+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Realizace výměny tepelných rozvodů ve vnitrobloku ulic Račianska – Kominárska v Bratislavě krok za krokem

18.01.2021 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 8/2020

Společnost Termming, člen Skupiny ENGIE, převzala v červnu 2019 do provozu tepelné hospodářství v bratislavské městské části Nové Mesto. Součástí koncesní smlouvy, která byla uzavřena na 20 let, je i modernizace tepelného hospodářství. Na základě výsledků auditu byl vypracován investiční plán, v jehož rámci se budou rekonstruovat nejen rozvody tepla, ale i samotné zdroje tepla a technické a technologické zařízení. Vzhledem k celkovému technickému stavu systému vytápění bude většina investičních prostředků použita zejména na modernizaci rozvodů.

Jak to během realizace projektu shrnul Ing. Marián ­Horov, manažer úseku instalace projektů společnosti ­ENGIE Services: „Jedním z projektů v této oblasti je i rekonstrukce sekundárních rozvodů ÚT a TV na Kominárské a Račianské ulici. Cílem projektu je vyměnit zastaralé rozvody, které již překročily svoji technickou životnost a vykazují častou poruchovost a tepelné ztráty, za nové rozvody s dlouhou životností a nízkými tepelnými ztrátami."

Projekt výměny rozvodů ve vnitrobloku v městské části Nové Mesto v Bratislavě, byl od začátku koncipován s ohledem na minimální počet zásahů do stávajícího vnitrobloku. Jednalo se o výměnu rozvodů vytápění a teplé vody s cirkulací ve stávajících betonových kanálech. Zadání investora bylo jednoznačné: minimalizace tepelných ztrát, krátké odstávky a minimalizace výkopových prací a s tím spojených omezení pro obyvatele.

Image 1Obr. 1 • Vypracovaný projekt kladečského plánu pro vnitroblok Kominárska – Račianska

Vypracovaná studie pro dodavatele tepla Termming, člena skupiny ENGIE, porovnávala různé alternativy pro realizování výměny rozvodů tepla. V rámci studie se opět potvrdilo, že využití flexibilního plastového předizolovaného potrubí, místo ocelových předizolovaných potrubí, má z provozního i investičního hlediska smysl. Technici společnosti ENGIE následně provedli důkladné propočty v rámci životního provozního cyklu a podařilo se jim nalézt pro danou síť optimální řešení.

V dalším kroku vypracoval projektant Ing. Daniel Badík ze společnosti EWES, v úzké součinnosti s investorem, přesné technické řešení. Po důkladném zvážení byl zvolen systém plastových flexibilních předizolovaných potrubí NRG AustroPUR a NRG FibreFlex ve verzi single, jednotrubkového předizolovaného systému pro tepelné systémy vytápění a rozvodu teplé vody. Pro vytápění bylo na této větvi na hlavní trase navrženo potrubí v největší dostupné dimenzi vyráběné v kotoučích – termoplasticky zesílené trubky pro médium NRG FibreFlex d160/DA225.

Projektant původní návrh detailně vypracoval a propočítal tak, aby se celý projekt realizoval jednorázově. Mělo se odpojit a vytáhnout stávající potrubí teplé vody a vytápění, následně dočistit dno betonového kanálu a poté nainstalovat nejdříve flexibilní potrubí vytápění v dimenzi d160/DA225, kde je poloměr ohybu 1,6 m a pak i teplou vodu s cirkulací. Jak jsme již zmínili, na základě rozhodnutí dodavatele tepla, a díky realizaci v podzimních měsících, se přistoupilo ke zkrácení plánované odstávky ze 7–10 dní na maximálně 5 dní pro vytápění a 3 dny pro teplou vodu.

V rámci tohoto řešení před námi, spolu s výrobcem potrubí, vyvstalo několik technických otazníků, které se nám průběžně podařilo vyřešit na kontrolních dnech prostřednictvím osobní prohlídky. Nejdříve byly navrženy postupné kroky a byl stanoven harmonogram výměny potrubí. Na trase původního tepelného kanálu bylo několik kompenzátorů, v místech, kde byla betonová stěna provrtána jádrovým vrtáním. Jeden robustnější kompenzátor byl odstraněn vybouráním stěny.

