+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Požadavky na umísťování otevřených plynových spotřebičů – 1. část

16.06.2020 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 3/2020

Autor shrnuje požadavky TPG 704 01 na zajištění přívodu spalovacího vzduchu u plynových spotřebičů v provedení A a B. Článek poukazuje na základní pravidla pro bezpečný provoz těchto otevřených plynových spotřebičů.

Recenzent: Roman Vavřička

1. Úvod

V řadě domů se stále nacházejí plynové spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, v němž jsou umístěny. Jedná se o tzv. otevřené spotřebiče v provedení A nebo B. Spotřebiče v provedení A nemají odvod spalin (spaliny odcházejí do prostoru, ve kterém je spotřebič umístěn). Spotřebiče v provedení B jsou na odvod spalin napojeny (spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína).

Vzhledem k dnešním požadavkům na těsnost oken je přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru k těmto spotřebičům problematický. Nedostatečný přívod vzduchu u spotřebičů v provedení B způsobuje nedokonalé spalování a nedostatečný odvod spalin. Bez přívodu vzduchu tzv. „netáhne komín“, a pokud se v bytě nachází podtlakové větrací zařízení (např. digestoř s odtahem do venkovního prostředí), mohou do něj při provozu vlivem podtlaku spaliny proudit a vzduch se z venkovního prostoru do bytu nasává přes komín. Tento stav v kombinaci s neudržovaným spotřebičem, který má zanesený výměník, způsobuje často smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

V článku jsou popsány principy správného umístění otevřených plynových spotřebičů v provedení A nebo B zahrnuté v technických pravidlech TPG 704 01 a TPG 908 02. První část článku pojednává o umísťování spotřebičů v provedení A. Druhá navazující část pojednává o umísťování spotřebičů v provedení B.

2. Spotřebiče v provedení A

Spotřebiče v provedení A odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a produkty spalování odcházejí do téhož prostoru. Jedná se o plynové sporáky, malé plynové průtokové ohřívače vody do příkonu 10,5 kW, plynové zásobníkové ohřívače vody o příkonu 2 kW, plynové chladničky, plynové kahany a plynové ruční hořáky. Pokud se sporáky do příkonu 12 kW v bytech nebo čajových kuchyňkách nebytových budov, malé průtokové ohřívače vody v bytech, kahany a ruční hořáky používají k účelům, ke kterým jsou určeny, mají obvykle krátkodobý a přerušovaný provoz. Při takovém provozu postačuje výměna vzduchu vyvětráním do venkovního prostoru, např. otevřením okna nebo venkovních dveří.

Plynové chladničky, zásobníkové ohřívače vody v provedení A a většina spotřebičů v nebytových prostorech (např. velkokuchyních) vyžadují, vzhledem k dlouhodobějšímu provozu, při provozu trvalou výměnu vzduchu např. nuceným větráním, nebo pomocí větracích otvorů u podlahy a pod stropem, které smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. Je-li celkový instalovaný příkon spotřebičů v nebytovém prostoru (např. ve velkokuchyni) vyšší než 100 kW, musí být na přívodu plynu do prostoru zřízen uzávěr, který automaticky uzavře přívod plynu v případě, kdy zařízení pro nucené větrání není v provozu, a také při výpadku elektrického proudu. Nucené větrání musí být možné uvést v činnost zásahem obsluhovatele, aniž by bylo nutno uvádět spotřebiče do provozu. Výkon nuceného větrání je možné konstrukčně přizpůsobit příkonu právě provozovaného spotřebiče (spotřebičů).

Místnost, v níž je umístěn spotřebič v provedení A, musí mít určitý minimální objem. Pro spotřebiče v provedení A, umístěné v bytových prostorech, je minimální objem prostoru uveden v tab. 1, kde jsou shrnuty i možné způsoby zajištění průtoku vzduchu z venkovního prostoru při provozu spotřebičů. Pro spotřebiče v nebytových prostorech se požaduje objem prostoru nejméně 5 m3 na 1 kW příkonu, kterého je možné docílit i propojením se sousední přímo větratelnou, nebo trvale větranou místností neuzavíratelnými větracími otvory u podlahy a ve výšce nejméně 1,8 m nad podlahou, nebo trvalým odstraněním dveří.

