+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plynové rozvody z vícevrstvého potrubí na českém trhu

05.09.2013 Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 5/2013

Rozhovor pro Topin

Vícevrstvé potrubí se pro své vynikající vlastnosti stalo výhodným materiálem nejen pro rozvody vody, ale i pro instalaci rozvodů plynu do 5,0 bar v budovách. Realizace plynových rozvodů z něj vyžaduje dodržení určitých pravidel. Toto však není nijak obtížné, pokud se použije systém, který jeho dodavatel vybavil všemi potřebnými náležitostmi a realizátor úspěšně prošel školením. Pak plně vyniknou výhody rozvodů plynu z tohoto perspektivního materiálu. Požádali jsme Jaroslava Hoskovce ze společnosti IVAR CS, který je specialistou na tuto problematiku, o zodpovězení několika otázek.

Image 1

Redakce Topin:

Zásluhou společnosti IVAR CS se systém Alpex-Gas objevil v ČR před více jak třemi roky, a to jako jedinečný a první flexibilní systém pro domovní rozvody plynu. Svou technologií poněkud rozvířil tuzemský konzervativní přístup k rozvodům plynu v budovách, a to nejen u odborné, ale i laické veřejnosti. O vzniku systému Alpex-Gas již bylo publikováno dostatečné množství informací. Čtenáře bude proto spíše zajímat současnost a budoucnost. Jak vidíte životaschopnost a rozvoj tohoto systému v nadcházejících letech?

IVAR CS:

Systém Alpex-Gas navzdory přetrvávající stagnaci a krizovému vývoji české ekonomiky ukázal svoje přednosti a kvality a stal se životaschopným, a hlavně alternativním řešením pro stávající tradiční systémy rozvodu plynu v budovách. V současnosti bylo dosaženo stavu, o který společnost IVAR CS primárně usilovala a Alpex-Gas se stal standardem. Našim cílem do budoucna není jenom sledování ekonomických ukazatelů úspěšného produktu a s tím spojených činností, ale dlouhodobé udržení systému Alpex-Gas na českém trhu za předpokladu jeho dalšího technického rozvoje a zkvalitňování s ním spojených služeb v oblasti logistiky, technické podpory i osvěty mezi investory a realizačními firmami.

Redakce Topin:

Můžete uvést konkrétní příklady, jak pečujete o systém Alpex-Gas? Například z hlediska jeho podpory, rozvoje a nových technických vylepšení, aby si udržoval vysoké bezpečnostní standardy při použití v praxi, v přípravě realizačních pracovníků, která je mimo jiné zpoplatněná, a aby systém byl stále v širší míře akceptován projektanty i investory?

IVAR CS:

Jde o velmi důležitou oblast naší práce, neboť nechceme připustit nesprávnou realizační rutinu a stagnaci. Neřkuli ­zánik tohoto bezpečného, flexibilního a navíc dostupného systému, který však klade i adekvátní nároky na správnou a zodpovědnou realizaci. Kdo se chce prvotně se systémem Alpex-Gas seznámit, tak tomu doporučuji zhlédnout instruktážní video na našich webových stránkách www.ivarcs.cz.

Pro profesionální zájemce z řad plynařů je základem Podniková technická norma PTN 704 05. Jde v podstatě o velmi konkrétní a sofistikovaný návod na instalaci a použití systému Alpex-Gas. Našim nejnovějším počinem je právě vydaný „Stručný průvodce systémem Alpex-Gas v otázkách a odpovědích“, který je určený širší veřejnosti, tedy i investorům.

Redakce Topin:

Pobíhají školení?

IVAR CS:

Školení k získání „Osvědčení pro realizaci systému“ probíhá kontinuálně podle zájmu z jednotlivých regionů. Jak podotýkáte, je skutečně zpoplatněné. Ale to není překážka, ani handicap v zájmu o tento systém, právě naopak. Celodenní školení na systém Alpex-Gas absolvovalo již více než 1964 zájemců, kteří investovali do své vlastní profesio­nální přípravy. To rozhodně za zmařenou investici nepovažuji. Nechceme jít cestou formálních propagačních besed pro každého, lákajících na malé občerstvení. Takový přístup je v oblasti plynových zařízení naprosto nevhodná až nebezpečná cesta. Možná rychlá, snadná, leč formální a tedy v neprospěch investorů a bezpečnosti nás všech.

Redakce Topin:

Máte pro nás nějaké novinky systému?

