+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2020

19.04.2021 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 1/2021

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu, počtu denostupňů a sum globálního záření z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 1

Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za druhé pololetí roku 2020; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS; nadmořská výška N.V.

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce druhého pololetí roku 2020. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2.

Image 2

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Image 3Obr. 1 • Průměrná denní teplota vzduchu na stanici Praha-Ruzyně v roce 2020 ve srovnání s normálem 1951 až 2000 [°C]

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně v roce 2020 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Stejně jako v roce 2019 byl květen jediný měsíc se zápornou odchylkou teploty od průměru (–2 °C). Největší kladnou odchylku měl únor (+4,7 °C). Rok měl odchylku +1,3 °C.

Globální záření

Globální záření (tab. 3) bylo podprůměrné v srpnu a v říjnu, v roce 2020 jako celku bylo na všech stanicích nadprůměrné.

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za druhé pololetí roku 2020; její odchylka dG [MJ·m–2] od normálu za období 1984 až 2012; celoroční suma globálního záření [MJ·m–2]; její odchylka dG od normálu za období 1984 až 2012 v [MJ·m–2] a v [%]; nadmořská výška N.V. Přepočet na [kWh·m–2] se provede dělením číslem 3,6. Údaje lze využít pro posouzení přínosu solárních kolektorů i fotovoltaických panelů v daných měsících a za celý rok vzhledem k dlouhodobému normálu

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v prosinci pro Havlíčkův Brod, ­najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (1,2 °C) a počet denostupňů za prosinec (365 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K= –0,0053 a K= 0,1637.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná prosincová teplota roku 2020 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 1,2 + (422 – 532)·(–0,0053) = 1,781 » 1,8 °C

Počet denostupňů za prosinec 2020 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 361 + (422–532)·0,1637 = 346,992 » 347 denostupňů


The average monthly air temperature, degreedays and annual global solar radiation for the second half of the year 2020

Keywords: air temperature, climate data, degreedays, global solar radiation