Před instalací potrubí bylo nutno ochránit nové potrubí před možným poškozením pláště montáží ochranných prvků na betonové rohy technického kanálu. K tomuto jsme použili běžně dostupné kanalizační roury, přičemž na některých místech bylo stávající, ještě „živé“, potrubí chráněno deskami. Vypracovali jsme s výrobcem podrobný plán, kde jsme určili, které z kotoučů v délce až do 110 m se použijí na který úsek. K instalaci potrubí jsme použili odvíječ potrubí zapůjčený dodavatelem a na druhé straně elektrický naviják, případně na některých úsecích i bagr, kterým jsme potrubí tahali nebo tlačili. Také jsme si předem určili i místa, na kterých budou umístěny spoje – buď v lomového bodu, kde jsme využili přirozenou oválnost potrubí (po odvinutí z role mělo potrubí určitou paměťovou stálost), nebo na rovných úsecích.

Rovné a mírně zalomené úseky v délce téměř 100 m a 85 m nepředstavovaly ani pro dimenzi NRG FibreFlex d160/DA225 žádný problém; podařilo se je položit opravdu rychle. Složitějším místem byl úsek v délce 45 m, na kterém bylo pět 90° lomových bodů. Zde jsme navrhli kombinaci vtažení potrubí po první ­lomový bod, kde jsme spojili vtažené potrubí o délce 85 m a v tomto bodě jsme potrubí spojili a následně dotlačili 10 m zpět do dílu ve tvaru T.

Postup při klasickém způsobu realizace

Několik projektů rekonstrukcí tepelných rozvodů, kde se při realizaci vždy postupovalo podle zažitého způsobu. Betonové kanály se vybagrovaly, otevřely, následně proběhlo odpojení a vytažení starých, poškozených systémů. Pak bylo do betonových kanálů vloženo pískové lože a na něj byly umístěny nové před­izolované systémy, které se následně napojily. Pak se kanály zavřely a byly zasypány zeminou.

V tomto projektu se však klasický způsob realizace nedal použít. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhala ve vnitrobloku bytového celku a v nepříliš vhodné době topné sezony (realizace byla kvůli povolením k výkopům přesunuta až na měsíc říjen), mohli stavbaři otevřít pouze určité rizikové části, aby nepoškodili velké části vnitrobloku, a aby co nejméně narušili vzhled parku, hřišť, parkovišť a okolních části areálu. Tyto aspekty, jakož i další významný faktor – topná sezona – ovlivnily celkový průběh rekonstrukce této části rozvodů.

Image 2Obr. 2, 3 • Detail z kladečského plánu při pokládce dimenze d160

Postup pokládky předizolovaných potrubí do betonových kanálů

Ve srovnání s jednoduchým klasickým modelem rekonstrukce – tj. demontáže starého potrubí a jeho nahrazení novými rozvody, bylo nutno rekonstrukci rozšířit o další kroky:

 • určení montážních otvorů,
 • určení místa vkládání potrubních rozvodů,
 • vtažení a propojení nových předizolovaných plastových potrubí do původního kanálu vedle starých rozvodů teplé vody (předpokládaná doba 1–2 dny).

Maximální odstávka teplé vody 3 dny (odstávka pátek až neděle):

 • odstavení rozvodu teplé vody,
 • napojení nových rozvodů teplé vody (předpokládaná doba 1–2 dny),
 • odstranění starých rozvodů teplé vody (předpokládaná doba 1–2 dny).

Maximální odstávka vytápění 5 dní (odstávka pátek – úterý):

 • odpojení starých rozvodů vytápění,
 • odstranění starých rozvodů vytápění (předpokládaná doba 2 dny),
 • vtažení a propojení nových předizolovaných plastových potrubí pro vytápění (předpokládaná doba 2–3 dny),
 • napojení nových rozvodů vytápění (předpokládaná doba 1 den).
 • zavření betonových kanálů,
 • upravení okolí do původního stavu.

Tento náročný a důkladně promyšlený způsob montáže musel být dobře naplánován a načasován tak, aby se vše stihlo bez problémů a bez časového zpoždění. Postup odpojení staré sítě, a propojení nové sítě v betonových kanálech, byl naplánován kvůli odstávce teplé vody a tepla. Teplá voda mohla být odstavena pouze na 3 dny, protože v lokalitě se nachází mateřská školka. Omezení dodávky tepla pro vytápění mohlo být na 5 dní, protože začínala zimní topná sezona. I kvůli tomu se operativně posunul termín výměny potrubí vytápění o týden na dobu, kdy mělo být podle předpovědi příznivější počasí. Bytové domy, a také mateřská školka, nemohly zůstat bez dodávek tepla. Začínalo chladné a deštivé období, při kterém bylo nutné interiéry vytápět tak, aby v nich byla optimální teplota.

