+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2019

07.10.2019 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 5/2019

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 1

Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za první pololetí roku 2019; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2019. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet deno­stupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2. U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) TTS + (H – HS)·K1
  • b) PDSPDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

Image 2

Tab. 2  Koeficienty K1, K2

První pololetí jako celek bylo v Česku teplotně extrémně nadnormální (+2,2 °C), červen byl o 5,1 °C nadnormální a v klementinské 240leté řadě tak překonal rekord z roku 1811 o celé 2 °C. Pouze květen s odchylkou –2,3 °C byl silně podnormální.

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2018 do června 2019.

Image 3

Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2018 až 6/2019

V tab. 3 jsou sumy měsíčního globálního záření s odchylkami od průměru. Je zřejmé, že v měsících teplého pololetí dobře odpovídají teplotě.

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za první pololetí roku 2019; její odchylka dG [MJ·m–2] od průměru za období 1984 až 2016

Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2014/2015 až 20118/2019 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 5

Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 2014/2015 až 2018/2019

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, ­najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (5,2 °C) a počet denostupňů za březen (243 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K= –0,0065 a K= 0,2013.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2019 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 5,2 + (422 – 532)·(–0,0065) = 5,914426 » 5,9 °C

Počet denostupňů za březen 2019 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 389 + (422 – 532)·0,2013 = 220,8604 » 221 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2019

Keywords: air temperature, climate data, degreedays