IVAR CS:

Co se týče nových technických řešení, tak upozorňuji zejména realizační pracovníky, že společnost IVAR CS uvedla v květnu 2013 na trh nový produkt sy­stému Alpex-Gas, kterým je protipožární armatura FireBag s integrovanou PRESS-GAS tvarovkou k přímému napojení na vícevrstvé potrubí. Toto řešení, pokud vím, zatím nikdo v ČR nenabízí. Jedná se o montážní zjednodušení instalace těchto protipožárních armatur, ale i posílení bezpečnosti systémového řešení, neboť eliminuje nebezpečí případné netěsnosti závitového spoje, kterým se standardně tato důležitá armatura pro bezpečný provoz plynovodu k tvarovkám připojuje.

Image 2Obr. 1 • TASK 510 a 511

Redakce Topin:

Říkáte, že takto koncipovanou protipožární armaturu pro použití s vícevrstvým potrubím zatím nikdo na českém trhu nenabízí. V této souvislosti vyvstává otázka, kolik podobných systémů se reálně vyskytuje na českém trhu?

IVAR CS:

Pokud mám dostatečně přesné informace, tak materiálově a kvalitativně stejné řešení pro domovní rozvody plynu v uceleném systémovém pojetí, jako je nabízí Alpex-Gas, a které považuji za naprosto bezpodmínečně nutné pro bezpečný rozvod plynu v budovách, nikdo oficiálně zatím nenabízí.

Redakce Topin:

To nemáte obavy z konkurence, když se na českém trhu podle mých informací prodává vícevrstvé potrubí i jiných renomovaných evropských výrobců, kteří s uvedením svého řešení vhodného pro rozvod plynu na český trh zatím vyčkávají?

IVAR CS:

Mít obavy z konkurence je v tržním prostředí přirozené a tudíž je máme i my. Kdo je nemá, stagnuje, ztrácí sebereflexi, a tím i dynamiku rozvoje a může být záhy překonán někým jiným. Jak můžete pozorovat, tak společnost IVAR CS se snaží, aby se do takové situace systém Alpex-Gas nedostal.

Co se týče té konkurence fakticky, tak za poslední rok jsem zaznamenal ve dvou případech snahu konkurenčních subjektů oslovit realizační firmy a prodejce svými podklady a produkty v segmentu domovních plynovodů z vícevrstvých trubek. Nebudu se vyjadřovat k systémovosti produktů, jako základnímu požadavku na výlučnost a také k bezpečnosti toho kterého systému. Nemohu ale nezmínit skutečnost, která mě u těchto snad konkurenčních systémů silně překvapila. Je to absence podrobně propracovaného návodu pro instalaci a použití systému vícevrstvých trubek pro rozvod plynu v budovách v souladu s TPG 704 03. To je zákonná povinnost každého dodavatele výrobků na český trh.

Jedná se o zcela zásadní problém, kterým je nepochopení a nepropracovanost správného umisťování a instalace protipožární armatury, pokud to montážní situace vedení domovního plynovodu dle TPG 704 03 vyžaduje. Tento moment je alfou a omegou správné a bezpečné instalace rozvodů plynu vedených volným (povrchovým) způsobem v budovách. Musí být tedy naprosto exaktně rozpracován a popsán v každém návodu dodavatele, což v uvedených případech rozhodně nebylo.

Alpex-Gas prošel úspěšně různým certifikováním a testováním, včetně zkoušek v požární zkušebně PAVUS, a.s. apod. Vím tedy, o čem mluvím. Pokud není v systémovém řešení rozpracováno správné použití protipožární bezpečnostní armatury, tak by takový systém vůbec neměl spatřit světlo světa. Neboť je principiálně závadný a může se stát nebezpečným a život ohrožujícím.

Pevně doufám, že stejný názor na věc budou mít i různá profesionální sdružení, odborné autority a zejména dotčené státní orgány.

Redakce Topin:

Kdo o tento nový a progresivní systém rozvodu plynu projevuje zájem a kde je montován především?

IVAR CS:

Toto je otázka spíše na naše smluvní prodejce, kteří mají dozajista konkrétnější přehled. Pokud je mi známo, tak prvotními zájemci byly, a zřejmě ještě jsou, realizační firmy. To má řadu logických důvodů. Například snadná montáž spojů typu PRESS, na kterou jsou vybaveni již při používání našeho potrubí ­ALPEX na vytápění a sanitární rozvody, a také snadná dostupnost všech systémových prvků Alpex-Gas v síti velkoobchodních prodejců. Ekonomická a časová výhodnost takové instalace má pro většinu firem velký význam. V neposlední řadě realizační firmy oceňují, že za nimi dodavatel systému takzvaně stojí, je jim ve všech směrech poskytována podpora, technické poradenství a konzultace prakticky on-line, aby výsledné realizace splňovaly všechny vysoké standardy, které jsou požadovány.