Image 1Tab. 1 • Nejmenší požadovaný objem prostoru a průtok vzduchu pro spotřebiče v provedení A a způsoby jeho zajištění

Nelze-li požadavek na objem prostoru v nebytovém prostoru splnit, je možno požadovaný prostor zmenšit až na 50 % za splnění podmínky, že je zřízeno nucené větrání. Výjimkou jsou vařiče nebo sporáky do příkonu 12 kW v čajových kuchyňkách, na které se pohlíží jako na spotřebiče v bytových prostorech (tab. 1). TPG 704 01 umožňuje zajistit průtok vzduchu pro plynovou chladničku, nebo plynový zásobníkový ohřívač vody do příkonu 2 kW, umístěné ve stávajících budovách se stávajícími okny nebo dveřmi bez těsnění, také průvzdušností oken, popř. venkovních dveří. Toto v minulosti hodně používané řešení však při dnešním utěsňování staveb není často možné, protože průvzdušnost oken a dveří bývá malá a může se různými úpravami měnit.

Aby spaliny odcházely nad hlavy lidí nacházejících se v místnosti, je při umístění spotřebičů v provedení A požadována její světlá výška alespoň 2,3 m. Pokud se spotřebič nachází u stěny, u které je světlá výška menší (např. pod šikmým stropem v podkroví), musí se nad něj osadit větrací zařízení (např. odsavač par) s odtahem do venkovního prostoru. Místnosti se šikmými, nebo klenutými stropy jsou způsobilé pro umístění plynového spotřebiče v provedení A, pokud alespoň jejich část má světlou výšku 2,3 m a více. Za objem takových místnosti se považuje pouze objem té jejich části, která má světlou výšku alespoň 2,3 m.

Spotřebiče určené pro přípravu pokrmů je možno v bytě umístit také v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný objem nebo je nepřímo větratelná, při splnění následujících požadavků:

 • v místnosti se smí nacházet pouze jeden plynový spotřebič;
 • místnost se musí propojit se sousední místností neuzavíratelným otvorem o šířce nejméně 0,6 m a výšce nejméně 1,9 m nebo trvalým odstraněním dveří včetně jejich závěsných mechanizmů;
 • objem místnosti, ve které je umístěn spotřebič, musí být nejméně 10 m3 a celkový objem obou propojených místností se musí rovnat alespoň 1,3násobku nejmenšího požadovaného objemu;
 • alespoň jedna z těchto místností musí být přímo větratelným nebo trvale větraným prostorem.

I z těchto požadavků je patrné základní hledisko přívodu spalovacího vzduchu a rozptýlení spalin.

Z důvodu odvodu spalin do místnosti je spotřebiče v provedení A zakázáno umísťovat:

 • v koupelnách a sprchových koutech;
 • ve skladištích potravin a na WC;
 • v místnostech určených ke spaní (kromě bytových jednotek a staveb pro individuální rekreaci s jednou obytnou místností).

Pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A platí, z důvodu odvodu spalin do místnosti, ještě následující požadavky:

 • příkon spotřebiče nesmí být větší než 10,5 kW;
 • spotřebič musí být vybaven hlídačem okolního prostředí, např. oxystopem a pojistkou plamene, která není ovlivňována sálavým účinkem plamene, k němuž může dojít v důsledku zhoršeného spalování hlavního hořáku (např. při zaneseném výměníku);
 • spotřebič smí mít pouze jeden vývod teplé vody, a to v témže prostoru, ve kterém je umístěn;
 • spotřebič smí být používán pouze pro odběr vody u dřezu či prameníku v bytové kuchyni, nebo u umyvadla a nesmí být používán pro jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody, např. u van a sprch.

Literatura

[1] ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou. 2007-9 (změna Z1: 2012-6; změna Z2: 2018-3). ČNI. Praha
[2] ČSN 73 4201 ed. 2. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2016-12. ÚNMZ. Praha.
[3] ČSN EN 13384-1+A1. Komíny – tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny. 2020-1. ÚNMZ. Praha.
[4] TPG 704 01. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (konsolidované znění se zapracovanou Změnou 1 platné od 1. 8. 2013). ČPS. Praha.
[5] TPG 800 00. Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva. 2001-3. ČPS. Praha.
[6] TPG 908 02. Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším. 2018-1. ČPS. Praha.


Requirements for open gas-fired appliances’ placement – Part 1

In a two-part article, the author summarizes the TPG 704 01 requirements for ensuring the combustion air supply for open gas-fired appliances in versions A and B. The article points out the basic rules for safe operation of these appliances.

Keywords: Combustion air, gas appliance, ventilation, TPG 704 01

DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

Související články