+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Články autora Ing. Jiří Matějček, CSc.

teplonosné látky
10.04.2024

I měděné potrubí může zkorodovat

Po mnoho let se v otopné soustavě vyskytovala převážně jen ocel (rozvo­dy otopné vody a otopná tělesa). Těmi proudila voda z venkovního vodo­vodu. Koroze sice také existovala, zejména díky kyslíku. Ovšem v nesrov­natelně menší míře, než je tomu dnes.
Vyšší výskyt vzduchu v otopné vodě je u soustav, u kterých je expanze za výtlačným hrdlem čerpadla. Oproti nulovému bodu je za čerpadlem pře­tlak, zatímco celá soustava je v podtlaku. Tím umožňuje nasávání vzdu­chu s kyslíkem u většiny spojů a armatur.
Dnes máme mnohem více kovů v otopné soustavě. Ví se, že způsobují elektrochemickou korozi. Většinou tím více, čím větší je rozdíl mezi elek­trickými potenciály jednotlivých prvků. Kyslík obsažený jak v napájecí, tak i v oběhové vodě nadělal mnohé problémy s korozí. Zejména u pů­vodních plastových trubek. Difuze u plastových trubek může být totiž až 1000× vyšší než u trubek kovových. Jistého úspěchu bylo dosaženo u plastového potrubí s kyslíkovou bariérou. Tu tvoří hliníková folie, kte­rá by u menších průměrů potrubí měla zajistit absolutní kyslíkovou ba­riéru z venkovního prostředí.
Na hliníkovou folii plastové trubky působí kyslík nejenom z vnějšího pro­středí při atmosférickém tlaku a relativně mírné teplotě vzduchu, ale i kyslík rozpuštěný v otopné vodě. Ten o vyšším přetlaku několika barů a měnící se teplotě. Je pravděpodobné, že na hliníkové membráně dochá­zí mezi oběma povrhy k difuzi. Jinak by nebylo možné, aby se na stěnách měděných trubek vyskytoval hliník ve zvýšené míře. Toto tvrzení však může stoprocentně potvrdit pouze laboratorní zkouška.
Je velkým přínosem, že se autor článku zabývá do vědecké hloubky elek­trochemickou korozí v prostředí otopných soustav. Řešení problémů otopných soustav s elektrochemickou korozí, včetně popsaného případu, nebude možné řešit návratem do minulosti. Stačí si uvědomit, že kromě oxidace existuje i opačný pojem „redukce“. Naštěstí existuje řešení, v již mnoho let vyzkoušené technologie fyzikálně­bioenergetické úpravy vody.
Aktuální vydání časopisu