevně sevřeno mezi ocelovou rámovou konstrukcí a ocelovým třmenem pomocí šroubů. Šrouby jsou pevně dotaženy. Potrubí je sevřeno a stlačeno ze dvou protilehlých stran. V některých uchyceních je z jedné strany vložena mezi ocelovým prvkem a plastovou trubkou pryžová podložka z tvrdé černé gumy tloušťky 2 mm, u některých uchycení je tato podložka vložena z obou stran potrubí. U některých uchycení však tato podložka není vložena ani z jedné strany. Plastové potrubí je sevřeno ocelovým třmenem a přichyceno k nosné konstrukci.

Závěr

Věta uvedená ve smlouvě o dílo „Plastové potrubí ležatého rozvodu bude uloženo do stávajících závěsů patřičně doplněných novými závěsy nebo lávkami, aby uložení splňovalo technologické předpisy výrobce potrubí“ je rozporuplná. Uložení potrubí ve stávajících závěsech by muselo být provedeno volně tak, aby umožňovalo vytvoření pevných a kluzných bodů podle druhé části věty. Stávající závěsy by bylo možné použít pouze jako podpěry, nikoli pro pevné uchycení potrubí.

Nebyly správně vytvořeny pevné a kluzné body uložení potrubí tak, aby uložení splňovalo technologické předpisy výrobce potrubí. Pevné body byly vytvořeny ve stávajících závěsech pro ocelové potrubí.

Uchycení potrubí je v rozporu s montážním předpisem pro instalaci plastového potrubí, v rozporu s obecnými požadavky na stavby i v rozporu s projektem i technickou zprávou, která je součástí projektové dokumentace.

Vady díla nelze odstranit opravou. Na mnoha místech potrubí byla překročena mez pružnosti materiálu. Při dalším provozu se budou opakovaně vyskytovat netěsnosti potrubí. Je nutné provést demontáž stávajícího potrubí a provést novou instalaci včetně souvisejících prací. Vzniklá škoda vadnou instalací činila 2,1 mil. Kč bez DPH.

Literatura

[1] Wavin Czechia, Systém Ekoplastik 2015 – montážní předpis. Dostupné z <https://triker.cz/pool/novinky/Mont% C3%A1%C5%BEn%C3%AD%20p%C5%99edpis%20PPR%20Wavin%20
Ekoplastik.pdf>.
[2] ČSN EN 806-4. Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž. 2010-9. ÚNMZ. Praha.
[3] Znalecký posudek autora.


Hot and cold water pipes’ reconstruction in an apartment building

Poor quality of building water supply pipes’ reconstructions used to appeared mainly between 1990 and 2000. These installations usually need to be reconstructed nowadays.

Unfortunately, the article shows that the poor quality of water installations inside buildings is still occurring and we can only hope that to a lesser extent than before 2000. During reconstructions, some assembly companies still do not take into account the longitudinal thermal expansion, which plays a greater role in plastic pipes than in metal pipes, and the specifics in fixing plastic pipes. In this context, it should be noted that the manufacturer's installation instructions is an installation manual and therefore a binding document.

Improper pipe fastening causes stresses that can eventually cause cracks in the pipes, which cause water to leak and result in damage.

Keywords: building water supply system, longitudinal thermal expansion, compensation, fixing