+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2018

05.03.2019 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 1/2019

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu, počtu denostupňů a sum globálního záření z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 1

Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za druhé pololetí roku 2018; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS; nadmořská výška N.V.

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce druhého pololetí roku 2018. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů v tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) TTS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Image 2Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně v roce 2018 ve srovnání s průměrem 1951 až 2000. Kromě února a března byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné. Duben a květen byly druhé nejteplejší měsíce od roku 1771 a letní pololetí i celý rok stávající teplotní rekordy překonaly.

Image 3Obr. 1 • Průměrná denní teplota vzduchu na stanici Praha-Ruzyně v roce 2018 ve srovnání s normálem 1951 až 2000 [°C]

Globální záření

Tab. 3 uvádí měsíční sumy globálního záření. Globální záření bylo v roce 2018 na všech stanicích nadprůměrné.

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření [MJ·m–2] za druhé pololetí roku 2018; její odchylka dG [MJ·m–2] od normálu za období 1984 až 2012; celoroční suma globálního záření [MJ·m–2]; její odchylka dG od normálu za období 1984 až 2012 v [MJ·m–2] a v [%]; nadmořská výška N.V. Přepočet na [kWh·m–2] se provede dělením číslem 3,6. Údaje lze využít pro posouzení přínosu solárních kolektorů i fotovoltaických panelů v daných měsících a za celý rok vzhledem k dlouhodobému normálu.

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v prosinci pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro sta­nici Přibyslav nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (0,0 °C) a počet denostupňů za prosinec (403 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K= –0,0053 a K= 0,1628.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná prosincová teplota roku 2018 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 0,0 + (422 – 532)·(–0,0053) = 0,583 » 0,6 °C

Počet denostupňů za prosinec 2018 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 403 + (422 – 532)·0,1628 = 385,092 » 385 denostupňů


The average monthly air temperature, degreedays and annual global solar radiation for the second half of the year 2018

Keywords: air temperature, climate data, degreedays, global solar radiation