+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vliv ovzduší na korozi nerezové oceli v prostoru bazénu

19.07.2022 Autor: Ing. Jiří Matějček, CSc. Časopis: 3/2022

V článku je popsán konkrétní případ koroze nerezové oceli v prostorách bazénu. Koroze výrobků z nerezové oceli v těchto prostorách bývá častou příčinou reklamací. Nejčastější příčinou koroze bývá záměna materiálu (složení nerezové oceli), který byl pro daný účel použit. Zda se v tomto případě jedná o záměnu materiálu, bude však nutné prověřit metalografickou zkouškou použité nerezové oceli.

Recenzent: Miroslav Hartl

1. Situace

Nově rekonstruovaný plavecký ba­zén byl vybaven nerezovým dnem i postranními stěnami, nerezovými schůdky včetně vstupních madel. V prostoru bazénu je i vířivka. K ob­čerstvení slouží bar.

Po uvedení bazénu do provozu vzniklo korozní poškození nerezo­vých plechů v baru a příslušenství bazénového prostoru. Po mecha­nickém očistění ploch napadených korozí a následném chemickém ošetření se koroze opakuje znovu. Koroduje i okopný plech nosného sloupu a nerezové vybavení umý­váren i WC.

Na ploše bazénu, žebřících a ma­dlech na vstupu do vody se koroze nevyskytuje.

2. Řešení problému

Bylo nutné zkoumat jednak druh a kvalitu dodaného nerezového materiálu, jednak vlastnosti che­mických přípravků používaných k očistě a údržbě povrchů napadených korozí. Podkladem byly:

  • materiálové listy použitých nere­zových materiálů,
  • dodací listy nerezového materiálu,
  • chemické přípravky používané k čištění bazénu, nerezového vy­bavení a přilehlých ploch,
  • protokol o zkouškách bazénové vody,
  • protokol o zkouškách vody ve ví­řivce,
  • zápis z prohlídky v prostoru bazé­nu a odebrání vzorku korozních produktů,
  • vzorky kondenzátu odebrané z kli­matizační jednotky v barové části bazénu.

3. Nález

3.1. Materiály používané pro agresivní prostředí

Nerezový materiál 1.4401, ČSN 17346, AISI 316

Rozsah použití: výroba celulózy, např. pro vyhnívací nádrže, rozvo­dy potrubí a bělicí přístroje, v che­mickém průmyslu, pro tlakové ná­doby, rozvody potrubí a vybavení pro produkci všech druhů solných, organických a anorganických kyse­lin, pro výrobu tanků, pro usklad­nění kyselin a rozpouštědel, potrubí pro výrobu páry.

Nerezová ocel 1.4404, ČSN 17350, AISI 316L

Ocel je odolná vůči korozi. Je po­užitelná pro agresivní prostředí, ky­seliny při nižších koncentracích až do středních teplot, moře, plavec­ké bazény (výpary chloru), komíny, šperky (chirurgická nerez), potravi­nářský průmysl.

Podle dodacích listů byla pro bazén, i pro vybavení příslušenství použi­ta ocel 1.4404 ČSN 17350, AISI 316L.

3.2. Chemické přípravky použité pro čistění bazénu

Pro čištění bazénu byl použit kon­centrovaný čistič Stainless­steel Cleaner.

Přípravek odstraňuje vodní kámen, organické nečistoty a usazeniny i stopy rzi. Používá se neředěný.

Obsahuje kyselinu fosforečnou a fluorovodíkovou.

Následně byl použit přípravek Passivation red. Obsahuje kyselinu dusičnou.

3.3. Chemické přípravky používané k čištění a ošetření nerezového opláštění baru

Pro čištění se používá INOXIN RES­TORE. Jedná se o intenzivní čisti­cí prostředek pro povrchy z nere­zové oceli, hliníku a mědi. Vytváří ochrannou vrstvu odolnou proti vodě a chrání ošetřené plochy pro­ti nové nečistotě a korozi.

Je použitelný v kuchyních, restau­racích a jídelnách.

Po aplikaci se nechá přípravek pů­sobit 5 minut. Rozetře se za použití aplikační houbičky. Následně se pří­pravek odstraní vlhkým hadříkem a osuší se čistou látkou.

Po aplikaci přípravku INOXIN RES­TORE je používán přípravek INOXIN NSF. Přípravek zachovává původní povrchovou úpravu nerezové oceli. Je vyroben na bázi farmaceutického oleje, rozpouštědel a vody.

Silně znečištěné plochy je třeba vy­čistit vhodným čisticím prostřed­kem.

Pro deoxidaci a repasi nerezové oceli je používán DEOX FIT.

Ke strojnímu čištění podlah se po­užívá přípravek TASKI Jontex 300 QS F4c. Jedná se o málo pěnicí kon­centrovaný přípravek. Je vyroben na bázi alkoholů.