Pro realizační firmy dodáváme i mnoho dalších produktů pro plynofikaci i mimo systém Alpex-Gas. V této souvislosti si dovolím upozornit na právě vydané novelizované stěžejní technické pravidlo v oboru, kterým je TPG 704 01, které předpokládá používání kulových uzávěrů u plynoměrů s tlakovou zátkou a vývodem pro měřicí přístroj. Myslím, že IVAR CS je v současnosti jediným dodavatelem, který tento produkt montážním firmám může nabídnout.

Ale zpět k otázce. Druhou skupinou, která zvyšuje zájem o technologii ­Alpex-Gas, jsou samotní investoři, především majitelé rodinných domů, bytů apod. Často je systém poptáván pro účely oprav a rekonstrukcí objektů pro bydlení. Odhaduji, že plynofikace individuální bytové výstavby mají cca 70%ní podíl na našem prodeji.

Postupně se o výhody tohoto systému zajímají i projektanti bytových domů, kde již byla také realizována řada zakázek.

Vzhledem k přetrvávajícímu konzervatismu v plynofikaci výrobních a provozních objektů se u nich s tímto systémem setkáváme zatím spíše sporadicky. Věříme, že i zde najde Alpex-Gas uplatnění, byť jen v segmentu omezeném například na maximální průměr trubek 3  mm.

Redakce Topin:

S využíváním plynů souvisí i nebezpečí výskytu oxidu uhelnatého ohrožujícího zdraví lidí. Myslíte si, že je v oblasti ochrany proti jeho účinkům vše v pořádku?

IVAR CS:

Investoři investují nemalé částky do svých objektů z hlediska všelijakých vymožeností v oblasti TZB, ale překvapuje mě, jak málo se zajímají o svou aktivní ochranu před účinky úniku plynu, ale zejména oxidu uhelnatého, který zapříčiní ročně smrt v průměru 200 lidí v ČR. Je to naprosto alarmující situace, přičemž vybavenost domácností detektorem přítomnosti CO je velmi malá a vůbec nekoresponduje se skutečnou potřebou. To se bohužel projevuje každoročně na statistice smrtelných tragédií. Náklady na příslušný detektor jsou v podstatě nevýznamnou investicí. Chybí zde zřejmě řádná prevence a pevná pravidla z hlediska údržby a provozu plynových zařízení, ale i osvěta, jak se proti těmto otravám účinněji bránit. Společnost Ivar má řešení i pro tuto problematiku.

Image 3Obr. 2 • Uzávěr plynu G2

Image 4Obr. 3 • Detektory koncentrace CO RDG COK a CO0 L42

Redakce Topin:

Prosazení systému vícevrstvého potrubí na rozvody plynu v budovách do 5,0 bar, včetně uvedení na český trh, byla cesta trnitá a složitá, trvala dlouhé 3 roky. V současnosti jde o standardní instalační technologii. Jak vidíte rozvoj tohoto instalačního systému v horizontu několika příštích let?

IVAR CS:

Těžko můžete předpokládat, že budu obhajovat například katastrofické prognózy a ničím nepodložené názory, že se jedná o „módní“ výstřelek, přechodné řešení, které vzápětí pomine. Na trhu se postupně objevují nové a nové technologie v různých oblastech a oborech. Nevidím důvod, proč by domovní plynovody měly být výjimkou. Různí výrobci a různí dovozci vsadili na různé technologie, některé našly širší uplatnění, jiné naopak. O systému Aplex-Gas si myslím, že patří k těm úspěšnějším technologiím. Tři roky se připravoval, tři roky úspěšně funguje. Proto věřím, že bude bez problémů i v budoucnosti. Ale podmínkou je nepodceňovat, a tedy i nezanedbávat přípravu realizačních firem, neboť zde vidím cestu k úspěchu či neúspěchu každého systémového řešení, Alpex-Gas nevyjímaje.

Vezmu-li v úvahu i téměř 20leté zahraniční zkušenosti s tímto systémem, tak jsem optimista a o jeho osud se v České republice nebojím. I zde ukazuje, že je životaschopný a bezpečný, a že na českém trhu chyběl.

Je to jednoduše nová, dostupná a flexibilnější technologie, než jsou ostatní, tradičně u nás používané. Proto je to atraktivní alternativa ke stávajícím domovním rozvodům plynu, proto je o ni zájem.

Redakce Topin:

Děkujeme za rozhovor

Firemní článek