+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Požární odolnost spalinových cest

21.04.2021 Autor: Ing. Petr Blaha Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 2/2021

Bezpečnost osob a také ochrana majetku jsou prioritou pro každého. Díky tomu je sledování schopnosti stavebních konstrukcí odolávat požáru, aby nedošlo k narušení jejich únosnosti a stability, záležitostí zcela standardní. Všechny nosné a požárně dělicí konstrukce musí splňovat konkrétní požadavky na požární odolnost, přičemž její stanovení je přesně určeno. Nicméně s požární odolností konstrukcí TZB, a obzvláště pak komínů, to tak jednoduché není.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Ač je to pro mnohé známá věc, pojďme si nejprve velmi zkráceně shrnout, co přesně požární odolnost je. Požární odolnost je schopnost stavebních konstrukcí odolávat účinku plně rozvinutého požáru, aniž by došlo zejména k narušení jejich únosnosti a stability, celistvosti a izolační schopnosti. Klasifikace požární odolnosti respektive tzv. mezních stavů se vyjadřuje písmeny a číslicí, která udává dobu v minutách, po kterou daná konstrukce splňuje konkrétní charakteristické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou: únosnost a stabilita prvků (R), celistvost (E), izolační schopnost (I), radiace (W), mechanická odolnost (M), samozavírání (C, např. na požárních dveřích) a kouřotěsnost (S). Například: EI90 značí, že požární odolnost dané konstrukce musí být splněna po dobu minimálně 90 minut.

Požární odolnost komínů

V případě posuzování komínů deklaruje parametr EI dobu, po kterou nesmí komín při průchodu z jednoho požárního úseku do druhého ztratit stabilitu a změnit tvar. Rovněž nesmí svým pláštěm přenést v případě požáru teplo do dalšího požárního úseku.

Image 1Obr. 1 • Jednovrstvý plastový spalinový systém ALMEVA STARR – revizní koleno 87°

Stanovení požární odolnosti

Požární odolnost lze stanovit dvěma způsoby. Jednak vlastní zkouškou požární odolnosti na základě metodiky pro daný typ výrobku, anebo teoreticky pomocí výpočtových metod. Nicméně na tomto místě je třeba zmínit, že pro plastové komíny a komíny s kovovým pláštěm neexistují žádné normativní předpisy pro zkoušky stanovení požární odolnosti.

Image 2Obr. 2 • Keramzitbetonová tvárnice ALMEVA SIB - jednoprůduchová

Možnost stanovení EI podle konstrukce pláště komínového systému

Pro vícevrstvý zděný komínový systém s keramickou vložkou vychází požadavky na požární odolnost z normy ČSN EN 13063. Pro stanovení požární odolnosti je v podstatě nejdůležitější vnější vrstva komínu, v daném případě tedy betonová tvárnice. Na základě tloušťky její stěny a složení lze stanovit teoretickou požární odolnost.

Pro jednovrstvé a vícevrstvé komínové systémy s kovovým pláštěm však není metoda zkoušení požární odolnosti v žádné normě uvedena. V tomto případě ji tedy nelze zkouškou stanovit. Navíc jelikož je kov dobrý vodič, je zcela jasné, že také nemůže být splněn požadavek na izolaci (I).

Image 3Obr. 3 • Jednovrstvý nerezový spalinový systém ALMEVA EW – sopouch 45°

Někteří výrobci poskytují teoretická posouzení požární odolnosti EI. Pokud se tato teoretická posouzení rozhodnete přečíst detailněji, dozvíte se, že EI je v tomto případě stanoveno za specifické podmínky. Totiž v místě prostupu komínu z jednoho požárního úseku do druhého musí být kovový plášť přerušený a nahrazený pláštěm z nehořlavého izolačního mate­riálu. Jelikož v případě nerezových komínů je kovový plášť nosný, může být při takovémto zásahu narušena statika celého komínu.

Dalším nedostatkem je fakt, že takový prvek s nehořlavým pláštěm z izolačního materiálu ve své nabídce žádný výrobce nemá.

Rovněž pro plastové spalinové systémy není metodika stanovení požární odolnosti v normě uvedena. Navíc EI vzhledem k vlastnostem plastů, zejména pak jejich malé odolnosti za zvýšených teplot, principiálně stanovit nelze.

Image 4Obr. 4 • Hliníkový spalinový systém ALMEVA AL1 – koleno 90°

Shrnutí

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době tedy komíny s plastovým, respektive kovovým, vnějším pláštěm nemají požární odolnost EI stanovenu. Požadavek na instalaci komínu s definovanou EI je tudíž nereálný. Z tohoto důvodu je třeba prostup komínu z jednoho požárního úseku do druhého řešit specifickým konstrukčním uspořádáním. U komínů s kovovým pláštěm použitím protipožárního prostupu, u komínů s pláštěm plastovým využitím požární uzávěry. Jak protipožární prostupy, tak požární uzávěry jsou vyráběny a dodávány renomovanými firmami, které mají na tyto výrobky a jejich montáž certifikaci.

Image 5Obr. 5 • Koncentrický plastový spalinový systém ALMEVA LIK – patní koleno 87° s kotvením

Pakliže se ve své praxi setkáte s požadavkem na ­požární odolnost (EI) komínu s plastovým nebo kovovým vnějším pláštěm, je třeba nejprve investora upozornit, že takový komín neexistuje. Je nutno prodiskutovat danou problematiku a navrhnout řešení s využitím protipožárních prostupů potažmo požárních uzávěr.

Image 6Obr. 6 • Třívrstvý nerezový systém ALMEVA DW25 – koleno 45°

Firemní článek