4. Postup řešení

Za účelem zjištění příčin opakované koroze nerezového opláštění baro­vého vybavení a příslušenství bazé­nového prostoru byl odebrán stěr korozních produktů z čelní strany opláštění barové linky.

Byla provedena prvková analýza stěru.

Image 3Tab. 1 • Prvková analýza kondenzátu z VZT jednotky

Image 4Tab. 2 • Prvková analýza vody z okrajů bazénu

Image 5Tab. 3 • Prvková analýza kondenzátu z VZT jednotky

Stěr obsahuje nadměrné množství chloru, chromu, železa, niklu. Ve stěru byl obsažen také molybden.Chrom, nikl a molybden jsou legující prvky nerezové oceli 1.4401 ČSN 17346, AISI 316 i 316L.

Dále byla zkoumána voda z ručního omývání okrajů bazénu.Voda obsahuje chloridy, zvýšené množství organického uhlíku i amonných iontů. Organický uhlík i amonné ionty jsou součástí derivátů z chodidel koupajících se osob.

Pro kontrolu byl odebrán kondenzát ze vzduchotechnické jednotky pod stropem v prostoru baru. Bar je součástí bazénového prostoru.

Image 0Obr. 1 • Kondenzát ze VZT jednotky obsahuje korozní produkty

Kondenzát obsahuje složky z ovzduší bazénu. V ovzduší se vyskytují chloridy, organický uhlík, amonné ionty. Organický uhlík a amonné ionty pocházejí z prachových částic.

Hodnota pH je 6,7. Vychýlení z optimálních hodnot 7,2 až 7,6 vytváří nadměrně agresivní prostředí pro povrchovou vrstvu materiálu.

Protokoly o zkouškách bazénové vody

Z protokolů je zřejmé, že se v bazénové vodě vyskytuje významné množství chloru.

Zvýšená koncentrace chloru a chloridů představuje jednu z největších hrozeb pro pasivní vrstvu materiálů.Bazén, vířivka, žebříky pro vstup do
koupele i oplechování barové linky včetně příslušenství jsou v jednom prostoru, ve kterém se vyskytují chlorové výpary.

Korozí je napadáno opláštění barové linky i nerezové příslušenství v bazénovém prostoru. Na ploše bazénu, žebřících a madlech na vstupu do vody se koroze nevyskytuje.

Pro údržbu, čištění i ochranu opláštění barové linky a příslušenství jsou výhradně používány chemické přípravky vhodné pro nerezové materiály.

Příčinou korozního poškozování nerezového opláštění barové linky a příslušenství je nízká odolnost povrchu použitého nerezového materiálu vůči chlorovým výparům.

Nízká protikorozní odolnost povr-chu může být způsobena např. nehomogenním materiálovým složením.

Nelze vyloučit ani záměnu materiálu oceli 316 L za 316.

Pro potvrzení předpokladů by bylo nutné provést metalografické šetření.

5. Závěr

Opláštění barové linky i nerezové příslušenství v bazénovém prostoru je napadáno korozí.

Na ploše bazénu, žebřících a madlech na vstupu do bazénu a do vířivky se koroze nevyskytuje.

Image 1Obr. 2 • Okopný pleh barové linky

Pro údržbu, čištění i ochranu opláštění barové linky a příslušenství jsou výhradně používány chemické přípravky vhodné pro nerezové materiály.

V bazénové vodě, v kondenzátu z ovzduší bazénu i v korozních produktech se vyskytuje volný i vázaný chlor. Chlorové výpary poškozují opláštění baru a příslušenství.

Bazén, vířívka, žebříky pro vstup do koupele i oplechování barové linky včetně příslušenství jsou v jednom prostoru, ve kterém se vyskytují chlorové výpary.

Image 2Obr. 3 • Korozní napadení nerezového příslušenství WC

Příčinou korozního poškozování nerezového opláštění barové linky a příslušenství je nízká odolnost povrchu použitého nerezového materiálu vůči chlorovým výparům.

Image 6Tab. 4 • Bazénová voda - plavecký bazén

Image 7Tab. 5 • Bazénová voda - koupelový bazén (>32 °C)

Nízká protikorozní odolnost povrchu může být způsobena např. nehomogenním materiálovým složením.

Nelze vyloučit ani záměnu materiálu oceli 316 L za 316.

Image 8Obr. 4 • Bazén, schody i madla jsou bez koroze

Air influence on stainless steel corrosion in the pool area

The article describes a specific case of stainless steel corrosion in the pool area. Corrosion of stainless steel products in these areas is a common cause of complaints.
The most common cause of corrosion is the confusion of the material (stainless steel composition) that was used for the purpose.
However, it will be necessary to carry out a metallographic test of the stainless steel used in order to verify this is a case of material substitution.

Keywords: swimming pool, stainless steel corrosion, stainless steel material, aggressive environment, chlorine, molybdenum, nickel, chlorides, organic carbon, stainless steel, metallographic test.