Image 3Obr. 4 • Postup provádění výměny starých potrubních rozvodů za nové předizolované potrubí

Image 4Obr. 5 • Plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex ; 1 – PE-Xa trubka pro médium, 2 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva, 3 – síťka z aramidového vlákna, 4 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva trubky pro médium, 6 – polyuretanová izolace, 7 –  LLD-PE plášť

Pro urychlení realizace byly veškeré odbočky realizovány s použitím prefabrikovaných předizolovaných vyvýšených Tkusů, které byly na koncích nalisovány na plastové potrubí. Pro rozvod teplé vody a cirkulace byly všechny tvarovky a Tkusy v nerezovém provedení.

Image 5Obr. 6 • Celkový pohled na řešenou lokalitu

Image 6Obr. 7 • Nasouvání nových předizolovaných potrubí NRG FibreFlex do betonového kanálu

Image 7Obr. 8 • Původní kanál při odstraňování izolace, viditelné konzoly potrubí

Image 8Obr. 9 • Viditelný poloměr ohybu potrubí d160/DA225 a dočasná ochrana rohů kanálu před poškozením při vtahování flexibilních kotoučů

Jsme rádi, že se celý projekt podařilo zrealizovat podle revidovaného plánu a skutečně byly dodrženy termíny odstávky, které se na začátku jevily jako značně ambiciózní. Nové předizolované plastové potrubí bylo vloženo do pískového lože v betonovém kanálu, kanál byl uzavřen a následně zasypán zeminou a na závěr proběhla úprava terénu. Z plánovaných montážních otvorů se ve vnitrobloku nakonec otevřelo jen 40 m trasy betonového kanálu. Na celé trase nebylo při pokládce 1316 m použito ani jedno koleno, všechny oblouky byly realizovány poloměrem ohybu. Při rozvodu vytápění bylo, díky souvislému kotouči až 110 m a flexibilitě předizolovaných plastových potrubí, na celé trase plastové předizolované potrubí dimenze d160/DA225 spojeno s použitím pouze 5 spojů. Flexibilní plastové potrubí se podařilo vtáhnout a pospojovat, aniž by bylo nutné rozkopat společné prostory a díky tomu nebylo nutno omezovat parkování a lidé nemuseli obcházet celé staveniště.

Flexibilita potrubí i v dimenzi d160 umožnila zrealizovat celý projekt pouze prostřednictvím poloměru ohybu. I tato realizace ukázala přednosti plastových flexibilních předizolovaných potrubí od NRG flex, která se vyznačují maximální flexibilitou při pokládce a minimálními provozními ztrátami. Jsme rádi, že se společnost ENGIE rozhodla pro toto inovativní řešení.

Potvrzujeme slova Ing. Mariána Horova z ENGIE Services: „Moderní řešení výměny potrubí přispěje k zefektivnění dodávky tepla, zkvalitnění služeb a ke zvýšení bezpečnosti distribuce energie. Snížení tepelných ztrát navíc pomůže šetřit primárně energetické zdroje, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.“

Projekt v tomto rozsahu byl i pro nás nový, ačkoliv jsme již v minulosti realizovali několik projektů, kde se do stávajících betonových kanálů vtahovalo plastové flexibilní potrubí. Nicméně, byly to většinou „běžné“ dimenze do d110 maximálně d125.

V tomto řešení vidíme do budoucna značný potenciál. Tímto způsobem je možné realizovat výměnu rozvodů s ještě menšími zásahy v obytné zóně. Je nutné pečlivě zvážit technický stav a možnost montáže do pískového lože, případně u průchozích kanálů montáž na stěnu. Výsledek ve formě efektivnější realizace, ale stojí za to nedělat věci obvyklým způsobem a místo toho využít nové možnosti. Jinak bychom mohli zůstat u doizolovávaní potrubí na místě tak jako v začátcích budování CZT.

Náš konečný výsledek, ale i postup realizace si můžete prohlédnout v krátkém videu na našem webu v sekci reference. V případě požadavku Vám vypracujeme technický návrh a srovnání, abyste se mohli přesvědčit o výhodnosti plastových flexibilních potrubí.


Více  informací zde.

Image 9

Firemní článek